9
Apasoro Yusiwa Meuma
Apa 22:17-18; 26:16; 1Ko 15:8-9 Ne ui onan yai waketanwa onan? Ne apasoro onan? Ne Ayapan numa Iesu Keriso den yauna? Ye Ayapan gumbe nau neumawa onan? 2Ko 3:2-3 Ne iyayapan upeba munan apasoro den ana, go natawa di yenan ne apasoro ana. Ne Ayapan gumbe ye guniyap apasoro nauwawa ana, ye me taibe toyau muniyana.
Iyayapan pui negemewa munan gae garawa mame veni. Ruk 10:8 Nu nakwai ge yoi natan oya yusiwa gaibu onan? Apasoro upeba ge Ayapan gwanebaiwa ge Kepas* Me Pita. mina, nu anotumat biyutuwa bog angetan oya yusiwa nu gunup onan? Sira, ne ge Banabas, nu nukut inaiinai numa nauwawa ete. Nu nau yankwetan yusiwa nu gunup onan?
Bira anmaga membovit garawa aivi mut abnawa aivi? Bira membovit greipe nauwawa warivi greip magawa den naivi? Bira membovit sip amaraivi am meuma den naivi? Ne dividivi mame apaniren anoiviwa gumbe veni? Gwangwan gaibu meib waivi, go onan? Deu 25:4; 1Ti 5:18 Kuiyawa Mosisi Gwangwan meuma danave tene, Burumakau me amawa gumbe nakwai wiit ememe parawa aiviwa, divi da gumbe burumakau noiwa den toboriya. God burumakau amaraivi, go onan? 10  2Ti 2:6 Go, God nunan oya mame undag waivi go onan? Natawa di, me nunan oya mame waivi. Apan nau wariviwa me owanowan gumbe nau watpe. Sira apan nakwai wiit ariviwa me owanowan gumbe nau ape. Kuiyawa mu matai kep teg mumawa bope. 11  Rom 15:27 Nu dividivi guwawa meuma ye daneyap vetna ipewa, maura uwane ye guniyap dividivi yeuma nu bota. Me nu ye guniyap kokavit anoete go onan? 12  Apa 20:34; 2Ko 11:9 Iyayapan upeba ye guniyap yutuwa mame auemewa, nu yutuwa mame egave aupono.
Megara nu yutuwa mame gumbe divi da den atu, nu dividivi undag oya yai di waketu. Kuiyawa nu topaiatu gae oraiwa Keriso meuma wakukamta. 13  Deu 18:1-3 Ye den yaug anoyana? God gweyave iyakaisi nauwawa emewa mu God gweyave nakwai muma nape, sira iyakaisi kem meuma oya nau emewa mu iyakaisi kem meuma gumbe teyawa dividivi kep teg bope. 14  Mat 10:10; Gar 6:6 Epin desirom meib, Ayapan dine gae oraiwa opata vemewa mu gae oraiwa nauwawa gumbe inaiinai mumawa oya dividivi bope.
15 Megara ne yusiwa mame desirom da den ana. Ne owanowan meiba gumbe dividivi mame den teeni. Da bira ne waiya neuma mame ne gunap atan aupe ipewa ne boatna. Ne gunap bo oraimina. 16  Jer 20:9 Ne gae oraiwa opata eni, go me waiya neumawa den ape. Kuiyawa me ne imunap ataneniwa. Ne gae oraiwa opata den watna ipewa, me kukaeba ne gunap. 17 Ne nembo anoeniwa gumbe opata eniwa ne garawa neuma autna. Megara ne den anoeniwa gumbe opata eni ipewa, God anotumat anegne nau meuma eni. 18 Ne garawa neuma me dimbae? Ne gae oraiwa opata veni, go ne garawa neuma oya onan di ingui opata veni, sira opata veniwa ne yutunwa neuma kokavit den eni kusikaren eni.
19 Iyayapan undag gumbo ne ui onan wakeeni, go ne iyayapan undag ankwatawo nau eni. Ne iyayapan ande obiren tamtan oya. 20  Apa 21:20-26 Ju igiyawa oya ne Ju apan mina ana. Ju igiyawa mu botan oya. (Ne nembo Gwangwan ankwatave den wakena,) go Gwangwan ankwatave wakeeme igiyawa oya Gwangwan ankwatave wakeeni mina ana. Me Gwangwan ankwatave wakeeme igiyawa mu tamtan oya. 21 (Ne God Gwangwan meuma gumbe daieve den wakena, Keriso Gwangwan meuma ankwatave wakena.) Gwangwan gumbe onan igiyawa oya ne Gwangwan gumbe onan mina ana. Ne Gwangwan gumbe onan igiyawa mu tamtan oya. 22  2Ko 11:29 Yutuwa onan igiyawa oya ne yutunwa onan mina ana. Yutuwa onan igiyawa mu botan oya. Ne iyayapan undag oya dividivi undag ana. Inaiinai undag danave ne yusiyusi ag iyayapan upeba waitawaita muntan oya. 23 Ne gae oraiwa oya dividivi undag eni. Ne gaibu waribiya autan oya.
24 Ye den yaug anoyana? Kintoto eme igiyawa mu undag kin tope, go mu danowo desirom mekut garawa aupe. Meoya, ye kin toya, sira garawa auya.
25  Pir 3:14; 2Ti 2:4-5; 4:7-8 Kae eme igiyawa undag mu dividivi undag mumbovit amarape. Mu kin keretawa autan oya mumbovit amarape, go me matai kukaipe. Nu kin keretawa autan oya numbovit amarete, sira me den di kukaipe. 26 Meoya ne ebu ambuwa oya den anonawa ne den kintotna. Sira ne kae naninwa gumbe totnawa ingui den totna. 27  Rom 8:13; 13:14 Ne kwapunwa tog ne atna me nonwa aupe. Kuiyawa ne iyayapan upeba gumbo opata wana, go ne nembo waropiyatuman.

9:1: Apa 22:17-18; 26:16; 1Ko 15:8-9

9:2: 2Ko 3:2-3

9:4: Ruk 10:8

*9:5: Me Pita.

9:9: Deu 25:4; 1Ti 5:18

9:10: 2Ti 2:6

9:11: Rom 15:27

9:12: Apa 20:34; 2Ko 11:9

9:13: Deu 18:1-3

9:14: Mat 10:10; Gar 6:6

9:16: Jer 20:9

9:20: Apa 21:20-26

9:22: 2Ko 11:29

9:25: Pir 3:14; 2Ti 2:4-5; 4:7-8

9:27: Rom 8:13; 13:14