11
Pita Anewa Me Taibe Dirumne
Apasoro ge tatawaiwa at Judia danave wakeyawa mu anoya. Ju onan igiyawa mu meib God gaiyawa auya. Pita Jerusarem dog aine, kwapituitui igiyawa me gumbe yano waya, Apa 10:28; Gar 2:12“Ge kwapituitui onan igiyawa gumbo agana nakwai mu gaibu nana.”
Pita mu gumbo amatog gae konive konive natawa undag dirumne. Apa 10:9-48“Ne gwetoimu kokawa Joppa apa nun veniwa, ne yanganwa gwengwen aivi yaiyai den anoeni irawa uyavi minawa yauna. Kabun da me wape koka pepetu minawa noi bamawa duwam ge duwam bog kwimin apa aig on ne gunap uwane. Ne yangut yaimoyai yauna. Piyuwau mae amowa duwam ge duwam gaibuwa, munnoga guguyanowa, dararat piyuwau amomewa, sira kwimin nenipawa mu yawamna. Sira noiwa ne didnegivi anona, ‘Pita, wan yoig gud na.’
Ne wana, ‘Ayapan, onan di. Kuiyawa den netewa ge miyotapama desirom da numan den di nana.’
Noiwa duwameba kwimin apa sira wane anona, me garawa wane, ‘God muinewa divi da ne den neni den wa.’ 10 Meiba koni duwamdesi matadne. Sira dividivi undag bog kwimin dog aine.
11 Kumive di apan duwamdesi gwe namive ne wakeeniwa apa yokeya. Mu Sesariya apa tene ne gunap uwaya. 12 Guwawa ne didnedne, “Ge mu gombo aisiya anopipanum den a. Ne tatanaiwa 6 mu gaibu antu, sira nu apan gweyawa uniktu. 13 Me nu didnunne. Me aneya yaune. Aneya me gweyawa danave yokeg wane, ‘Iyayapan teya at Joppa ampe Pita waya Saimon me aug onampe. 14  Apa 16:31Apan Pita ge ge iyayapan geuma undag waitawaita amumpe gaiyawa wape.’
15  Apa 2:4Gae amatog wanawa, amatonewa apa Guwawa Iyakaisiyapama nu egunup aigne me mina meib mu egowo aigne. 16  Apa 1:5Meapa Ayapan wanewa ne imug anona. Me wane, ‘Jon babataito yoi gumbe amunne, go ye Guwawa Iyakaisiyapama gumbe babataito aya.’ 17 Meoya nu Ayapan Iesu Keriso gumbe anotumat atuwa, God ano puyowawa nunne. God ano puyowawa meib desiroma meib God mumpe. Aninin ne oma ane God aiviwa tobotna?”
18  Apa 13:48; 14:27Mu dividivi mame anoyawa nouwa iyagisia. Sira God eyawa wai ag waya, “God me Ju onan igiyawa gaibu inaiinai natawa autan oya nonemagowa biroriyatanwa munne.”
Siosi Antiok Danave
19  Apa 8:1-4Gare Stepen oya edawai amatone. Iyayapan marewaniya Penisiya, Saipras ge Antiok am uwaya, sira mu Ju igiyawa mukut gae waya bira da onan. 20 Megara mu danowa Penisiya ge Saipras igiyawa upeba wakeya. Mu Antiok uwayawa Griisu igiyawa gaibu dirumeme Ayapan Iesu gaiyawa opata veme. 21 Ayapan naniwa mu gumbo. Iyayapan tobod mumawa kokawa mu anotumat ag Ayapan gumbe tobiyaya.
22  Apa 4:36Siosi me Jerusarem apa wakeyawa naunowa umum mame anoya. Meoya mu Banabas barauya Antiok aine. 23 Me uwanewa God ano oraiwa meuma yaug degadega ane. Danewa yaigipamit amarag Ayapan gaibu wakeigimtan dirum yusiwa munne. 24 Me apan oraimina sira Guwawa Iyakaisiyapama ge anotumat me gumbe noidauwane. Iyayapan obiren Ayapan gumbe onamiya.
25  Apa 9:30Meve Banabas at Tarsas aine, sira Sauru oya yobag yaune. 26 Sira meve Banabas Sauru yaune me aug at Antiok onamiya. Bairawan desirom siosi danave agoniyaya iyayapan abototoi toyau muniya. Sira at Antiok apa aigowawa namuiren Kristian veme.
27 Kum mame danave propeta upeba Jerusarem apa aig onam at Antiok uwaya. 28  Apa 21:10Mu danowo desirom me iviwa Agabas wan yoine Guwawa gumbe matai matatpewa dine. Matai kait kokawa kumiwa uwape piyu egave undag warumpe. (Mame Kraudias amaraivi kumiwa apa pawane.) 29 Meoya aigowawa desirom desirom yutuwa muma gumbe tatawaiwa at Judia apa wakeemewa waita a muntan oya anoya. 30  Apa 12:25Mu me di aya. Banabas ge Sauru nanuwo puyo me waita muntan oya barauya namu yoiyoi igiyawa oya tam amiya.

11:3: Apa 10:28; Gar 2:12

11:5: Apa 10:9-48

11:14: Apa 16:31

11:15: Apa 2:4

11:16: Apa 1:5

11:18: Apa 13:48; 14:27

11:19: Apa 8:1-4

11:22: Apa 4:36

11:25: Apa 9:30

11:28: Apa 21:10

11:30: Apa 12:25