6
Iesu Iyayapan 5,000 Nakwai Utamne
Kum da mame ivi, Iesu poeman Gariri, me iviwa poeman Tiberias, togomiyag visi gambenwa dauwag aine. Sira iyayapan obiren amave amiya. Kuiyawa irakoniwa Iesu yuwat igiyawa gumbo anewa mu yauya. Meve Iesu tui dog aine, sira aigowawa gaibu yan wakeya. Ju igiyawa Uwag Gaveya Buyunaeba me koni aivi.
Iesu yangut wan ag yawamnewa iyayapan obiren menan omome. Me Pirip gumbe wane, “Bredi me iyayapan mame natan oya nu ampa gwiruwatton?” Me singui mame wanewa me di amawa toreyag yaune. Kuiyawa Iesu wait yaug anone me divi atan aivi.
Pirip me gumbe gara wane, “Anmaga 200 denari* Denari desirom me apan da oiyat desiroi nau aivi garawa. gumbe bredi gwiruwatta sira iyayapan desirom desirom musi musi napewa, matai oma den ape.”
Aigowawa desirom da, Saimon Pita gwaneba Andru me gumbe wane, “Bredi baari gumbe okeriyawa 5 ge gwambui kusikusi duwam ud apan mame gumbe wakeya. Megara iyayapan obiren, meoya mame oma ape go?”
10 Iesu wane, “Iyayapan dirumiya yan wakepe.” At me apa wayo arawa. Meve apan undag yan wakeya. Undag 5,000 mina. 11 Iesu meve bredi aug gaun wane, sira yan wakeyawa peyam kep ag munne. Me gwambui gumbe mina meib ane. Natan anoemewa mu munne.
12 Mu undag naya oma anewa, me aigo meumawa gumbo wane, “Nakwai naya upeba wakeyawa tamiya. Undag tamiya da den yankweya.” 13 Meve mu tam agoniyaya, sira bredi baari 5 nayawa, musimusiwa tam agoniyag pot undag 12 danave enamiya noidauwaya.
14 Irakoniwa Iesu anewa iyayapan yauya, sira mu waya, “Natawa di, mame me propeta di me piyu mame uwatanwa.” 15  Jon 18:36Iesu yaug anone mu onam wape me kin atanwa oya. Meoya sira yankweg mekut unig dauwag tui aine.
Iesu Poeman Egave Aivi
16 Augoi uwanewa, aigowawa poeman visi aig amiya. 17 Me apa mu wa danave dauwaya, sira poeman togomiyag Kapenaum oya amome. Gare sisip wait uwag onne, megara Iesu ande mu gumbo den uwane. 18 Taig yusipamit toivi, poeman yawarat koka aivi. 19 Mu barauwag 4 go 5 kiromitas mina amomewa, Iesu poeman egave on wa obmanivi. Mu me yaveg a aya. 20 Megara me mu gumbo wane, “Ma ne. A den aya.” 21 Meve mu degadegaepam me aug wa danave barauya, pungi den waneve wa at me oya mu amomewa uwaya.
22 Wantenewa iyayapan obiren poeman visi gambenwa apa wakeyawa yaug anoyawa, wa desirom mekut me apa wakene, Iesu me aigowawa gaibu den unigiya, aigowawa mukut me yankweg amiya. 23 Ayapan gaun wane sira iyayapan bredi nayawa arawa megiyave apa wa upeba Tiberias apa onam unigiya. 24 Iyayapan yaug anoya Iesu ge aigowawa at me apa den wakeya. Mu wa danave dauwag Iesu didimama atan oya Kapenaum uwaya.
Iesu Me Inaiinai Brediyawa
25 Poeman visi gambenwa apa Iesu me yaveg waya, “Rabai, ge aniyau at mame apa uwana?”
