13
Iesu Aigowawa Amowa Muinne
Iesu yaug anone me piyu mame kweg Mamawa oya aitanwa kumiwa uwane, ivi Uwag Gaveya Buyunaeba uwape. Me iyayapan meumawa mu piyu mame egave wakeyawa baigan munne, me baigan amunivine aigin oieba.
Ruk 22:3; Jon 13:27Augoi nakwaeba kumiwa apa, Seitan me Judas Isukariot me Saimon usiwa imiwa aune Iesu ominawa barautan oya. Jon 3:35; 16:28Iesu yaug anone me Mamawa dividivi undag Iesu nanive baraune, sira me God gumbe onne sira God oya taig aivine. Me nakwai arawa apa wan yoig wapeyawa geravewa arobne, sira wape tabero aug powave topanne. Meve, yoi kabum danave aregamne, amatog aigowawa amowa muinne, wape tabero powave topannewa gumbe muin karariya munne.
Me Saimon Pita gumbe uwanewa, me me gumbe wane, “Ayapan, ge ne amanwa muina?”
Iesu gara wane, “Ge gare den yaug anoana divi ne eni, megara matai yaug anoa.”
Pita wane, “Onan, garawapa ne amanwa den di muina.” Iesu gara wane, “Ne den muintnawa, ge ne gaibu onan.”
Saimon Pita gara wane, “Ayapan, amanwa mekut onan, naninwa ge kuiyanwa gaibu.”
10  Jon 6:64,70-71; 15:3Iesu gara wane, “Apan me yoi inewa me imive amawa mekut muimpe. Kwapiwa undag miyot onan. Sira ye miyot onan, megara ye da me miyot gaibu.” 11 Kuiyawa me yaug anone bira me omin meuma tetan oya aivi, meoya aib wane, “Ye miyot onan, megara ye da me miyot gaibu.”
12 Amowa muinne onananewa, me wape meuma enne sira taig at meumawa onne. Singui munne, “Ne divi anawa ye yaug anoyana? 13 Ye ne gunap ‘Toewanewan’ sira ‘Ayapan’ wayana, me natawa di, kuiyawa ne me. 14  Mat 20:28; Ruk 22:27Ne, Toewanewan yeuma sira Ayapan yeuma, amewa muinnawa, ye mina meib amewa gara muin aigimiya. 15  Pir 2:5; 1Ko 3:13; 1Pi 2:21Ne ye guniyap anawa ye mina meib atanit di. Ne guwaguwawa ye guniyap ana. 16  Mat 10:24Ne natawa diruieni. Nau aiviwa me kokawa onan, megara me ayapan meuma kokawa, sira gae aug aiviwa me kokawa onan, megara bira baraune onnewa me kokawa. 17 Dividivi mame ye yaug anoyanawa, sira ye aigimiyawa ye waribiya yempe.
Iesu Ominawa Oya Wane
18  Sam 41:9Ne ye undag oya den veni. Ne yaug anona iyayapan ne wait watgomiya munnawa. Megara mame me Baiboru wanewa me pawatan oya: ‘Da bira bredi neuma naiviwa me amadanawa ne gunap num eunegne.’
19  Jon 14:29; 16:4Ne namu guniyap veni, meve pawape. Me wanampa me pawapewa, meve ye ne me anotumat atan oya. 20  Mat 10:40Ne ye natawa diruieni, da bira apan da ne barauna onnewa aunewa me ne aunedne; sira da bira ne aunednewa me ne baraunedne onednawa aune.”
21 Namu Iesu gae mame wanewa, ivi me guwawa gumbe danadawai aune, sira taibe wane, “Ne natawa diruieni, ye desirom da ne ominanwa baraupe.”
22 Mu den yaug anoya meoya mu anopipanum eme bira mu danowo apa oya me wane, meoya me aigowawa yangut garayau aya. 23 Iesu aigowawa desirom da me Iesu baigan niyanewa megiyave wakene. 24 Meoya Saimon Pita me wid ge poe gumbe toyau wanne sira wane, “Diya ambuwa oya me wane.”
25 Iesu megiyave wakenewa, me singui ane, “Ayapan, me bira?”
26 Iesu gara wane, “Apan bira ne bredi musiwa kabum danave puwam wantnawa, apan me me.” Meve bredi musiwa puwamne sira Saimon usiwa Judas Isukariot gumbe wanne. 27  Jon 13:2Judas bredi aunewa, Seitan tatevit me gumbe unigne. Iesu me dig wane, “Divi anin atan egewa tatevit a.” 28 Megara da bira nakwai arawa apa den yaug anone Iesu me gumbe mame divi oya wane. 29 Judas anmaga me gumbe amaraivi oya, upeba aib anoya me Iesu dine divi da Buyunai oya gwiruwattan oya go divi da tawara onan igiyawa gumbo muntan oya. 30 Judas bredi aunewa, tatevit dauwag aine. Aram wait uwane.
Iesu Namiven Wane Pita Uyai Meuma
31  Jon 12:23Judas dauwag ainewa, Iesu wane, “Gare mame Apan Usiwa eyawa aune sira God me Apan Usiwa gumbe eyawa aune. 32  Jon 17:5God me gumbe eyawa aune ipewa, God gaibu matai Usiwa oya membovit eyawa wampe, sira me gumbe tatevit eyawa wampe.
33  Jon 7:33-34Ne usitainanwa, ne matai ye guniyap kusi koni waketna. Ye matai nenanwa diuya. Ju igiyawa dirumna mina, gare ye diruieni: ‘Ne ampa angeniwa ye matai oma den ane oneya.’
34  Jon 15:12,17; 1Jn 3:23; 2Jn 5Gwangwan mataiwa ye guniyap yeneni, baigan garagara aya. Ne ye guniyap baigan ana mina, ye mina meib baigan garagara atanit di. 35 Ye baigan garagara aigimiya ipewa, mame gumbe iyayapan undag yaug anope me ye ne aigowanwa.”
36 Saimon Pita me gumbe singui wane, “Ayapan, ge ampa agege?” Iesu gara wane, “Ne ampa angeniwa ge gare mame oma den ane amanap onaga, megara ge matai amanap onaga.”
37 Pita me gumbe singui wane, “Ayapan, divi oya gare mame oma den ane amagap onetna? Ne inaiinai neuma genan oya waropiyatna.”
38 Meve Iesu gara wane, “Ge natawa di inaiinai geuma nenan oya baraua? Ne natawa dirugeni. Namu ge koni duwamdesi ne den yaug ano negana watan ege, ivi kokorek noiwa wape.”

13:2: Ruk 22:3; Jon 13:27

13:3: Jon 3:35; 16:28

13:10: Jon 6:64,70-71; 15:3

13:14: Mat 20:28; Ruk 22:27

13:15: Pir 2:5; 1Ko 3:13; 1Pi 2:21

13:16: Mat 10:24

13:18: Sam 41:9

13:19: Jon 14:29; 16:4

13:20: Mat 10:40

13:27: Jon 13:2

13:31: Jon 12:23

13:32: Jon 17:5

13:33: Jon 7:33-34

13:34: Jon 15:12,17; 1Jn 3:23; 2Jn 5