4
Yawa Emeiviwa Abnawa Maibeyawa
Mak 3:7-9; Ruk 5:1-3Sira Iesu amatok awau visive toyaumunne. Iyayapan obiren me gumbe uwaya. Meoya me awau egave wa danawa unig yan wakene. Iyayapan obiren mu awau visive wakeya. Mat 13:34; Mak 4:33-34Iesu dividivi undag gae maibe gumbe toyau munne. Me toyaumunnewa danave aib wane, “Anoya! Nau abnawa me yawa tam vettan aine. Me yawa emeiviwa, upeba ebu taibe aigiya. Nenip uwag naboriya. Upeba an egave aigiya, asime piyu koka onan. Mu tatevit dumiya, kuiyawa piyu kusi da egave. Megara kum dauwag mu igamne undag toyaimusia, kuiyawa mu taiwa epampa den aigiya. Yawa upeba gan danave aigiya. Yawa yaig yoiya, go gan warumne, meoya natawa den inne. Sira upeba piyu oraiwa gumbe aigiya. Me yaig yoiya koka aya natawa iniya. Me 30, 60, 100 mina natawa inamiya.”
Meve Iesu wane, “Da bira anotan oya naunawa gaibu ipewa me anope.”
10 Iesu mekut wakenewa, aigowawa 12 ge upeba da mu me gumbe birorot wakeyawa, mu gae maibe meuma oya singui waya. 11 Iesu mu dirum wane, “God toimuwawa anoano guwavewa me wait toyau yenna. Megara asipa painauwa igiyawa mu gumbo dividivi undag gae maibe gumbe dirum veni. 12  Ais 6:9-10; Apa 28:26-27‘Mu yaveme megara den auveme, sira anoveme megara den yaug anoeme; mu kukaeba muma anok den yankwepe!’ ” me meib.
13 Meve Iesu mu dirumne, “Ye gae maibe mame den anoene? Aninin akape ye gae maibe da anoene?
14 Nauwaruat abnawa me gae emeivi. 15 Iyayapan upeba mu yawa ebu taiba mina. Mu gae anopewa, tatevit Seitan uwak gae mu danowo emenewa tam aipe. 16 Iyayapan upeba mu yawa mu an egave mina. Mu gae anopewa tatevit degadega gumbe aupe. 17 Megara taiwa onan, meoya kum koni pipi aigimpe. Gae gumbe ibnawa go edawai uwapewa, mu tatevit a ampe. 18 Iyayapan upeba da mu yawa gan danave mina. Mu gae anope, 19  Mat 19:23-24megara piyu mame anoano meuma anopewa, tawara ugai mumpewa, dividivi undag da atanwa anoemewa mu unig gae tobotpe, meoya natawa den impe. 20 Iyayapan upeba mu yawa piyu oraiwa gumbe mina. Mu gae anope, aupe, sira mu 30, 60, 100 mina natawa inampe.”
Damempa Maibeyawa
21  Mat 5:15; Ruk 11:33Me wak dirumne, “Ye dun kabum go deriyat ankwatave barautan oya aug oniyana? Garawa ye me dun yokeiviwa egave barauya. 22  Mat 10:26; Ruk 12:2Dividivi undag me guwave wakenewa me taibe ape, sira dividivi undag guwavewa me watappe. 23 Da bira anotan oya naunawa gaibu ipewa me anope.”
24  Mat 7:2Sira me meib wane, “Anoenewa yaimoyai anoya. Ye om yuyawa, ebu desirom mina me matai om yuepe,—sira egave yempe. 25  Mat 13:12; 25:29; Ruk 19:26Da bira aunewa me sira kokavit aupe. Megara, da bira den aunewa, divi aunewa me gumbe atan aupe.”
Yawa Yaiviwa Maibeyawa
26 Me sira wane, “God toimuwawa me mame mina. Apan yawa piyuwau emene. 27 Aram ge kum, apan me kubvinivi wan yoiviwa, yawa toen dumivi yaivi, go me aninin yaivi den yaug anone. 28 Piyu me mekut natawa inivi—namu powawa, meve begawa, meve begawa danave natawa inivi. 29  Joe 3:13; Rev 14:15Me natawa kweraipewa, tatevit deba gumbe gomiyape, kuiyawa maura kumiwa uwane.”
Gayum Yawa Maibeyawa
30 Sira me wane, “God toimuwawa me divi mina anin waton, sira divi gae maibe nu anin waton? 31 Me gayum yawa mina, me yawa kudnausiren me ge piyuwau emegewa. 32 Megara me emenewa, me yaig yoipe, nau danave dividivi undag wakeyawa danowo me kokavit ape, sira me naniwa koka yupe, nenip painauwa uwag gugupave wakeigimpe.”
33 Iesu me gae wak dirumne gae maibe obiren gina desiroma gumbe. Mu undag yaug anoya mina ane. 34 Me maibe den kwene dividivi undag maibe gumbe dirumne. Megara me aigowawa mukut, gumbo natawa taibe wane.
Iesu Wane Taig Kokawa Memeyaine
35 Oiyat me augoiyau uwanewa, me aigowawa dirum wane, “Nu anta asiwa visi gambenwa.” 36 Iyayapan mu kwemiya. Me wa danave, mu me mina gaibu amome. Asimeve me mina wa upeba gaibu amome. 37 Meve taig okup uwag yawarat wa umne. Yoi wa noidauwane. 38 Iesu wa namive unan yug kubvinivi. Aigowawa me togwanamiya, wag diya, “Ewanewan, ge nu den amat anuna nonunwa napewa?”
39 Me wan yoine, taig dig wane sira yawarat gumbe dine, “Iyagisia! Ipunapun onan!” Meve taig aig botone, sira awau botone.
40 Me wag dirumne, “Divi oya ye a ene? Ye ande anotumat onan?”
41 Mu a akape gara wa aya, “Mame me bira? Taig ge yawarat me noiwa auya!”

4:1: Mak 3:7-9; Ruk 5:1-3

4:2: Mat 13:34; Mak 4:33-34

4:12: Ais 6:9-10; Apa 28:26-27

4:19: Mat 19:23-24

4:21: Mat 5:15; Ruk 11:33

4:22: Mat 10:26; Ruk 12:2

4:24: Mat 7:2

4:25: Mat 13:12; 25:29; Ruk 19:26

4:29: Joe 3:13; Rev 14:15