10
Iesu Aigowawa 72 Tene Dauwag Amiya
Mak 6:7Mame ivi Ayapan aigowawa upeba 72 gomiyamunne. Me tene duwam duwam namive namu amiya. Mu gwetoimu koka ge gwe gwe undag me matai aipewa arawa undag guigiya. Mat 9:37-38; Jon 4:35Me mu dirumne, “Maura obiren, go nau atanwa obiren onan. Maura Ayapaneba gumbe nun waya, me nau igiyawa tepe maura kumiwa nau meuma danave ampe. Mat 10:16Aisiya! Ne ye teeni. Ye aisiyawa me sip usiwa mae urup danave teeni mina. Mat 10:7-14; Mak 6:8-11; Ruk 9:3-5Anmaga ikwaeba ge ikwai ge sandoro den tamiya. Bira da ebu taibe yauyawa den baigan niyaya.
Ye gwe unigiyawa namu waya, ‘Yum gwe mame gumbe.’ Yum apan asime ipewa, yum geuma me gumbe wakepe. Onan ipewa, yum me genan sira taig ompe. 1Ko 9:6-14; 1Ti 5:18Gwe desirom apa wakeya, sira dividivi ye yempewa naigimiya. Kuiyawa nau eme igiyawa mu nau garawa auya. Gwe gwe gumbe ipunapun ag birorot den gigiya.
1Ko 10:27Ye gwetoimu dana unigiya sira baigan yempewa, dividivi namuyap tepewa naya. Asimeve yuwat igiyawa wakeyawa warinamuniya, sira mu dirumiya, ‘God toimuwawa koni aivi.’ 10 Megara ye gwetoimu uwayawa iyayapan den baigan yempewa, ebu taibe dauwag waya, 11  Apa 13:51; 18:6‘Atapupu gwetoimu yeumawa me amunwa batamne. Nu atapupu mame guniyap toderere ata. Megara, God toimuwawa koni aiviwa me anoya.’ 12  Gen 19:24-25; Mat 10:15; 11:24Ne ye diruitna. Me kumiwa apa, Sodom ge Gomora ibnawa muma me bembemu, go gwetoimu asime ibnawa me koka. Ne diruiyeni. Me kumive, Sodom kusi wakukampe, megara gwetoimu asime kokavit wakukampe.
13 At Koreijin, ano kukaeba gungap! At Betuseida, ano kukaeba gungap! Kuiyawa irayauyau ye guniyap me anewa, at Taiya ge at Saidon danave me anewa ipewa, mu tate wape pumpunewa* Me mae goot gumawa gumbe wariyawa. Me garawa koka onan. enag atapupu danave yan wakeg nonomagowa biroriyapono. 14 Me kumive at Taiya ge at Saidon garawa muma me bembemu, megara ye garawa me ibnapam. 15 Sira ge Kapenaum! Ge matai kwimin dog aga? Onan, ge matai at kukaeba ades Me, gae Ibru gumbe, at kukaeba me anotumat den eme igiyawa matai unikpewa. danave yan aiga.
16  Mat 10:40; Ruk 9:48; Jon 5:23Bira da ye ano yeniviwa me nenan anoivi. Sira bira da ye topai yemiviwa me ne topai negivi. Megara bira da ne topai negiviwa, me ne baraunedne onednawa topayaivi.”
17 Aigowawa 72 degadega gaibu sira taig uwag waya, “Ayapan, ge ivugwa gumbe airapu kukaeba gaibu nu ano nuniya.”
18  Jon 12:31; Rev 12:8-9Iesu wane, “Ne yauna Seitan kwiminau kapisi wariviwa mina aigne. 19  Sam 91:13; Mak 16:18Yauya. Ye mokare ge wawano egave emtan oya sira ye anavi mut yusiwa undag guttan oya yusipama yenna, meoya divi da guniyap kukaeba da den ape. 20  Pir 4:3; Rev 3:5Megara airapu kukaeba ye ano yemivi oya degadega den aya. Ye ivuiwa kwimin danave tene oya degadega aya.”
21 Me kumiwa apa Guwawa Iyakaisiyapama gumbe degadega kokavitwa gumbe Iesu wane, “Maman, kwimin ge piyu ayapaneba, ne ge watdega gemeni. Kuiyawa ge anoano koukawa igiyawa gumbo ge dividivi mame yaug anoyawa gumbo guwave teyana, go ud usiusiwa gumbo taibe watapana. E, Maman. Mame anoano geuma oraiwa gumbe pawane.
22  Jon 3:35; 10:15Dividivi undag Maman ne nedne. Maman mekut Apan Usiwa yaug anone. Sira bira da Maman den yaug anone. Sira Usiwa imive iyayapan mu Maman oya yaug anopewa mu mukut Maman yaug anope.”
