2
Tatangwanen, ne yenan onednawa, gae oraimina ge anoano oraiwa gumbe God oya taibe gaiyawa den diruina. Kuiyawa ne meib yusipat yaug anona. Ye guniyap wakeeniwa divi da den yaug anona, Iesu Keriso me korosi egave botonewa mekut anona. Apa 18:9; 2Ko 10:1 Ne guniyap wakeeniwa ne yutunwa onan, a ag daram daram ana. 1Te 1:5 Gae neuma ge opata neuma me anoano oraiwa ge gae yusipam gumbe onan, me God me Guwawa meuma ge yusiwa meuma toyau nednewa taibe ane. Kuiyawa anotumat yeuma me iyayapan anoano oraiwa gumbe onan, me God yusiwa meuma gumbe.
Anoano Oraiwa Me Guwawa Gumbe.
Megara nu tayowa yapowo anoano oraiwa gaiyawa wata. Mame me piyu anoano oraiwa meuma onan. Sira mame me piyu mame egave namuyoiyoi igiyawa anoano mumawa oraiwa onan. Mu matai uwag ampe onanape. Nu God anoano oraiwa meuma wata. Me ano guwavewa, sira me guwave wakene. God anoano oraiwa me God eyawa numawa oya namuiren wag baraune, ivi piyu a matone. Anoano oraiwa me piyu mame amareme igiyawa desirom da den yaug anone. Mu anopono ipawa, mu eyawa Ayapaneba korosi oieve den topono. Ais 64:4 Meib tene,
Dividivi me yangave den yaunewa,
dividivi me naunave den anonewa,
dividivi me apan nonemagave den dauwanewa,
dividivi me God baigan amuneme igiyawa gumbo tamibarip anewa me meib.
10 God dividivi mame Guwawa gumbe toyau nunne. Kuiyawa Guwawa me dividivi undag diupe, sira God dividivi meuma mu epampa wakeyawa gaibu diupe. 11 Bira da den yaug anone apan da nonemagawa danave wakenewa, me guwawa meuma mekut yaug anone. Me mina bira da den yaug anone God imiwa, God Guwawa mekut yaug anone. 12 Nu piyu guwawa meuma den autu, God Guwawa autu, me gumbe God dividivi inguiren nunnewa nu oma ane yaug anota. 13 Nu dividivi mame oya gae wata. Nu den wata iyayapan anoano oraiwa mumawa toyau nuniyawa gaiyawa oya. Guwawa toyau nunnewa gaiyawa oya nu gae wata. Guwawa gaiyawa gumbe guwawa dividivi meumawa me dirumta. 14 Apanirenwa me God Guwawa dividivi meuma den bope. Kuiyawa me anope me natawa onan, me oma den ane yaug anope. God Guwawa dividivi meumawa me guwawa gumbe yaug anope. 15 Guwawa gaibu abnawa me dividivi undag yaug anope, go me membo bira da oma den ane me yaug anope.
16  Ais 40:13 Bira Ayapan imiwa anope,
sira bira Ayapan toyau wampe?
Megara nu Keriso imiwa autu.

2:3: Apa 18:9; 2Ko 10:1

2:4: 1Te 1:5

2:9: Ais 64:4

2:16: Ais 40:13