19
Mut Igiyawa Iesu Gumbe Iyagau Aya
Meve Pairat Iesu aune sira ane murap gumbe toya. Ruk 23:11Mut igiyawa murap ipuni ganaganapam aug ikoki ag kuiyave tonasiya. Mu wape yobutaren me enwaniya. Wape gamateba me pundirit ge diyapam yapavewa. Sira Iesu oya dog am ge am ag waya, “Kaiwa kaiwa, Ju igiyawa kin muma!” Sira mu nanuwo ginangave toya.
Pairat sira dauwag on Ju igiyawa gumbo wane, “Yauya, ne me aug yenan ongeni. Kuiyawa me gumbe kukaeba diuna da den yauna. Meoya ye me yaug anotan oya.” Iesu gan kin keretawa mina kuiyave tonasiya sira wape yobutaren me gamat pundirit ge diyapam yapavewa me enwaniya dauwag uwanewa, Pairat mu gumbo wane, “Apan mame yauya!”
Pirisi koukawa ge temporu amareme igiyawa me yauya, sira tatevit mu kwaruwaya, “Korosi gumbe toya! Korosi gumbe toya!” Megara Pairat gara wane, “Ye me aug aisiya sira korosi gumbe toya. Ne yauna kukaeba da me gumbe onan.”
Ju igiyawa me gumbe gara waya, “Nu gwangwan numa gaibu, sira gwangwan me gumbe me di bo tope, kuiyawa me waivi me God Usiwa.”
Pairat mame anonewa, me a kokavit ane. Mat 27:12Me gweyawa kokawa danave taig unig aine, sira me Iesu gumbe singui wane, “Ge ampa onagana?” Megara Iesu garawa den wane. 10 Pairat wane, “Ge ne gunap garawa watan topayana? Ge den yaug anoana ne yutunwa wakene watna ge yankwe gempe go watna ge korosi gumbe togempe?”
11  Jon 10:18; Apa 2:23; Rom 13:1Iesu gara wane, “Ge yutugwa egonup den auwawa ipewa, ge yutugwa da den wakene ne gunap. Meoya apan bira ne auneg ge gungap onnewa me kukaeba kokavit ane.”
12  Ruk 23:2; Apa 17:7Me apa utan ainewa, Pairat Iesu gumbe ag yaune me vetpa ingui dauwag aitan oya ane, megara Ju igiyawa ande au ge kwat veme, “Ge apan mame yankweya aipe ipewa, ge Siisa* Me Romu ayapaneba. eveba onan. Da bira me kin wapewa, me Siisa gumbe daietaitai aivi.”
13 Pairat gae mame anonewa, me Iesu aug dauwag onne, sira puiyuyu wakeiviwa arawa gerave yan wakene. At iviwa me an pepetu arawa. (Me gae Ibru gumbe waiviwa Gabasa.) 14 Me Uwag Gaveya Buyunaeba oya tamibarip eme kumiwa, sira mumbe kum koniwa 6 mina. Gae Griik gumbe me kum koniwa 6. Isuraeru kum mumawa gumbe me kum kuiyunup, megara Romu kum mumawa gumbe me mumbe kum koniwa 6. Pairat Ju igiyawa gumbo wane, “Yauya, mame ye kin yeuma.” 15 Megara mu kwaruwaya, “Toya bo tope! Toya bo tope! Korosi gumbe toya.” Pairat mu gumbo wane, “Ne kin yeuma korosi gumbe totna?” Pirisi koukawa garawa waya, “Me nu kin numa onan, megara Siisa mekut me nu kin numa.” 16 Oiebiren Pairat me Iesu korosi gumbe totan oya aug munne.
Iesu Korosi Gumbe Toya
17 Mu Iesu aug amiya. Iesu me korosi meuma aug aivine, sira me dauwag at Kuiyamarednawa aine. (Gae Ibru gumbe waiviwa Gorugosa). 18 Mame apa mu Iesu korosi gumbe toya, sira me apa iyayapan duwam gaibu—da gambenwa apa sira da gambenwa apa,—Iesu me buwangave.
19 Pairat pui yutanwa tene, sira korosi egave baraune. Me mamaib tene: IESU NASARET APAN, JU IGIYAWA KIN MUMAWA. 20 Ju igiyawa obiren pui yutanwa mame basiyaya, kuiyawa at ampa Iesu korosi gumbe totanwa me at kokawa megiyave, sira gigirum me teyawa me gae Ibru, gae Raten ge gae Griik gumbe teya. 21 Meve Ju pirisi koukawa muma Pairat gumbe waya, “ ‘Ju igiyawa kin muma’ meib den teya, megara ‘Apan mame me Ju igiyawa kin muma wane meib teya.’ ”
22 Pairat garawa wane, “Ne dividivi wait tenawa me di tena.”
23 Mut igiyawa Iesu korosi gumbe toyawa, mu wape meuma tamiya, sira mut igiyawa me wapeyawa tameg keb atan oya kuiyawa 4 teya. Wape ankwatavewa mina gaibu auya. Wape mame den ageniyawa, sira wape desirom ageniya kuiyawa apa aigne amawa uwane.