26 Iesu gara wane, “Ne natawa ye diruieni. Ye nenan didimama ene. Me ye irayauyau ge irakoniwa yauyanawa oya onan, ye bredi nayana oma ane oya. 27  Jon 6:48-58Nakwai me matai watkukampewa oya nau den aya. Nakwai me wakeigimtanwa ge inaiinai yaibobot avigimtanwa oya nau aya. Apan Usiwa yempewa me me. Me gumbe God Mamanwa bainda wag kiniyane.”
28 Meve me gumbe waya, “God nauwawa atan oya nu divi aton?”
29  1Jn 3:23Iesu gara mu gumbo wane, “God nauwawa me mame. Me baraune onnewa gumbe ye anotumat ayawa.”
30  Mat 16:1; Jon 2:18Meve mu me gumbe waya, “Nu yaug ge gungap anotumat atan oya dimbae irakoniwa nuna? Matai dimbae a? 31  Eks 16:14-15; Nam 11:7-9; Sam 78:24Nu wagonaiwa at inguiwa arawa apa manna naya. Me meib tene, ‘Me bredi kwimin apa onnewa munne naya.’ ”
32 Iesu mu gumbo wane, “Ne gae natawa ye diruieni. Bredi kwimin apa onne sira ye yennewa me Mosisi onan. Megara Mamanwa bredi natawa kwimin apa ye yempe. 33 Kuiyawa God bredi meuma me kwimin apa uwag at piyu gumbe inaiinai wampe.”
34 Meve waya, “Kokawa, kum evedni bredi mame nunigima.”
35  Jon 4:14Meve Iesu taibe wane, “Ne me inaiinai bredi meuma. Da bira nenan ompewa me matai iyagon den atpe. Bira da nenan anotumat aiviwa meyawa matai den toyaipe. 36 Megara ne wait diruina. Ye ne yaunegiyana, megara ye ande anotumat den ene. 37 Maman negnewa undag nenan onampe. Bira da nenan ompewa ne matai den di yankwetna aipe. 38 Kuiyawa ne kwimin apa aig onednawa me ne anoeniwa atan oya onan, megara me ne baraunedne onednawa me anoiviwa atan oya. 39  Jon 10:28-29; 17:12Ne baraunedne onednawa me anoiviwa me mamaib. Me nednewa undag yapowo desirom da den waropiyatna, sira ne kum oieba apa mu enagat muntna wan yoipe. 40 Maman anoiviwa me mamaib. Me iyayapan undag Usiwa yaug me gumbe anotumat apewa mu matai inaiinai yaibobot aupe. Sira ne kum oieba apa mu enagat muntna wan yoipe.”
41 Me wane, “Ne bredi kwimin apa aig onednawa.” Meoya Ju igiyawa me gumbe diguragut aya. 42  Mat 13:55Mu waya, “Mame me Iesu onan? Me Josep usiwa, sira mamawa ge inawa nu yaug anomuntu. Aninin oma ane me gare wane, ‘Ne kwimin apa aig onedna.’ ”
43 Iesu gara wane, “Ye yembovit gara di enewa yankweya. 44  Jon 6:65Maman ne baraunedne onedna. Me den auwapewa, da bira oma den ane nenan ompe. Sira ne kum oieba apa me enagatna wan yoipe. 45  Ais 54:13Propeta buka muma danave teya, ‘God mu undag toyau mumpe.’ Iyayapan undag Mamawa gumbe anopewa sira me gumbe gigirum yaug anopewa nenan onampe. 46  Jon 1:18Da bira Mamawa den yaune. Megara God gumbe onnewa me mekut Mamawa yaune. 47  Jon 3:15-16Ne gae natawa diruieni. Da bira anotumat apewa me inaiinai yaibobot aupe. 48  Jon 6:32,58Ne inaiinai bredi meuma. 49 Ye isimureiwa manna Me nakwai. Mosisi kumive, God at inguiwa arawa apa Ju igiyawa kwimin apa munne. at inguiwa arawa apa naya, megara mu boriruwaya. 50 Megara bredi mame kwimin apa aig onnewa, da bira me napewa, den boape. 51 Ne bredi me evedni wakeiviwa sira kwimin apa aig onnewa. Bira da bredi mame nape ipewa, me wakepe yaibobot tunano. Sira bredi me wantnawa ne kwapunwa, me piyu mame inaiinaiba oya.”
