1 TESARONIKA
Poru Gigirum Meuma Desiroma Tesaronika Igiyawa Munan Tenewa
1
Apa 17:1-9Poru, Sairas ge Timoti gumbo, Tesaronika siosi me Mamunwa God ge Ayapan Iesu Keriso danave wakeyanawa yenan teete.
God ano oraiwa meuma ge yum ye guniyap.
Tesaronika Igiyawa Anotumat Muma Oya Gaun Veme
Ye undag yenan nu evedni God gumbe gaun vete. Sira nun numa danave yenan anoete. 1Ko 13:13; 1Ko 1:4-6Nu evedni Mamunwa God namive yenan imug teg anoete. Nau yeuma anotumat gumbe, nau yeuma baigan gumbe sira ye Ayapan numa Iesu Keriso danave owanowan gumbe iyai wakeenewa.
Tatangwanen, God baigan yennewa. Nu anotu me wagomi yenne. 1Ko 2:4-5Kuiyawa gae oraiwa numa ye guniyap uwanewa, gae mekut onan, yusiwa ge Guwawa Iyakaisiyapama ge anotumat yusipam gaibu. Nu ye yapeyap yenan oya aninin wakeetewa ye anoene. Apa 17:5-9Danadawai kokavit auyana. Megara, ye Guwawa Iyakaisiyapama degadegaeba gumbe gae auyana, sira ye Ayapan ge nu minun ene. At Masedonia ge Akaia apa anotumat igiyawa undag munan oya ye guwaguwawa oraiwa ayana. Ayapan gaiyawa ye guniyap dauwag at Masedonia ge Akaia umne. Sira at Masedonia ge Akaia mukut onan, God gumbe anotumat yeuma at ampa ampa undag anoya. Meoya nu divi da anin den wata. Iyayapan upeba umum veme, ye aninin nu aununiyana, sira ye aninin god ugaugaeba yankweg tobiroriyag God wakeiviwa ge natawa ankwatave nau ene, 10 sira ye aninin Usiwa kwimin apa ontanwa oya amarene. Me Iesu. God me boriruwayawa igiyawa gumbo warinamne sira inaine, me nu God danapiri meuma oniviwa gumbe waita numpe.

1:1: Apa 17:1-9

1:3: 1Ko 13:13; 1Ko 1:4-6

1:5: 1Ko 2:4-5

1:6: Apa 17:5-9