13
Yawa Emeiviwa Abnawa Maibeyawa
Kum me desiroma Iesu gwe dauwag aine sira poeman visive yan wakene. Ruk 5:1-3 Iyayapan obiren me gumbe birorot agoniyaya, meoya me wa danave unig aig yan wakene, meve iyayapan undag awau visive wan yoiya. Sira me dividivi obiren maibe gumbe wag dirumne, Nau abnawa yawa meuma emetan oya dauwag aine. Meve me yawa emiviwa, upeba ebu taibe aigiya. Nenip uwag undag naboriya. Upeba an egave aigiya, asime piyu koka onan. Mu tatevit dumiya, kuiyawa piyu kusi da egave. Megara kum dauwag mu igamne undag toyaimusia, kuiyawa mu taiwa epampa den aigiya. Yawa upeba gan danave aigiya. Yawa yaig yoiya, go gan warumne. Yawa upeba piyu oraiwa egave aigiya. Upeba 100 mina natawa inamiya, upeba koniwa 60 mina natawa inamiya, upeba koniwa 30 mina natawa inamiya. Bira da naunawa gaibuwa kweya anope.
10 Aigowawa Iesu gumbe uwag singui aya, Divi oya ge iyayapan maibe gumbe dirumege? 11 Me gara wane, Kwimin toimuwawa anoano guwavewa me wait toyau yenna, megara mu ne den guwavewa muneni. 12  Mat 25:29; Mak 4:25; Ruk 8:18; 19:26 Bira da me aunewa, me matai sira egave kokavit aupe. Bira da me den aunewa, me matai gumbe atan aupe. 13 Ne maibe gumbe dirumeni: Mu yaveme, go mu den yaupe; Mu anoeme, go mu den anope sira den yaug anope. 14  Ais 6:9-10; Jon 12:40; Apa 28:26-27 Propeta Aisaya wanewa mu danowo natawa matadne:
Ye anoene, megara den di yaug anoya;
ye yavene, megara den di yaug anoya.
15 Kuiyawa iyayapan mame nonowa e den sivi,
mu naunowa boredne,
sira mu yangowa abumiya.
Mu yangowo den yaveme.
Mu naunowo den anoeme, nonomagave den yaug anoeme,
sira nonomagawa den tobieme. Ne den warinamuntna.
16  Ruk 10:23-24 Megara, yangewa waribiyane, kuiyawa mu yaveme, sira naunewa waribiyane, kuiyawa mu anoeme. 17 Ne natawa diruitna. Propeta ge apan oraimumuwa obiren ye yavenewa mu yautan anoya, megara oma den ane yauya, sira ye anoenewa mu anotan anoya, megara oma den ane anoya.
18 Meoya yawa emeiviwa abnawa maibeyawa ye anoya: 19 Apan da God toimuwawa gaiyawa anog den yaug anopewa, me danave vednewa me matai airapu kukaeba uwag aug aipe. Mame me yawa ebu taibe vednewa. 20 Apan da yawa an egave emiviwa me gae anog koni degadega gumbe avivi abnawa. 21 Megara, me taiwa onan, kum koni pipi aigimpe mina. Kuiyawa gae oya ibnawa go edawai uwapewa me tatevit uyug aikpe. 22  Ruk 12:16-21; 1Ti 6:9-10,17 Apan da me yawa gan danave tamiviwa, me gaiyawa anope, go piyu mame anoano meuma anope sira dividivi tawara oraimumu ugai wampe me gae imiwa atataipe, natawa den impe. 23 Megara apan da yawa piyu oraiwa egave tamiviwa gae anog yaug anope. Me natawa impewa, upeba 100 mina, 60 mina, 30 mina impe.
Wayo Maibeyawa
24 Iesu maibe dawa mu dirumne: Kwimin toimuwawa me apan da yawa oraiwa nau meuma danave emivi mina. 25 Megara iyayapan kubvinemewa, anavi uwag nakwai wiit yapowo wayo emeg aine. 26 Nakwai wiit yaieg dumeg uba toya, go wayo gaibu yaiya.
27 Kokawa nau igiyawa meuma uwag gumbe waya, Kokawa, ge yawa oraimumu nau geuma danave emeyana, go onan? Wayo ampa uwaya?
28 Mame anavi ane, kokawa garawa wane. Nau igiyawa me dig waya, Ge anoegewa nu an undag biyauta?
29 Me garawa wane, Onan, kuiyawa ye wayo biyauyawa ye nakwai wiit gaibu biyauya. 30 Kweya undagit wakepe duwam yoipe, meve maura kumiwa uwape. Me kumiwa apa kwaptan igiyawa dirumpna, namu wayo wat agoniyag itap tug iyam yangave aorepe, meve nakwai wiit wat agoniyag tam onampe buim neuma danave teya.
Gayum Yawa Ge Iist* Me atapupu me parawa gaibu biroriyag watpe koka atanwa Maibeyawa
31 Iesu me maibe dawa mu dirumne: Kwimin toimuwawa me gayum yawa mina. Apan da me aug aig nau meuma danave vedne. 32 Gayum yawa me yawa undag yapowo kusikareren. Megara, me yainewa, me nau danave yoiemewa yapowo kokavit ane sira yoma mina ane. Nenip painauwa uwag naniwa gumbe en wariya.