52 Meve Ju igiyawa mumbovit garagara diguragut eme waya, “Aninin oma ane apan mame kwapiwa numpe nata?”
53 Iesu mu gumbo wane, “Ne gae natawa diruieni. Ye Apan Usiwa me kwapiwa ge diyawa meuma den nayawa, ye matai inaiinai den auya. 54 Da bira ne kwapunwa ge diyanwa napewa me inaiinai yaibobot aupe. Sira kum oieba apa ne matai me enagatna wan yoipe. 55 Kuiyawa kwapunwa me nakwai natawa di, ne diyanwa me mina yoi natawa di. 56 Da bira kwapunwa ge diyanwa napewa me ne gunap wakepe, sira ne me gumbe wakeigimpna. 57  1Jn 3:24Maman wakeiviwa ne baraunedne onedna, sira Maman gumbe ne wakena. Ebu me mina di. Da bira ne nanekpewa me matai ne gunap wakeigimpe. 58 Mame me bredi kwimin apa aig onne. Mame ye isimureiwa manna naya sira boriruwayawa me mina onan. Da bira bredi mame napewa me matai wakeigimpe yaibobot tunano.” 59 Kapenaum apa sinagogu danave, me toyau munivi kumiwa apa gae mame wane.
Iesu Aigowawa Obiren Yankweg Amiya
60 Aigowawa obiren me anog waya, “Gae mame me yaigiwa. Bira oma ane anog aupe?”
61 Iesu yaug anone me aigowawa me gumbe kwavieme, mu gumbo wane, “Mame ye anopipanum ag vene? 62 Apan Usiwa namu wakenewa arawa dog aipe me ye yauyawa ye aninin anomon? 63 Inaiinai waniviwa me Guwawa. Kwapiwa oma den ane divi da ape. Gae ne ye guniyap wanawa me Guwawa, sira me inaiinai. 64  Jon 13:11Megara ye upeba anotumat den ene.” Kuiyawa Iesu wait namuiren apa yaug anone, bira bira anotumat den eme sira bira matai me ominawa tepe. 65  Jon 6:44Sira wane, “Meoya ne ye diruina, ‘Mamawa bainda den wapewa, bira da oma den ane ne gunap ompe.’ ”
66 Kum mame apa, aigowawa obiren me gumbe yankweg taigiya, me amave sira den amiya.
67 Iesu me aigowawa 12 gumbo wane, “Ye mina imuyep yankweg aisetan anoene?”
68  Mat 16:16Saimon Pita me gumbe gara wane, “Ayapan, nu bira oya anta? Inaiinai yaibobot gaiyawa me ge gungap. 69 Nu anotumat ag yaug anotu, ge me iyakaisi abnawa God meuma.”
70 Meve Iesu gara mu gumbo wane, “Ne ye aigowawa 12 gomiyenna. Megara ye daneyap desirom me airapu kukaeba.” 71 (Me Saimon Isukariot usiwa Judas oya wane. Me aigowawa 12 danave da, megara ivi me ominawa barautan aivi.)

*6:7: Denari desirom me apan da oiyat desiroi nau aivi garawa.

6:15: Jon 18:36

6:27: Jon 6:48-58

6:29: 1Jn 3:23

6:30: Mat 16:1; Jon 2:18

6:31: Eks 16:14-15; Nam 11:7-9; Sam 78:24

6:35: Jon 4:14

6:39: Jon 10:28-29; 17:12

6:42: Mat 13:55

6:44: Jon 6:65

6:45: Ais 54:13

6:46: Jon 1:18

6:47: Jon 3:15-16

6:48: Jon 6:32,58

6:49: Me nakwai. Mosisi kumive, God at inguiwa arawa apa Ju igiyawa kwimin apa munne.

6:57: 1Jn 3:24

6:64: Jon 13:11

6:65: Jon 6:44

6:68: Mat 16:16