9
Sauru Me Anotumat Meumawa Biroriyane
Apa 8:3Sauru imive anoiviwa Ayapan aigowaiwa gumbo anavi ag ibnawa muntan ge guttan anoivi, sira me pirisi painauvitwa oya aine. Me gigirum oya nun wane Damaskas sinagogu upeba munan. Me anotumat mame eme igiyawa, apan go vesin go, yawampewa, mu tam tuwam bog Jerusarem onampe. Sira me aig Damaskas ob maniviwa, eyawa tatevit kwimin apa gumbe birorot esine. Sira me piyu egave aignewa, meve noiwa anone, “Sauru Sauru, divi oya edawai negege?”
Sira me wane, “Ayapan, ge bira?” Sira Ayapan garawa wane, “Ne Iesu me ge edawai negegewa. Gare wan yoig gwetoimu danave aga. Sira ge meve dirukpe divi ge amon.”
Iyayapan mu me gaibu amomewa noiwa anoya, go apan da den yauya, meoya divi da den waya mu di yokeya. Sauru piyu egave wan yoine. Yangawa meramne, go divi da oma den ane yaune. Meoya iyayapan nanive auweg Damaskas amiya. Me oiyat duwamdesi danave oma den ane divi da yaune, sira nakwai ge yoi den nane.
10 Aigowawa da iviwa Ananias Damaskas apa wakene. Ayapan irawa uyavi minawa danave wane, “Ananias,” me garawa wane, “Ayapan, ne mapa.”
11 Meve Ayapan wane, “Wan yoig ebu iviwa ‘Siwavit’ aga, sira Judas gweyawa apa Tarsas apan iviwa Sauru wakene. Menan ag yawa. Me nun waivi. 12 Me yaune irawa uyavi minawa danave, apan iviwa Ananias unig me kuiyave naniwa baraupe yangawa sira merampe.”
13 Megara Ananias garawa wane, “Ayapan, ne anona apan mame at Jerusarem apa iyayapan iyakaisi geumawa gumbo dividivi kukaeba obiren ane.” 14 Pirisi koukawa me yusiwa waniyawa, me gumbe me oma ane iyayapan mu ivugwa auvemewa mu tam tuwampe.”
15  Apa 26:2,6; 27:24; Rom 1:5Megara Ayapan mamaib wane, “Aga. Apan asime me uinoum neuma ne wagomiyanawa. Me ivunwa aug Ju onan igiyawa ge kin muma upeba ge Isuraeru wagobaviwa gumbo aipe. 16  2Ko 11:23-28Ne me toyau wantna ivunwa oya me anintom danadawai aupe.”
17 Meoya Ananias dauwag aine, sira gwe asime danave unig naniwa Sauru kuiyave baraug wane, “Evenwa Sauru. Ayapan Iesu me ebu taibe ge ongegewa apa uwagenne. Me ne baraunedne genan onedna. Ge sira oma ape yawa sira Guwawa Iyakaisiyapama gungap noidauwape.” 18 Tatevit divi da me gwambui kwapi ganawa minawa Sauru yangave aigne, meve me oma ane sira yaune. Me wan yoig babataito ane, 19 sira nakwai nag yusiwa aune.
Sauru Damaskas Ge Jerusarem Danave
Sauru me kum upeba aigowawa me Damaskas danave wakeyawa gaibu wakene. 20 Sira tatevit sinagogu upeba apa me amatog opata wane, “Iesu me God Usiwa.” 21  Apa 8:3Iyayapan mu mame anoyawa, terag waya, “Apan mame me apan me Jerusarem apa iyayapan mu Iesu iviwa auwayawa wakukamnewa, go onan? Me mapa onnewa, me mu tam tuwam pirisi koukawa gumbo aipe go?” 22  Apa 18:28Megara Sauru me yusiwa koka aivi, sira wag toewan munne Iesu me Keriso. Sira Ju igiyawa mu Damaskas apa wakeyawa terag anopipanum aya.
