13
Banabas Ge Sauru Teya Amiya
Antiok siosi danave propeta ge toewanewan igiyawa wakeya. Mu Banabas, Naijer waya Simeon, Sairin apan Rukias, Manaen, me piyu mame namuyoiyoi abnawa Erod gaibu am naya, ge Sauru. Apa 9:15Mu Ayapan waieme sira kwit emewa, Guwawa Iyakaisiyapama wane, “Banabas ge Sauru nenan wagomiyak negiya. Ne nau neuma atan oya munan auwana nau ape.” Apa 6:6Mu kwit ake nun waya. Mu nanuwa egowo teya sira mu temiya amiya.
At Saipras Apa
Mu duwam Guwawa Iyakaisiyapama temunne amiya. Mu Serukia amiya sira me apa Saipras oya wa gumbe amiya. Apa 12:12; 15:39Meve mu at Saramis uwaya Ju sinagogu danave mu God gae meuma opata waya. Jon mu gaibu wakeg waitawaita muniya.
Mu ginayapawa undag birorot amiya meve at Papos uwaya. Asime apa mu ugauga propeta, Ju dum abnawa me iviwa Baru-Iesu nun tosaya. Apan mame at me namuyoiyoi atan abnawa Serugio Poras gumbe wakene. Serugio Paurus me anoano abnawa sira Banabas ge Sauru munan auwane. Kuiyawa me God gae meuma anotan anoivi. Sira kwasisim da Eraimas wakene. (Iviwa Eraimas me tobiroriyanewa natawa kwasisim.) Me mu duwam topai munne, sira me imive at me namuyoiyoi abnawa anotumat meuma biroriape. Megara Sauru, iviwa da waya Poru, me Guwawa Iyakaisiyapama noidauwane yangut Eraimas temtemtem yaune wane, 10 “Ge uga ge gwambe undag ge gungap noidauwane, ge airapu kukaeba usiwa, sira oraiwa undag anavi ana. Ge Ayapan ebuwawa siwavitwa epin gwambe ege me den yankweege? 11  Apa 9:8Gare yawa. Ayapan naniwa ge egagap wakene. Ge yangagwa muniwape koni pipi danave kum eyawa den yawa.”
Tatevit igu ge aram me gumbe uwaya, meoya me pom ge pam aivi bira da me naniwa wattan oya. 12 Mame mataddnewa at me namuyoiyoi abnawa me yaune, me anotumat ane. Kuiyawa me Ayapan toewanewan meuma gumbe terane.
At Antiok Apa
13  Apa 15:38Papos apa Poru ge owawaiwa Pampuria danave at Perga oya wa gumbe amiya. Asimeve Jon mu kwem sira taig at Jerusarem aine. 14 Perga apa mu Pisidia danave at Antiok amiya. Sabat kumive mu sinagogu unig yan wakeya. 15 Gwangwan ge Propeta buka mumawa basiyaya onanane. Sinagogu namuyoiyoi igiyawa gae mu gumbo veme, “Tatangwanen, ye yapeyap bira da dega muntan gaiyawa wakepewa iyayapan mame oya wat dirumiya.”
16 Meve Poru wan yoik naniwa viyak wane, “Isuraeru igiyawa ge God gumbe aepam emewa, ne watna anoya. 17  Eks 1:7; 6:6; 12:51Isuraeru igiyawa God mumawa. Me mamanaiwa wagomiyamunne. Iyayapan Ejipt danave wakeyawa me yusiwa munne obiren aya. Naniwa painau enagakke iyayapan namuwo yoik tam at me kweg dauwag onamiya. 18  Nam 14:34; Deu 1:31-32At Inguiwa arawa danave bairawan 40 mina mu amat amunne. 19  Deu 7:1; Jos 14:1At Keinan danave dam 7 me wakukamunne. Piyu me keb ag munne piyu kwan muma ane. 20  Jaj 2:16; 1Sm 3:20Undag mame bairawan 450 mina aune.
Dividivi mame onanane me keptete igiyawa munne, meve propeta Samueru baraune onne. 21  1Sm 8:5,19; 10:20-24Meve iyayapan kin oya autan anoeme. Meoya God dam Benjamin apan Kis usiwa Sauru munne. Me bairawan 40 amarane. 22  1Sm 13:14; 16:12; Sam 89:20God Sauru itarane, meve Devid aug yudabne kin muma ane. Me Devid yaug natawa wane, ‘Ne Jesi usiwa Devid yauna. Me nonenwa, sira dividivi undag ne anoeniwa me ape.’
23  2Sm 7:12-16Apan mame yawa meuma gumbe, God me Waita Abnawa Iesu baraune. Me Isuraeru uwanewa agi wanewa gumbe. 24  Mat 3:1-2Namu Jon nonemagowa biroriyatan ge babataito atan oya Isuraeru igiyawa undag gumbo opata wane, ivi Iesu uwane. 25  Jon 1:20,27Jon inaiinai meuma onanaivi me wane, ‘Ye anoene ne bira? Ne apan me onan. Go, yauya. Me ivi amanap onivi. Ne oma den ane beyawa sandoro murapeba vetna.’
