28
At Maruta Ginayapawa Apa
Meib nu waita autuwa, yaug anotu at mame me ginayapawa mu waya Maruta. 2Ko 11:27Ginayapawa mame igiyawa mu inaiinai nugunup oraimina di aya. Me kumiwa apa uvin uwane taig wadnunne, meoya mu iyam okeriya baigan muma oraimina nugunup aya. Poru yoma gedoapam aug iyam yangave aorenewa, iyam amiwa gumbe mokare kukaeba gedo danave dauwane, me Poru naniwa adne. Ginayapawa igiyawa yauya mokare nanive geroriyane, sira gae garawa aya, “Apan mame iyayapan gurivi nu den pimpan gitta. Me poeman gumbe waita aune, megara vesin goddeba oraiminawa me yan den kweya vinigimpe.” Mak 16:18Megara Poru mokare naniwa geroriyanewa iyam danave totarane, me divi da den wakukamne. Apa 14:11Ginayapawa igiyawa mu anoemewa gare mame di tampe sira uyug aig tatevit botope. Meoya mu amareme. Megara divi da den matadne, mu anoemewa biroriyag amatog waya, “Apan mame me god.”
At asime megiyave, namuyoiyoi abnawa painau iviwa Pabrius me piyu meuma wakene. Me nu angetan wanewa nu antu, sira me nu baigan kokavit gunup ane oiyat duwamdesi onanane. Me kumiwa apa, me mamawa yuwarane ui amiwa ge ni yoipam tuivi gumbe viniviwa arawa apa wakeivi. Meoya Poru apan asime oya aig nun wane, naniwa egave baraune me oraimina ane. Mame anewa, ginayapawa igiyawa yuwat gaibu upeba onamiya yuwat muma gumbe inaimusia. 10 Sira mu munan ebnotu kokavit aya, sira nu wa gumbe dauwag antunewa mu tawara obiren nu imunup anoetewa nunan tamibarip aya.
Poru Me Romu Aivi
11 Dud duwamdesi onanane, nu wa gumbe dauwag antu. Me Arekisandria wa meuma, me taig kumiwa apa ginayapawa mame apa wakenewa, me wa kuiyave naturup goddeba ivuwa Kasta ge Porakus teyawa. 12 Nu Sirakiusu antu, sira kum duwamdesi waketu. 13 Asime apa nu wa gumbe dauwag antu, sira at Regium uwatu. Kum desirom onananewa taig me sausu apa amatog tone, meoya oiyat dawa Puteori uwatune. 14 Meapa nu tatanaiwa upeba yawamtu, sira didnuniyawa kum 7 danave mu gaibu waketu. Mame mina nu Romu uwatu. 15 Tatangwanen nunan anoyawa, mu nu yau nuntan oya Romu apa at Api Porum ge at Tores Tavans onamiya. Poru mu yawam God gumbe gaun wane, mu ano yusiwa waniya.
Poru Romu Danave
16 Nu Romu uwatuwa, Poru mut igiyawa gaibu gwe dana vintan ung waya.
17 Kum duwamdesi onanane. Poru Ju igiyawa koukawa agoniyatan oya wane, sira mu agoniyayawa Poru mu dirum wane, “Ne tatanaiwa, ne divi da den ana. Iyayapan neuma gumbo sira isimuranaiwa anoano muma gumbe kukaeba den ana. Megara Jerusarem apa mu yum negiya sira Romu igiyawa nanuwo baraunegiya. 18  Apa 26:31Romu igiyawa yaimoyai yaunegiya, megara ne bo atan oya natawa da den yauyawa, mu anoemewa matai kwenetpe dauwag anetna. 19  Apa 25:11Megara Ju igiyawa mu topai aya, meoya ne Siisa gumbe keptete atan oya nun wana. Natawa meib, ne owanaiwa gumbo pui den yuwameni. 20  Apa 26:6-7Kuiyawa mame oya, ne imunap ye yavetna sira ye gaibu gae watna, meoya ye guniyap ongetan wana. Isuraeru owanowan oya ne murap gumbe tunegiya.”
21 Meve mu waya, “Nu umum genan da den autune Judia gumbe. Sira nu owanaiwa upeba mapa onamiya, megara mu gumbo bira da genan gae gwambe den toyau nuniya, sira gwambe den waya. 22  Apa 24:14Nu anoetewa ge divi anoegewa siwavitwa anotanwa me oraimina di. Nu anotuwa anotumat dam mame gumbe at obiren apa iyayapan pui yuwameme.”
23 Sira mu gae yuya kum desirom, meve iyayapan obiren gaibu Poru gwe me apa wakenewa mu uwaya. Poru me gae mumbe wag onivi aram uwane. Me God toimuwawa oya gae wane, sira Mosisi Gwangwan ge propeta bukaeba oya wag, mu toyau munivi Iesu oya. 24 Iyayapan upeba mu me dimbae wanewa gumbe anotumat eme, megara iyayapan upeba mu anotumat den eme. 25 Mame mina, mu anoemewa desirom den ane, sira mu taig amomewa, Poru gae desirom wane, “Guwawa Iyakaisiyapama me Aisaya gumbe me isimureaiwa gumbo wanewa me me di.
26  Ais 6:9-10‘Iyayapan mame gumbo ag diruma.
Ye anoene, megara den di yaug anoya;
ye yavene, megara den di yaug anoya.
27 Kuiyawa iyayapan mame nonowa e den sivi,
mu naunowa boredne,
sira mu yangowa abumiya.
Mu yangowo den yaveme.
Mu naunowo den anoeme, nonomagave den yaug anoeme,
sira nonomagawa den tobieme. Ne den warinamuntna.’
28 Meoya yaug anoya. Waita waita mame God meuma baraune Ju onan igiyawa gumbo aine. Mu matai anope.” 29 (-)* V29 den wakene. Megara namu tenewa dawa da mamaib waivi. V29: Ju igiyawa yankweg amiya. Mu mumbovit kokavit wa ge yau yusipamit eme.
30 Mame mina, Poru bairawan duwam danave gwe me anmaga meuma gumbe koni pipi vinigimtanwa oya aunewa apa vinivi, sira iyayapan me gumbe amdau onamiyawa undag me baigan gumbo ane. 31 Me yusipamit, sira bira da me gumbe tobottanwa onan di, God toimuwawa oya gae taibe dirum wag Ayapan Iesu Keriso oya toyau munne.

28:2: 2Ko 11:27

28:5: Mak 16:18

28:6: Apa 14:11

28:18: Apa 26:31

28:19: Apa 25:11

28:20: Apa 26:6-7

28:22: Apa 24:14

28:26: Ais 6:9-10

*28:29: V29 den wakene. Megara namu tenewa dawa da mamaib waivi. V29: Ju igiyawa yankweg amiya. Mu mumbovit kokavit wa ge yau yusipamit eme.