APASORO NAU MUMAWA
Siosi Amatonewa Gaiyawa
1
God Iesu Aug Kwimin Dana Dog Aine
Ruk 1:3Teopiras, buka neuma namuwa danave, Iesu me amatog nau anewa ge toewan munnewa undag tena. Mak 16:19; Ruk 24:49-51Iesu apasoro gomiyamun, Guwawa Iyakaisiyapama gumbe dirumne. Ivi God me aug kwimin dog aine. Amatonewa kumiwa ge me dog aine kumiwa bunangave gaiyawa undag tena. Ruk 24:36-49; Apa 10:41Me edawai aune, ivi kum 40 danave membo mu gumbo uwamunne. God toimuwawa oya wag dirumne. Sira natawa obiren gumbo me membo inainewa apasoro mu toyaumunne. Ruk 24:49; Jon 14:16-17; Apa 2:33Iesu mu gaibu wakeyawa, me gwangwan mame dirumne, “Ye Jerusarem den kweya. Ye gunap Maman agi meuma anoyana. Me amaraya. Mat 3:11Kuiyawa Jon me yoi gumbe babataito yenne, megara pipi mame danave ye Guwawa Iyakaisiyapama gumbe babataito aya.”
Ruk 24:21Mu desirom agoniyag aib singui waya, “Ayapan, ge kum mame gare agege Isuraeru toimu numawa sira siya?”
Mak 13:32Iesu dirumwane. “Kum ge at koniwa yaug anotan den waya. Me Mamawa mekut yusiwa baraune me yaug anone. Mat 28:19; Ruk 24:48Megara Guwawa Iyakaisiyapama guniyap uwapewa yutuiwa auya. At Jerusarem, at Judia ge Samaria undag, sira at piyu gina pusiwa apa ye yangeyap yauyanawa nauwawa aya.”
Iesu mame wane, meve mu yaveme dog aine, sira irikup me tobodne me den yauya.
10 Iesu dog aiviwa mu temtem kwimin yaveme. Yauya, apan duwam wape puipuyu eniyawa mu megiyowo wan yoiya. 11  Mat 26:64; Ruk 21:27Mu waya, “Gariri igiyawa, ye diwan mapa yokeg kwimin yavene? Iesu mame kweyeg kwimin dog ainewa, me sira uwape ye aninin yauyanawa mina di.”
Matias Me Judas Arawa Aune
12  Ruk 24:50-53Mu waya tui Orivu apa Jerusarem sira taig amiya. Tui mame Jerusarem megiave sira Sabat kumive oma ape ampe. 13  Mat 10:2-4Mu gwetoimu kokawa uwayawa, mu gwe dana painau pantut doreg amiya. Meapa mu wakeeme. Uwayawa mu Pita, Jon, Jemus ge Andru, Pirip ge Tomas, Batoromiu ge Matiu, Arupies usiwa Jemus ge Jerot abnawa Saimon, ge Jemus usiwa Judas. 14 Mu undag desirom agoniyag nun veme. Mu vesin da gaibu, Meri me Iesu inawa ge Iesu gwanebaviwa gaibu.
15 Kum me apa undag tatawaviwa 120 mina wakeya sira Pita mu danowo wan yoine. 16  Sam 41:9Me wane, “Tatangwanen, Judas me ebu iyayapan toewan munne mu Iesu yumiya. Guwawa Iyakaisiyapama Devid noive gumbe Judas oya matai matatpewa gaiyawa wane. Me gigirum tenewa me matadne. 17 Judas nu gunup wakenewa me nau mame ane.”
18  Mat 27:3-8(Me kukaeba meuma oya garawa aune, me gumbe piyu gwiruwadne. Sira me apa kuiyaven aigne, me kwapiwa dumedne danawa taibe ane. 19 Jerusarem danave mame iyayapan undag yaug anoya. Sira piyu mame gae muma gumbe mu waya, Akerudama me natawa Ganigani Piyuwawa.)
20  Sam 69:25; 109:8Sira Pita wane, “Buka Sam me gumbe tene,
‘At meuma dividivi den yaipe. Me apa bira da den wakepe.
Sira apan da me arawa aupe.’
21 Me oya Ayapan Iesu nu gunup vin wakeivi kumiwa apa, 22  Mak 1:9; 16:19; Jon 15:27me Jon Babataito amatog onne God Iesu gunup aug dog ainewa. Me kumive nu gaibu nau atu danunup apan da desirom nu gaibu Iesu sira inai yoinewa yangave yaunewa ape.”
23 Meve mu apan duwam wagomiyaya. Mu Josep, me Barusabas waya sira iviwa da Jastas, ge Matias. 24 Meve mu nun waya, “Ayapan, ge iyayapan undag nonowa yaug anoana. 25 Ge wagomiyanawa duwam mame dana ambuwa apasoro nauwawa mame aug amarapewa toyau nuna. Judas kweg at meuma aine.” 26 Meve mu kae bumpai mina ayawa, me Matias namive aigne, meoya me apasoro 11 gumbo agoniyane.

1:1: Ruk 1:3

1:2: Mak 16:19; Ruk 24:49-51

1:3: Ruk 24:36-49; Apa 10:41

1:4: Ruk 24:49; Jon 14:16-17; Apa 2:33

1:5: Mat 3:11

1:6: Ruk 24:21

1:7: Mak 13:32

1:8: Mat 28:19; Ruk 24:48

1:11: Mat 26:64; Ruk 21:27

1:12: Ruk 24:50-53

1:13: Mat 10:2-4

1:16: Sam 41:9

1:18: Mat 27:3-8

1:20: Sam 69:25; 109:8

1:22: Mak 1:9; 16:19; Jon 15:27