26 Tatangwanen, Ebraam wagobaviwa, sira ye yapeyap God gumbe aepam emewa. Waita waita gaiyawa mame nunan baraune onne. 27 Jerusarem igiyawa ge namuyoiyoi mumawa mu Iesu mame den yaug anoya, sira propeta gaiyawa Sabat Kumiwa evedni basieme go mu den yaug anoya. Mu Iesu kukaeba abnawa waya, me gumbe propeta gae mumawa natawa ane. 28  Mat 27:22-23Mu Iesu gumbe toen guttan oya ibnawa da den yauya, megara mu Pairat me ayaya tope bototan. 29  Mat 27:59-60Mu Iesu oya dividivi undag aya onananewa, sira yoma korosi gumbe aug aigeg dagup danave barauya. 30 Megara God ane boriruwayawa igiyawa gumbo Iesu sira inaine. 31  Apa 1:3,8Iesu me gaibu Gariri dauwag Jerusarem onamiyawa oiyat obiren namuwo uwaivine. Gare mu yangowo yauyawa igiyawa iyayapan numawa gumbo. 32 God mamanaiwa gumbo agi wanewa nu opata ye guniyap vete.
33  Sam 2:7God Iesu warinamne yoine. Me gumbe, agi meuma me natawa wagobabiwa gunup toyau nunne. Buka Sam duwameba danave mamaib tene.
‘Ge ne utunwa. Gare ne barau genna.’
34  Ais 55:3God me Iesu bo gumbe warinamne yoine sira den di putaipe. Me gumbe me mamaib wane,
‘Ne Devid gumbe agi wanawa. Agi me iyakaisi ge natawa waribiya yentna.’
35  Sam 16:10Meoya ampa da danave mamaib wane,
‘Ge Iyakaisi Abnawa geuma oma den ane kweya putaipe.’
36 Devid wakeivi kumive me God anoano meuma oya nauwawa ane. Sira me botone isimuranaiwa gumbo barauya kwapiwa putaine. 37 Megara God warinamne bo gumbe yoinewa me den putaine.
38 Meoya tatanaiwa, Apan mame gumbe, kukaeba anog yankwetan opataeba ye guniyap waivi ye yaiyai yaug anoya. 39  Rom 10:4Mosisi Gwangwan gumbe iyayapan mu dividivi undag gumbe oma den ane oraimina aya, megara Apan mame gumbe iyayapan desirom desirom anotumat ape ipewa, dividivi undag gumbe oraimina ape God namive. 40 Ye yaimoyai yaukapa, propeta buka muma danave wayawa ye guniyap den matatpe.
41  Abk 1:5‘Yauya. Ye, ae vene igiyawa.
Anopipanum aya, onanaya.
Ye kum yeuma apa divi da atna.
Bira da ye guniyap natawa taibe diruipe,
go ye anotumat den di aya.’ ”
42 Poru ge Banabas sinagogu kweg amomewa, iyayapan nun waya pura da umae Sabat Kumiwa gae mame sira didnuniya. 43 Sinagogu daiboruwawa onanane. Ju igiyawa obiren ge God noiwa aueme anotumat mumawa tobiroriyayawa mu Poru ge Banabas amowo amiya. Mu gumbo gae waya, sira mu dirumiya God ano oraiwa meuma danave wakeigimiya.
44 Pura da umae Sabat Kumiwa apa gwetoimu igiyawa koni undag God gaiyawa anotan oya agoniyaya. 45 Megara Ju igiyawa mu iyayapan agoniemewa yauyawa, anokukam muma nibdanowa noidauwane, sira Poru wanewa gumbe topayak gae kukaeba gumbe veme.
46  Apa 3:26; 18:6Me oya Poru ge Banabas garawa taibe mu gumbo waya, “Nu God gae meuma namu ye guniyap wapono go. Megara ye topayayana sira ye yembovit yaibobot inaiinaiba oya oma den ane yaug anog barauya. Yauya. Nu Ju onan igiyawa gumbo angetan anoete. 47  Ais 49:6Kuiyawa mamaib Ayapan did nunne.
‘Ne ana ge Ju onan igiyawa eyawa muma ana.
Me ge waitawaita aug piyu viripusiwa aitan oya.’ ”
48 Ju onan igiyawa mame anoyawa, mu degadega ake Ayapan gae meuma waiyaya. Yaibobot inaiinaiba oya wagomiyayawa munnewa undag anotumat aya.
49 At me apa undag Ayapan gae meuma wateteyamiya. 50 Megara Ju igiyawa God noiwa aueme ano wake wake painau vesinowa ge gwetoimu namu yoiyoi igiyawa danowa kwaikwai aya. Mu Poru ge Banabas edawai muniya mu imiya dauwag arowon amiya. 51  Mat 10:14; Apa 18:6Mu duwam garawa amowa atapupu tog sira at Aikoniam amiya. 52 Aigowawa mu danowo degadega ge Guwawa Iyakaisiyapama gumbo noidauwane.

13:2: Apa 9:15

13:3: Apa 6:6

13:5: Apa 12:12; 15:39

13:11: Apa 9:8

13:13: Apa 15:38

13:17: Eks 1:7; 6:6; 12:51

13:18: Nam 14:34; Deu 1:31-32

13:19: Deu 7:1; Jos 14:1

13:20: Jaj 2:16; 1Sm 3:20

13:21: 1Sm 8:5,19; 10:20-24

13:22: 1Sm 13:14; 16:12; Sam 89:20

13:23: 2Sm 7:12-16

13:24: Mat 3:1-2

13:25: Jon 1:20,27

13:28: Mat 27:22-23

13:29: Mat 27:59-60

13:31: Apa 1:3,8

13:33: Sam 2:7

13:34: Ais 55:3

13:35: Sam 16:10

13:39: Rom 10:4

13:41: Abk 1:5

13:46: Apa 3:26; 18:6

13:47: Ais 49:6

13:51: Mat 10:14; Apa 18:6