17
Iesu Membo Oya Nun Wane
Iesu mame wane, meve kwimin yaug nun wane:
“Maman, kum wait uwane. Ud geuma me eyawa geumawa oma ane sira tobiyag gentan oya eyawa ud geuma wana. Kuiyawa yusiwa me iyayapan undag amaramuntan oya ge wanana. Me iyayapan me wananawa undag gumbo inaiinai yaibobot muntan oya. 1Jn 5:20Inaiinai yaibobot me God ge Iesu Keriso yaug anotanwa; God me desiromirenwa ge natawa, sira Iesu Keriso me God baraune onnewa. Jon 4:34Nau me ne wattanwa oya ge neganawa wadna onanane, sira ne piyu egave eyawa geuma toyau munna. Jon 1:1Maman, namu ge gungap wakenawa, ne eyawa gaibu, ivi at piyu ge wad teyana. Me eyawa desiroma gumbe, gare mame di ge gungap waribiya nega.
Iesu Me Aigowawa Munan Nun Wane
Iyayapan piyu mame egave neganawa mu gumbo ivugwa toyau munna yaug anogemiya. Mu geumawa, sira ge mu ne gunap negana, sira mu gae geumawa aug amaraya. Gare mu yaug anoya dividivi ge ne neganawa me ge gungap onne. Kuiyawa ne gae ge neganawa me mu dirumna, sira mu me aviya. Mu me yaug anoya me ne e baraunegana onedna, sira mu anotumat aya me ge baraunegana onedna. Ne mu munan nun veni. Ne piyu mame oya nun den veni, megara iyayapan neganawa oya munan nun veni, kuiyawa mu geumawa. 10 Neumawa undag me geumawa, sira geumawa undag me neumawa. Sira ne eyawa mu gumbo auna. 11 Ne piyu mame gumbe yobe den waketna, megara mu piyu mame gumbe ande wakepe, sira ne genan ongeni. Maman Iyakaisiyapama, mu egowon a ivugwa yusiwa gumbe—ivugwa me ne neganawa—me gumbe mu desirom ape nu minun. 12  Jon 6:39; 13:18Ne mu gumbo piyu mame danave wakenawa ivugwa me neganawa gumbe mu egowon ana, sira amat amunna bainda wakeya. Da bira den inanadne, megara da bira watkukamtan usiwa me inanadne. Me me gumbe Baiboru natawa pawatan oya.
13 Gare mame genan ongeni. Megara piyu mame apa ande wakenave dividivi mame veni, me gumbe ne degadega neuma mu yapowo noidauwatan oya. 14 Gae geumawa wait munna, megara piyu mame mu topai munne. Kuiyawa, ne piyu mame abnawa onan, ne mina mu gaibu piyu mame igiyawa onan. 15  Mat 6:13; 2Te 3:3Piyu mame apa mu atan tamtan oya nun den veni, megara kukaeba igiyawa gumbo mu egowon atan oya nun veni. 16 Ne piyu mame abnawa onan, ne mina mu piyu mame igiyawa onan. 17 Natawa gumbe mu muin iyakaisi ape, ge gae geuma me natawa. 18  Jon 20:21Ge piyu mame danave ne baraunegana uwanawa mina, ne mu temunna piyu mame danave amiya. 19 Munan oya ne nembovit muintna iyakaisi eni, me mu mina meib natawa gumbe muin iyakaisi atan oya.
Iesu Anotumat Igiyawa Undag Munan Nun Wane
20 Ne mu mukut munan nun den veni. Gae muma gumbe anotumat ne gunap emewa igiyawa munan gaibu nun veni. 21 Kuiyawa, Maman, ge ne gunap sira ne ge gungap me mina mu undag desirom atan oya. Mu mina nu gunup ape, me gumbe piyu mame anotumat ape me ge ne baraunegana onedna. 22  Apa 4:32Eyawa ge neganawa me munna. Nu desirom atunewa mina, me gumbe mu mina meib desirom aigimtan oya. 23 Ne mu danowo sira ge ne dananap wakeya. Me mu desirom di yusipamit atanwa oya. Me kuiyave piyu mame yaug anope me ne ge baraunegana onedna sira ge ne gunap baigan ana mina, ge mu gumbo gaibu baigan ana.
24 Maman, ne imunap iyayapan neganawa ne wakeeni arawa apa gunap wakeigimpe. Me gumbe mu eyawa neuma yaupe, eyawa me ge neganawa kuiyawa me ge baigan gunap ana ivi piyu mame wad teyana.
25 Ne Maman oraivitwa, piyu mame me ge den yaug anogemne, megara ne ge yaugem anona, sira mu yaug anoya me ge ne baraunegana onedna. 26 Ne ana mu ivugwa yaugem anoya, sira ne me aigimtanit di. Kuiyawa me baigan geuma neganawa matai mu danowo wakeigimpe, sira ne nembo mina meib ne mu danowo wakeigimpna.”

17:3: 1Jn 5:20

17:4: Jon 4:34

17:5: Jon 1:1

17:12: Jon 6:39; 13:18

17:15: Mat 6:13; 2Te 3:3

17:18: Jon 20:21

17:22: Apa 4:32