33 Sira me maibe da mu dirumne: Kwimin toimuwawa me iist mina. Vesin da me aug parawa me 3 saton 1 saton me 13 ritas. danave bidwag ag kamasiyanewa, parawa tan koka ane.
34 Iesu dividivi undag mame maibe gumbe iyayapan dirumne; me maibe den kwene dividivi undag maibe gumbe dirumne. 35  Sam 78:2 Me propeta gumbe gae wanewa natawa veniyatan oya:
Ne nonwa maibe gumbe watapna,
piyu amatog onnewa dividivi guwavewa ne gae diruitna.
Wayo Maibeyawa Natawa
36 Meve Iesu me iyayapan undag kwem gwe dana unig aine. Aigowawa meuma me gumbe uwag waya, Wayo maibeyawa natawa didnuna.
37 Iesu garawa wane, Yawa oraiminawa emiviwa me Apan Usiwa. 38 Nau me piyu mame undag, sira yawa oraiwa me God toimuwawa usitainawa. Wayo me airapu kukaeba usitainawa, 39 sira anavi me wayo emenewa me airapu kukaeba. Maura kumiwa me kum oieba sira kwaptan igiyawa me aneya.
40  Jon 15:6 Meoya wayo biyaupe sira iyam oketpe igampe, kum oieba kumiwa me meib. 41  Mat 24:31; 25:31; Mak 13:27 Apan Usiwa me aneya meuma tepe dauwag ampe. Me dividivi kukaeba emewa undag ge ano gwambe emewa undag toimu meuma danave agoniyape. 42  Mat 8:12 Mu iyam meru danave emepe. Mu iruwaigimpe sira donowa kitosaigimpe. 43  Dan 12:3 Me apa oraimumu igiyawa mu Mamowa toimuwawa kwiminau danave kum mina yuigimpe esigimpe. Bira da naunawa gaibuwa kweya anope.
Tawara Oraiwa Guwave Wakenewa Ge Keri Maibeyawa
44 Kwimin toimuwawa me nau danave divi da oraiminavitwa guwavewa mina. Apan da me yaupewa, me guwave sira baraupe, degadega ag taig aipe. Me dividvi meumawa undag gwiruwat anmaga aupe meve nau me gwiruwat aupe.
45 Sira kwimin toimuwawa me gwiruwatwat abnawa me keri oraiwa didimama aivi mina. 46 Me garawa meuma koka da desirom yaupewa, me aig dividivi meuma undag gwiruwat anmaga aupe meve keri gwiruwat aupe.
Uwariri Maibeyawa
47 Sira kwimin toimuwawa me uwariri mina. Awau danave baraupe aikpe gwambui gina ubeube undag bope. 48 Me noidauwapewa, gwambui botag eme igiyawa me ororiyape dauwape awau visive baraupe. Meve mu yan wakeg gwambui oraiwa bog pot dana empe, kukaeba epa emepe. 49 Oieba kumiwa apa me meib ape. Aneya uwape togomiyape kukaeba igiyawa ube tepe sira oraimumu igiyawa ube tepe. 50  Mat 13:42; Ruk 13:28 Sira mu iyam meru danave emepe. Mu iruwaigimpe sira donowa kitosaigimpe.
51 Ye dividivi undag mame yaug anoyana? E, mu Iesu gumbe garawa waya.
52 Meve Iesu dirumne, Meoya ano kokawa igiyawa mu kwimin toimuwawa aigowawa ayawa mu gwe abnawa mina. Me buim meuma danave dividivi mataiwa ge nunganwa gaibu tampe.
Propeta Ebnotu Onanwa
53 Iesu maibe gumbe dirumne onananewa, meapa kwem aine. 54  Jon 7:15 At meuma uwane. Me amatog iyayapan sinagogu danave toyau munne. Mu undag terag singui aya. Apan mame anoano mame ge irayauyau yusiwa mame ampa aune? 55  Jon 6:42 Apan mame gwe sisi abnawa usiwa onan go? Inawa meuma iviwa me Meri, sira mu gwanebaviwa Jemus, Josep, Saimon ge Judas onan go? 56 Yogiyawaiwa meuma undag nu gaibu onan go? Apan mame dividivi undag mame ampa aune? 57  Jon 4:44 Sira mu Iesu gumbe ano topayaya.
Megara Iesu dirumne, Propeta me gwetoimu meuma ge gwe meuma danowo mekut ebnotu gumbe da onan.
58 Iesu me apa irayauyau obiren den ane yauya, kuiyawa mu Iesu gumbe anotumat den aya.

13:2: Ruk 5:1-3

13:12: Mat 25:29; Mak 4:25; Ruk 8:18; 19:26

13:14: Ais 6:9-10; Jon 12:40; Apa 28:26-27

13:16: Ruk 10:23-24

13:22: Ruk 12:16-21; 1Ti 6:9-10,17

*13:30: Me atapupu me parawa gaibu biroriyag watpe koka atanwa

13:33: 1 saton me 13 ritas.

13:35: Sam 78:2

13:40: Jon 15:6

13:41: Mat 24:31; 25:31; Mak 13:27

13:42: Mat 8:12

13:43: Dan 12:3

13:50: Mat 13:42; Ruk 13:28

13:54: Jon 7:15

13:55: Jon 6:42

13:57: Jon 4:44