23 Me tobiyag me aigowawa guwave dirum wane, “Ye gare yavenewa matai yaupe. Yangowa me waribiyape. 24 Ne ye diruitna. Propeta ge kin obiren ye gare yavenewa mu mina yautan anoya. Megara oma den ane yauya. Gare ye anoenewa mu anotan anoya. Megara oma den ane anoya.”
Samaria Abnawa Oraiwa Maibeyawa
25  Mat 22:35-40; Ruk 18:18Kum da Gwangwan gumbe anoano kokavitwa da wan yoig Iesu ag yautan oya singui wane, “Toewanewan. Ne divi akape yaibobot inaiinaiba auten?”
26 Me gara wane, “Gwangwan gigirumawa danave aninin teya? Ge aninin basiege?”
27  Rvt 19:18; Deu 6:5Me gara wane, “ ‘Nonegmagawa undag gaibu, guwawa geuma undag gaibu, yutugwa undag gaibu, imugwa undag gaibu, Ayapan God geuma gumbe baigan a.’ Sira ‘Ge iyayapan baigan munigima ge gembo baigan niege mina.’ ” 28 Iesu gara wane, “Meme. Ge bainda wana. Mame ge awa, ge yaibobot inaiinaiba auwa.”
29 Megara me membovit iviwa waiyatan oya anone. Me Iesu dine, “Ne evenwa me bira?”
30 Iesu gara wane, “Apan da Jerusarem apa aig Jeriko aig aiviwa, ebu taibe me ub igiyawa nanuwo danave aigne. Mu yumeg wapeyawa vieg, me toveg, me bo koni totan aneve kweyeg amiya. 31 Pirisi da ebu desiroma aig onne. Megara me apan yaunewa me yankweg ebu megiyave uwag aine. 32 Me mina di Rivai apan da me aig at me uwane me yaunewa ebu megiyave uwag aine.
33 Megara, Samaria apan ebu me aine, apan me gumbe uwane. Uwag me yaunewa danadawai aune. 34 Me menan aig, oira ge wain kamot yangave egamne, meve kamot meuma popanne. Meve me mae donki meuma egave apan baraug aug nonowa ememe gweyawa aig baraune amarane. 35 Vinne wantene me anmaga meuma denari duwam aug nonowa ememe gweyawa abnawa wanne. Me wane, ‘Me amara. Ne sira taig uwatnawa, apan mame oya anintom aoreyawa meve garawa da sira gentna egave gaibu.’
36 Mu duwamdesi mame gumbo anoege. Apan ambuwa me eveba, apan me ub igiyawa nanuwo danave aignewa gumbe?”
37 Me gara wane, “Me danadawai menan anonewa.”
Iesu me dine, “Ge aga meib di aigima.”
Maata Ge Meri Gweyowo
38 Iesu ge me aigowawa mu amomewa, Iesu gwe da uwane. Vesin iviwa Maata me baigan gumbe gweyave me baraune. 39  Jon 11:1; 12:2-3Vesin me gwaneba gaibu iviwa Meri. Me Ayapan amave yanwakeg me waiviwa anoivi. 40 Megara Maata me imiwa iyai den wakene, kuiyawa dividivi undag waribiyatan oya nau kokavit aivi. Me Iesu gumbe uwag wane, “Ayapan, ne nekut nau eni, ne gwanenwa yankwenegne. Ge den anoege? Dia me ne waita netpe.”
41 Ayapan gara wane, “Maata, Maata, dividivi obiren oya danadawai auege anogugut ege. 42  Mat 6:33Megara desirom mekut Meri anoivi. Me oraiwa wat gomiyane. Me gumbe den aug aipe.”

10:1: Mak 6:7

10:2: Mat 9:37-38; Jon 4:35

10:3: Mat 10:16

10:4: Mat 10:7-14; Mak 6:8-11; Ruk 9:3-5

10:7: 1Ko 9:6-14; 1Ti 5:18

10:8: 1Ko 10:27

10:11: Apa 13:51; 18:6

10:12: Gen 19:24-25; Mat 10:15; 11:24

*10:13: Me mae goot gumawa gumbe wariyawa. Me garawa koka onan.

10:15: Me, gae Ibru gumbe, at kukaeba me anotumat den eme igiyawa matai unikpewa.

10:16: Mat 10:40; Ruk 9:48; Jon 5:23

10:18: Jon 12:31; Rev 12:8-9

10:19: Sam 91:13; Mak 16:18

10:20: Pir 4:3; Rev 3:5

10:22: Jon 3:35; 10:15

10:25: Mat 22:35-40; Ruk 18:18

10:27: Rvt 19:18; Deu 6:5

10:39: Jon 11:1; 12:2-3

10:42: Mat 6:33