11
Poru Ge Apasoro Ugaugaeba
Ne imunap anoeni ne kuiyanwa kusi kukaine ye uiwa nikiyag auya. Megara ne anoeniwa ye wait uiwa nikiyag auyana. Epe 5:26-27 Kuiyawa God danawa amipam gumbe yenan anoivi mina ne yenan anoeni. Otau inipama bira da memawa aupewa mina, ye Keriso gumbe puyo mina wantna yaug anona. Gen 3:4,13 Megara ne mamaib a eni. Mokare ano kukaeba gumbe vesin iviwa Ivu ugai wanne. Me mina ye kuiyewa wakukampe, sira ye nonewa natapama ge nonewa esinewa Keriso gumbe teyanawa matai waropiyaya. Gar 1:8-9 Kuiyawa apan da yenan onne. Me Iesu da oya opata aivi. Iesu me ubeube nu numan yenan opata atuwa. Sira me opata aivi ye guwawa da auya. Guwawa me ubeube numan auyanawa. Sira me opata aivi ye gae oraiwa da auya. Gae oraiwa me ubeube numan ye auyanawa. Megara, ye noiwa den auyana danewa kikikit yumnatene. 1Ko 15:10; 2Ko 12:11 Ne mamaib den anoeni apasoro koukawa mu egave ne mu ankwatowo. 1Ko 2:1,13 Ne gae neuma oraimina onan, go anoano neuma oraimina. Nu ebu undag gumbe sira dividivi undag danave mame taibe toyau yeneni.
1Ko 9:18 Ne kukaeba ana? Ne bog painau teyentan oya, ne nembo yan barauna, sira garawa den aug God gae oraiwa meuma opata yenna. 2Ko 12:13; Pir 4:15-16 Ne siosi upeba gumbo ugaimun garawa tamna ye nau yeuma atan oya. Ne ye gaibu wakenawa ne tawara onan, go ne bira da ibnawa den wanna. Tatangwanen at Masedonia apa onamiyawa, mu ne anoeniwa waita negiya oma ane. Ebu undag gumbe ne ibnawa da den yen onedna, on gare utan aipewa meib di aigimpna. 10 Keriso natawa me ne gunap. Me gumbe ne ye diruieni. At kokawa Akaia danave bira da waiya neuma mame den di tobotpe. 11 Divi da oya? Ne ye baigan den yeneni oya? God yaug anone. 12 Gare ne eniwa ivi meib aigimpna. Kuiyawa iyayapan upeba nu waiya auete mina waiya autan anoeme, sira mu kumiwa me autan oya didimama eme. Ne imunap kum muma togomiyata. 13 Iyayapan meiba mu ugauga apasoro muma. Mu ugauga nauwawa emewa, sira mu Keriso apasoro meuma mina mumbo birorieme. 14 Megara ye den teraya. Kuiyawa Seitan membo aneya duniwa mina biroriyane. 15 Nu tet den ata. Seitan nauwawa eme igiyawa mu oraivitwa nauwawa eme igiyawa mina biroriyape ipewa, me koka da onan. Mu oieba muma mu emewa gumbe garawa aupe onanape.
Poru Edawai Meuma Oya Waiyane
16 Ne sira watna. Bira da den anope ne kuiyanwa kukaine. Megara ye kuiyanwa kukaine anoya ipewa, ne kuiyanwa kukaine oya ye nenan aya. Ne nembo kusikaren waiya atna. 17 Ne gare watan eniwa me Ayapan gumbe onan. Ne kuiyanwa kukaine oya ano yusipam nembovit waiya veni. 18 Iyayapan obiren kuwapuwa gumbe waiya eme mina, ne gaibu kwapunwa gumbe waiya atna. 19 Ye kuiewa oraiwa, megara ye degadega gumbe kuiyo kukaeba igiyawa gumbo danewa memeyu ene. 20 Natawa di, da bira ye me ankwatave aiyennewa, da bira dividivi yeuma ui onan bog nanewa, da bira ugai yennewa, da bira ye namuyap yoinewa, da bira koiegap tonewa, ye ande danewa memeyu ene. 21  Pir 3:5 Ne mame ubmamepam veni, go ne watanit di. Nu yutunwa onan di dividivi me atan oya.
Da bira membo waiya atan apewa, ne kuiyanwa kukaine mina veni, go ne gaibu nembo waiya atna. 22 Mu Ibru igiyawa? Ne mina meib. Mu Isuraeru igiyawa? Ne mina meib. Mu Ebraam dam meuma apa onamiyawa? Ne mina meib. 23  Apa 16:23 Mu Keriso nauwawa eme igiyawa? Ne kuiyanwa kukaine mina veni, ne egave. Ne nau kokavit di ana, go mu ne mina kokavit onan. Ne kum obiren nog aigna, ne kum obiren tonegiya, ne kum obiren bo totan ana. 24  Deu 25:3 Koniwa 5, Ju igiyawa murap gumbe tonegiya. Kum desirom desirom tonegiyawa undag 39. 25  Apa 16:22; 14:19 Koniwa duwamdesi mu wangaram gumbe tonegiya. Koniwa desirom mu an gumbe tonegiya. Koniwa duwamdesi yawarat wa topeyamne, sira wa musiwa poeman egave aram desirom oiyat desirom kainto tone. 26  Apa 9:23; 14:5 Kum obiren ampa ampa amdau anedna. Yoi gumbe kukaeba auna, ub igiyawa gumbo kukaeba auna, at koka desirom igiyawa gumbo kukaeba auna, Ju onan igiyawa gumbo kukaeba auna, gwetoimu kokawa danave kukaeba auna, ingui arawa apa kukaeba auna, poeman egave kukaeba auna, ugauga tatanaiwa gumbo kukaeba auna. 27 Ne nau koka ana, yaigiwa koka auna, kum obiren kub iyaiyai den vinna, iyagon adnedne, meyanwa kararuwane, nakwai onan ingui wakena, kwapunwa taibe wakena, taig wadnedne. 28 Dividivi mame ne gunap uwag omome. Sira dividivi upeba omome. Ne danadawai neuma siosi undag oya evedni ne gunap uwaivi. 29 Bira da yusiwa uwanewa, ne menan oya yutunwa den uwane? Bira da kukaeba gumbe uyug aidnewa, ne menan dananwa den igivi?
30 Ne waiya atanit di ipewa, ne yutunwa uwanewa waiya atna. 31 God, Ayapan Iesu Mamawa, me yaibobot viripusi onan waiyagimtan avivi. Me anone ne uga den veni. 32  Apa 9:23-25 At Damaskas apa kin Aretas me ankwatave amaraivi abnawa me gwetoimu koka Damaskas yum nektan oya iyaiyai amaraivi. 33 Megara, ne si painauwa kakayam gumbe pot danave enneg murap tug aorenegiya aigna. Me nanive a anegna.

11:2: Epe 5:26-27

11:3: Gen 3:4,13

11:4: Gar 1:8-9

11:5: 1Ko 15:10; 2Ko 12:11

11:6: 1Ko 2:1,13

11:7: 1Ko 9:18

11:8: 2Ko 12:13; Pir 4:15-16

11:21: Pir 3:5

11:23: Apa 16:23

11:24: Deu 25:3

11:25: Apa 16:22; 14:19

11:26: Apa 9:23; 14:5

11:32: Apa 9:23-25