2
God Keptetanwa Meuma Oraiwa
Mat 7:1-2; Jon 8:7Meoya ye iyayapan upeba pui yuwamenewa, divi da den waya ye yenan tobot yemtan oya. Ye iyayapan upeba pui yuwamene, me gumbe ye yembovit pui yuene me ye kukaeba igiyawa. Kuiyawa ye pui yuwamenewa ye sira meib di ene. Nu yaug anotu, iyayapan mu meib emewa gumbo God keptetanwa me oraimina. Iyayapan mu meib emewa gumbo ye pui yuwamene, megara ye gaibu gina desiroma ene. Ye God keptete apa ye guwave aisiene anoene? Onan di. Epe 1:7; 2Pi 3:15Go God baigan meuma amat yempe nonewa biroriyatan gumbe, ye me den yaug anoene? Me baigan meuma kokavitwa ge yaimoyai waketanwa ge nonewa memeyu me kusi onan, ye me den yaug anoene?
Megara ye nonewa yaigiwa sira nonewa biroriyatanwa onan, me gumbe, God danapiri meuma yenan oya ye tam unai warene. God danapiri kumiwa,—God keptetanwa meuma oraiwa uwatanwa kumiwa,—me kumive God danapiri uwape. Sam 62:12; Pro 24:12; Mat 16:27; 2Ko 5:10God iyayapan dividivi emewa gumbo garawa mumpe. Iyayapan mu oraiwa emewa ge me eyawa, ayamat ge anoano yaibobot oya diuemewa mu gumbo inaiinai yaibobot mumpe. 2Te 1:8Iyayapan mu ubeube wakeg natawa topayag oraiwa onanwa noiwa auemewa mu gumbo God anokukam ge danapiriwa aikpe. Edawai ge danadawai me dividivi kukaeba eme igiyawa undag gumbo aikpe, Ju igiyawa namuwo Griisu igiyawa ge iyayapan upeba. 10 Oraiwa eme igiyawa undag gumbo eyawa, ayamat ge yum aikpe, Ju igiyawa namuwo sira Griisu igiyawa ge iyayapan upeba. 11 God bira da desirom mekut oya den anoivi.
12 Undag mu Gwangwaneba den aug kukaeba emewa mu wakukampe Gwangwaneba gumbe onan. Undag bira Gwangwaneba ankwatave kukaeba emewa mu pui aupe Gwangwaneba gumbe. 13 Kuiyawa Gwangwan anoeme igiyawa God namive mu oraimina onan, megara Gwangwan gumbe wakeeme igiyawa God ape mu oraimina ape God namive. 14  Apa 10:35(Ju onan igiyawa mu Gwangwan gumbe onan, megara mu yaiyawa apa onnewa Gwangwan aninin waiviwa gumbe ape ipewa, mu mukut Gwangwan. 15 Mame mina, mu toewan muneme me nonomagave Gwangwan divi waiviwa tene. Nonomagawa oraiwa gaibu mame toewan muneme. Mu anoano muma pui gara yueme, sira mu mumbovit papara vineme.) 16 Ne gae oraiwa neuma gumbe veni. Keriso Iesu gumbe, God me ivi iyayapan guwave mumawa keptepe, sira God keptetanwa meuma me oiyat desiroma apa.
Ju Igiyawa Ge Gwangwan
17 Ye waigimiya ipewa, “Nu Ju igiyawa,” sira Gwangwan gumbe wakeigimiya ipewa, God gumbe degadega aigimiya ipewa, 18 ye God ano meuma yaug anoigimiya ipewa, Gwangwan gumbe aninin atanwa toewan yenne sira amaraigimiya ipewa, 19 Gwangwan me anoano ge natawa irawa mumawa ye autanwa gumbe, ye mamaib anoya ipewa, “Nu waita igiyawa yanga bored igiyawa oya, sira dun sisip danave wakeya igiyawa oya, 20  2Ti 3:5namuyoiyoi igiyawa gigirum onan igiyawa oya, sira toewanewan igiyawa ud torawa munan,” 21  Mat 23:3-4ye iyayapan toyau munenewa, divi oya ye yembovit den toewanene. Ye ub den atan oya opata vene, megara divi oya ye ub ene? 22 Ye venewa iyayapan uinantaraki den aigimiya, megara divi oya ye uinantaraki ene? Ye god ugaugaeba topaiene, megara divi oya ye temporu dividivi meuma ub ene? 23 Ye Gwangwan gumbe degadega ene, megara divi oya ye Gwangwan togomiyag God aug yan barautan ene? 24  Ais 52:5“Ju onan igiyawa yapowo God iviwa iyagau eme kuiyawa me ye,” tene. Me meib di.
25 Ye Gwangwan amaraya ipewa, kwapituitui me natawa gaibu. Ye Gwangwan den amara aigimiya ipewa, ye kwapituitui yeuma me kwapituitui onanwa mina aya. 26  Gar 5:6Kwapituitui onan igiyawa mu kwapituitui den auya, megara mu Gwangwan desirom desirom amaraigimiya ipewa, mu kwapituitui igiyawa mina aya, go? E, meib aya. 27 Sira ye Gwangwan gigirum gaibu sira kwapituitui gaibu igiyawa, megara ye Gwangwan den amarene. Meoya kwapuwa gumbe kwapituitui den auya igiyawa mu Gwangwan amaraigimiya ipewa, mu ye pui yuepe? E, meib ape.
28 Kwapiwa taibe yautanwa gumbe Ju apan me Ju apan sinsin onan. Kwapiwa gumbe kwapituitui anewa me kwapituitui sinsin onan. 29  Deu 30:6; 1Ko 2:11Megara Ju apan guwavewa me Ju apan sinsin, sira kwapituitui me Guwawa Iyakaisiyapama ge nonemagawa gumbe sira me gigirum gumbe onan me kwapituitui sinsin. Waiya waiya me iyayapan gumbo den onivi, megara God gumbe.

2:1: Mat 7:1-2; Jon 8:7

2:4: Epe 1:7; 2Pi 3:15

2:6: Sam 62:12; Pro 24:12; Mat 16:27; 2Ko 5:10

2:8: 2Te 1:8

2:14: Apa 10:35

2:20: 2Ti 3:5

2:21: Mat 23:3-4

2:24: Ais 52:5

2:26: Gar 5:6

2:29: Deu 30:6; 1Ko 2:11