17
Tesaronika Apa
Mu Ampiporis ge Aporonia gaveyag amome Tesaronika uwaya. Ju sinagogu muma asimeve wakene. Poru evedni aiviwa mina me sinagogu danave unigne. Sabat Kumiwa duwamdesi Baiboru gumbe garawano aya. Keriso dawai auke bo gumbe sira inaine me taibe wane sira gae mame natawa di wane. Me wane, “Iesu oya ye diruieni, Iesu mame me Keriso di.” Ju igiyawa upeba mu yaug anoya Poru ge Sairas amowo amiya. God waiyawaiya veme Griisu obiren sira tawara vesinawa dodogu onan wakeya.
Go Ju igiyawa upeba watkukameya. Gwiruwareme arawa apa apan kukaeba upeba ui onan gigeme. Ju igiyawa tam desirom agoniya muniya. Mu gwetoimu danave wayug wayug muma noidauwane. Mu tatevit Jeson gweyawa dana unigak Poru ge Sairas tam agonagon namuwo tetan oya munan yobareme. Megara mu da oma den ane yawamiya. Meoya mu Jeson ge tatawaiwa upeba orod mun gwetoimu namu yoiyoi munan onamiya mu kwat veme, “Iyayapan mu piyu undag egave wayug wayug eme mu at mame gumbe unig onamiya. Ruk 23:2; Jon 19:12Jeson me gwe meuma dana mu tamne. Iyayapan mame undag mu kin da Iesu wakene veme, meoya mu Romu dana kokavit abnawa Siisa gwangwan meuma amave den amome.” Me mina iyayapan obiren ge gwetoimu namuyoiyoi igiyawa mu gae mame anoya ui aepam eme. Mu Jeson ge iyayapan upeba gumbo garawa auya meve kwemiya dauwag amiya.
Berea Apa
10 Tatevit, tatawaiwa aram danave Poru ge Sairas temuniya dauwag at Berea amiya. Me apa uweme Ju sinagogu muma unig amiya. 11 Berea igiyawa mu iyayapan oraimina. Tesaronika igiyawa mina onan. Mu imuwa God gaiyawa yaug anotan oya anoeme. Sira gae Baiboru gumbe yumnasiya go onan oiyat evedni yaimoyai yaveme. 12 Meoya mu yapowo obiren anotumat aya. Mu anotumat igiyawa yapowo Griisu tawara vesinawa ge apan dodogu onan wakeya.
13 Megara Ju igiyawa Tesaronika apa wakeyawa mu anoya Poru Berea apa gaibu God gaiyawa opata waivi. Mu asime gaibu onamiya, sira iyayapan obiren anopipanum amuniya sira meve mu wayug wayug aya. 14 Meoya tatawaiwa tatevit Poru barauya me poeman aine, go Sairas ge Timoti Berea apa wakeya. 15 Poru aigoyaya gaibu amiyawa mu me aug Asen amiya. Sira Poru dirumne Sairas ge Timoti tatevit onam gumbe uwape. Mu gae me auwag amiya.
At Asen Danave
16 Poru Asen danave munan amaraivi. Gwetoimu me god ugaugaeba noidauwane yaune danawa piripiriwane. 17  Apa 18:19Meoya Poru me sinagogu danave Ju igiyawa ge God waiya emewa gaibu gae garawa aya. Sira kum evedni gwiruwaremewa arawa apa asime iyayapan wakeemewa gaibu gae garawa aya. 18 Epikuros igiyawa ge Stoik igiyawa anoano anoemewa upeba me gaibu garawa aya. Epikuros upeba waya, “Apan mame dimbae watan aivi?” Sira upeba waya, “Ne anoeniwa at painauwa goddeba oya waivi.” Kuiyawa Poru me Iesu ge sira inainewa opata waivi. 19 Meve mu Poru daiboru arawa Areopagas aug amiya waya, “Mame toyautoyau mataiwa ge opata vege. Me dimbae toyau nuna? 20 Ge anoano gina ubewa nu naununwa gumbe tam ongege. Meoya nu imunup anotan me dimbae.” 21 Asen igiyawa ge at ubewa igiyawa me apa vinemewa undag mu kum muma gumbe divi da den ag wakeeme. Mu anoano mataiwa oya gaiyawa veme sira naunowa taieme. 22 Meve Poru me Areopagas bunangave wan yoik wane, “Asen igiyawa. Ne ebu undag gumbe yauyemna, ye anotumat kokavit ene igiyawa. 23 Ne a gigeni sira yangut yaimoyai ye waienewa yawameni. Ne yauna iyakaisi kem meuma gaibu wakene. Me egave ‘God me gumbe den yaug anotuwa oya,’ me tene. Ye den yaug anog sira waienewa me dimbae diruitna.
24  1Ki 8:27; Apa 7:48God piyu ge piyu danave dividivi undag wadne. Sira God mame kwimin ge piyu Ayapaneba. Meoya me iyayapan nanowa gumbe siyawa temporueba danave den vinivi. 25  Sam 50:12Sira me divi da anoiviwa oya iyayapan nanowa gumbo waita wantan oya den anoivi. Kuiyawa God me membovit inaiinai, ge gaup ge dividivi undag iyayapan munne. 26 Sira me apan desirom gumbe iyayapan undag piyu egave wadne. Me piyu egave undag temunne mu vinag wakeeme. Me kumive kumive iyayapan tene sira mu vinag wakeeme yumateba baraune. 27  Sam 145:18; Jer 23:23God mame ane iyayapan me gumbe kiniyatan oya. Sira mu me didimama apewa me yaupe. God nu desirom desirom gunup painau den wakene. 28 Kuiyawa nu God danave vinete, a gigete, wakeete. Me natawa di, ye yapeyap buka Sam me Baiboru danave wakenewa mina teeme igiyawa mu waya, ‘Nu gaibu dam desiroma gumbe yaig onnewa.’
29  Ais 40:18-20; 44:10-17; Apa 19:26Nu God usitainawa. Iyayapan upeba ano muma emewa gumbe oraimina, sira nanuwa gumbe nau eme oraimina. Mu gooru, siruva go an gumbe god guwawa wariya. Megara God me mina onan. Nu meib di anotanit di. 30 Watavit kumiwa apa iyayapan den yaug anog emewa God anog yankwemne, mu anoemewa eme. Megara gare God iyayapan undag ampa ampa wakeemewa dirumne nonemagowa biroriyaya. 31  Sam 96:13Kuiyawa God me Apan da wagomiyane. Apan me natawa gumbe piyu keptetan oya God kum meuma baraune. Sira God boriruwayawa igiyawa gumbo me sira inaine meoya iyayapan undag mame natawa toyau munne.”
32 Bo gumbe inaipe mu anoyawa, upeba me iyagau eme. Sira upeba waya, “Nu mame gumbe kum da sira ge gungap anota.” 33 Poru iyayapan agoniyayawa danave kwem dauwag aine. 34 Megara iyayapan upeba Poru amave amog anotumat aya. Mu Areopagas apa keptete abnawa da Daionisius, vesin da iviwa Damaris ge iyayapan upeba.

17:7: Ruk 23:2; Jon 19:12

17:17: Apa 18:19

17:24: 1Ki 8:27; Apa 7:48

17:25: Sam 50:12

17:27: Sam 145:18; Jer 23:23

17:29: Ais 40:18-20; 44:10-17; Apa 19:26

17:31: Sam 96:13