23 Oiyat obiren onanane, sira Ju igiyawa Sauru tope boatan oya gae waya, 24 megara Sauru me anoano muma yaug anone. Mu Sauru tope boatan oya kum ge aram gwetoimu ankwin meuma undag yaveme. 25  2Ko 11:32-33Meoya aigowawa mu arampuna me aug pot danave enag murap gumbe tuweg an gumbe siyawa daieve yukokoramiya aigne.
26  Gar 1:17-19Sauru Jerusarem uwanewa, me Iesu aigowaiwa intum atan oya ageyau ane, megara mu den anotumat aya me aigowawa, sira mu a aya. 27  1Ko 9:1Megara Banabas me aune, sira me aug apasoro gumbo aine. Meve Banabas natawa mu dirumne. Sauru Damaskas aiviwa, ebu taibe aninin Ayapan yaune, sira divi Ayapan dine, sira me Damaskas apa Iesu iviwa oya iyayapan gumbo gae yusipamit wane, meib Banabas dirumne. 28 Meve Sauru aigowaiwa gaibu Jerusarem apa wakene, sira ingui uwag aine. Sira Ayapan iviwa gumbe gae yusipamit wane. 29 Me gae Griik veme Ju igiyawa mu gaibu gae veme sira gae garawa veme. Megara mu me bo totan oya ageyau eme. 30 Tatawaviwa anoano muma yaug anoya, meoya me aug Sesariya amiya, sira me barauya Tarsas aine.
31 Siosi me meib at Judia, at Gariri, at Samaria undag apa siya, sira yum amareme, sira Ayapan gumbe ebnotu aya. Sira Guwawa Iyakaisiyapama me amaraivi ge yusiwa wanivi meoya anotumat igiyawa obiren eme.
Aneas Ge Dorukas
32 Pita at obiren amdau aine. Me anotumat igiyawa iyakaisi mu at Ridda wakeyawa gaibu munan amdau aig uwane. 33 Meapa, me apan iviwa Aeneas me yuwarane bairawan 8 deriyat egave wakenewa yaune. Me amananiwa buburuimusiawa aune. 34 Pita dine, “Aeneas, Iesu Keriso ge warinamgempe. Wan yoiya sira deriyat geuma aug onaga.” Meve tatevit me wan yoine. 35 Iyayapan mu at Ridda ge at Saron apa wakeyawa mu Aeneas yaug Ayapan gumbe sira taig amiya.
36 At Joppa apa, aigo vesinawa iviwa Tabita (Gae Griik gumbe me Dorukas.) wakene. Vesin mame anoano oraiwa obiren aivi sira dividivi munivi. 37 Megara me kumiwa apa, me yuwarag boane. Iyayapan kwapiwa muiniya sira me pantut painauwa gwe danave barauya. 38 At Ridda me at Joppa megiyave wakene. Aigowawa anoya Pita me at Ridda apa wakene, meoya mu apan duwam teya menan amiya, sira nun waya “Tatevit onaga.” 39 Meoya Pita wan yoig mu gaibu dauwag amiya. Pita uwanewa, mu me aug pantut painauwa amiya. Kwapura undag mu me gumbe yoig iruveme, mu wape ankwatavewa ge wape egavewa obiren mu Dorukas ainamenewa toewaniya.
40 Pita wane iyayapan undag dauwag amiya, koniwa yug nun wane. Sira tobiroriyag iragi kwapiwa yaug wane, “Tabita, wan yoiya.” Meve me yangawa meramne sira me Pita yaug wan yoine. 41 Pita nanive wan aug waita wanne, sira me amave wan yoine. Me anotumat igiyawa iyakaisi ge kwapura auwane mu onamiya, me toewamunne me inaine. 42 Gae mame at Joppa undag danave wateteyamne, sira iyayapan obiren Ayapan gumbe anotumat aya. 43 Sira Pita kum kusi da at Joppa apa, mae kwapiwa waribiyaivi oraimina eme abnawa Saimon gweyave wakene.

9:1: Apa 8:3

9:15: Apa 26:2,6; 27:24; Rom 1:5

9:16: 2Ko 11:23-28

9:21: Apa 8:3

9:22: Apa 18:28

9:25: 2Ko 11:32-33

9:26: Gar 1:17-19

9:27: 1Ko 9:1