12
Pita Me Nog Danave Dauwag Aine
Kum me apa kin Erod me iyayapan siosi danave wakeyawa edawai muntan oya naniwa baraune. Me Jemus, Jon tatawa, deba donave botone. Me yaug anone Ju igiyawa me gumbe degadega aya. Me Pita gaibu yumtan ane. Me Iist Onan Brediyawa Buyunaeba apa matadne. Me Pita aug nog danave baraune. Me mut igiyawa agonagon 4 nanuwo barau munne amarape. Agonagon muma desirom danave mut igiyawa 4. Erod imive me Uwag Gaveya Buyunaeba onanapeve Pita aug iyayapan namuwo taibe dauwape.
Me mina, Pita nog danave yumnadne wakene. Megara siosi menan God gumbe nun evedni yaigipamit veme.
Erod imive Pita aug taibe dauwatan anoivi. Aram watauwa Pita mut igiyawa duwam yapowo kubvinivi. Me aiyan murapeba sein duwam gumbe tunasiya, sira mut igiyawa ankwin noive nog amareme. Amta onan Ayapan aneya meuma uwane, sira eyawa nog danave esine. Aneya me Pita megiyave yug me wagwanamne yoine. Me wane, “Tatevit wan yoiya.” Meve aiyan murapeba sein me nanive geyot aigne.
Sira aneya me gumbe wane, “Berip geuma ena, sira sandoro ena.” Meoya Pita meib di ane. Meve aneya wane, “Wape egavewa ena sira ne amanap onaga.” Sira me dauwag aneya amave aine. Aneya me gumbe aiviwa gare natawa di matasivi me yaimoyai den yaug anone. Me irawa uyavi minawa anone. 10  Apa 5:19Mu ankwin namuwa ge duwameba gaveyag meve aiyan ankwinawa uwaya. Me ankwin daievenwa me gwetoimu koka aine. Sira ankwin me mu munan inganit watabne. Meve mu dauwag amiya, sira ebu taibe amomewa, aneya me tatevit yankweg aine.
11 Meve Pita membovit imiwa taig anog wane, “Gare mame di yaug anona. Ayapan me aneya meuma nenan baraune onne. Erod naniwa gumbe sira Ju igiyawa mu imug anoemewa yaigipamit undag gumbe Ayapan waita nedne.”
12 Pita mame yaug anonewa, Jon mu waya Mak, me inawa Meri gwe meuma aine. Asimeve iyayapan obiren agoniyag nun veme. 13 Pita ankwin papapak tonewa, nau warivi vesinawa iviwa Roda me garawa watan onne. 14 Sira me Pita noi irawa yaug anonewa, me degadega kokavit ane. Me ankwin wataptan imiwa atataine taig kintog gwe dana unig aine. Me kwaruwane, “Pita ankwin noive.”
15 Mu waya, “Kwiyagwa kukaine.” Megara me egave egave waivi, “Me natawa di.” Mu waya, “Me aneya meuma.”
16 Megara Pita papapak ande toivi. Mu ankwin watapke me yauya, sira mu tet koka aya. 17 Pita me munan naniwa viyane noiwa iyagisia, sira Ayapan aninin nog dana waita negne dauwag onedna dirumne. Pita dirum wane, “Jemes tatagwanebaiwa mame oya dirumiya anope.” Meve me at da oya aine.
18  Apa 5:22-24Wantene, Pita gumbe divi matadne mut igiyawa garawano aya. Mut igiyawa wayug wayug kokavit aya. 19 Erod Pita menan yaimoyai yobadne, megara oma den ane yaune. Meoya me nog amaremewa singui munne, meve nog amaremewa guttan oya dirumne. Meve me Judia yankwek Sesariya aigke asime apa wakene.
Erod Boane
20 Erod me Taiya ge Saidon igiyawa gumbo danawa piri wane. Meoya mu toborak kin gumbe amdau onamiya, sira mu yum oya Brastas me kin ankwatave amaraiviwa gumbe nun waya. Kwiyawa mu kin arawa apa nakwai muma boeme.
21 Erod gae watan kumiwa barauya. Me kumive Erod kin wapeyawa enamne sira kin arawa wakeg iyayapan gumbo gae wane. 22 Iyayapan kwat veme, “Mame God noiwa, apan noiwa onan.” 23  Dan 5:20Tatevit, Ayapan aneya meuma Erod tone. Kuiyawa Erod God gumbe den waiyane. Nagam tune.
24  Ais 55:11Ayapan gaiyawa me yoig koka aivi sira watete amne.
25  Apa 11:29-30; 15:37Banabas ge Sauru nau muma onanane, sira Mak waya Jon gaibu at Jerusarem taigiya.

12:10: Apa 5:19

12:18: Apa 5:22-24

12:23: Dan 5:20

12:24: Ais 55:11

12:25: Apa 11:29-30; 15:37