24  Sam 22:18Mu gae gara waya, “Me den warimita. Kae bumpai gumbe ag yauta bira me aupe.” Mame pawanewa me Baiboru anin waiviwa me natawa pawatan oya. Me tenewa,
“Mu ne wape neuma mu mumbovit kepteya, sira kae bumpai aya ne wape ankwatavewa neuma oya.”
Meoya mame me mut igiyawa aninin ayawa. 25  Mat 27:55-56Iesu korosi meuma megiyave, inawa, me inawa yogiyawa, Kuropa biviwa Meri, sira Magdara vesin Meri mu yokeya. 26  Jon 13:23Iesu inawa aigowawa me gumbe baigan anewa mu yokeeme yamne, me inawa gumbe wane, “Vesin, mame ge utugwa.” 27 Meve aigowawa gumbe wane, “Mame ge inag.” Me kumiwa apa utanainewa, aigowawa mame me aug gwe meuma aine.
Iesu Boane
28  Sam 22:15Mame ivi, Iesu yaug anone dividivi undag gare onanane, sira meve Baiboru wanewa natawa pawatan oya wane, “Ne meyanwa toyaivi.” 29  Sam 69:21Uinoum me apa barauya wakene. Danave wain sisipama wakene. Sira mu sponji Me wape tautau minawa. gumbe wain sisipama em arob ben isop naniwa tueg aueg Iesu noive barauya. 30 Iesu me wain sisipama nag wane, “Me onanane,” sira me kuiyawa kwanawa sig boane, sira me guwawa owan wanne.
31  Deu 21:22-23Kum me apa, tamibarip eme kumiwa, sira wantepewa me Sabat Kumiwa. (Sabat Kumiwa mame me oiyat kokavitwa.) Ju igiyawa mu imuwo iragi kwapiwa Sabat Kumiwa korosi gumbe den wakepe, meoya mu Pairat gumbe dikape, airanuwa sikape iragi kwapuwa tam ampe. 32 Meoya mut igiyawa onamiya sira apan namu Iesu gaibu korosi gumbe toyawa me airanuwa siya, sira upeba mina meib aya. 33 Megara mu Iesu gumbe uwayawa, mu yaug anoya me wait boane, meoya me airaniwa den toensiya. 34 Megara, mut igiyawa da Iesu megiyawa mut gumbe yunewa, tatevit diyawa ge yoi uwag aigne. 35  Jon 21:24Apan bira me yaunewa me taibe wane, sira me gaiyawa me natawa. Apan me yaug anone me gae natawa waivi. Me natawa di waivi, ye anotumat atan oya. 36  Eks 12:46; Nam 9:12; Sam 34:20Dividivi mame pawanewa me gumbe Baiboru wanewa natawa pawatanwa oya: “Me marednawa da desirom den toensipe.” 37  Jak 12:10; Rev 1:7Sira Baiboru gaiyawa dawa me wane, “Mu matai yaupe apan bira mu mut gumbe yuyawa.”
Iesu Dagup Danave Barauya
38 Me ivi, Arimataya apan Josep Iesu kwapiwa autan oya Pairat gumbe nun wane. Josep me Iesu aigowawa, megara guwave gumbe, kuiyawa Ju igiyawa gumbo a aivine. Pairat bainda wane, meve uwag kwapiwa aune. 39  Jon 3:1-2Nikodemas me namu Iesu oya arampuna amdau ainewa, me maaru§ Me tayawa oraimina yusipamit me iragi gumbe barautanwa oya. ge aroe bidwag ayawa ibnawa 30 kg mina aug uwane. 40 Apan duwam Iesu kwapiwa aug, gegura tayapama ge wape rinen gumbe paniya. Mame me Ju igiyawa inaiinai muma gumbe aya. 41 At me apa Iesu korosi gumbe toyawa apa me nau benawa da wakene, sira nau benawa me danave me dagup mataiwa wakene, sira me apa iragi da den di barauya. 42 Mu me apa Iesu barauya, kuiyawa me Ju igiyawa Tamibarip Kumiwa sira dagup me megiyave.

19:2: Ruk 23:11

19:9: Mat 27:12

19:11: Jon 10:18; Apa 2:23; Rom 13:1

19:12: Ruk 23:2; Apa 17:7

*19:12: Me Romu ayapaneba.

19:14: Gae Griik gumbe me kum koniwa 6. Isuraeru kum mumawa gumbe me kum kuiyunup, megara Romu kum mumawa gumbe me mumbe kum koniwa 6.

19:24: Sam 22:18

19:25: Mat 27:55-56

19:26: Jon 13:23

19:28: Sam 22:15

19:29: Sam 69:21

19:29: Me wape tautau minawa.

19:31: Deu 21:22-23

19:35: Jon 21:24

19:36: Eks 12:46; Nam 9:12; Sam 34:20

19:37: Jak 12:10; Rev 1:7

19:39: Jon 3:1-2

§19:39: Me tayawa oraimina yusipamit me iragi gumbe barautanwa oya.