13
Kum Oieba Irakoniwa
Iesu me temporu arawa yankweg dauwag aitan aiviwa, aigo meuma desirom da me gumbe wane, “Yawa, toewanewan! An kouka! Gwe oraimina!”
Ruk 19:44“Ge gwe kouka undag mame yavege?” Iesu garawa wane, “An desirom da mapa dawa egave den wakepe; an undag gwiriruwag aikpe.”
Temporu gambena apa, Iesu tui Orivu kuiyave wakenewa, Pita, Jemus, Jon ge Andru mukuren me gumbe singui waya, “Didnuna, kum divi dividivi mame pawape? Sira undag mame pawatan aigimpewa irakoniwa aninin?”
Iesu mu gumbo amatog wane, “Yaukape iyayapan da ye den uga yempe. Obiren ne ivunwa gumbe uwape, waigimpe, ‘Ne me,’ sira obiren ugai mumpe. Wanampa mut gaiyawa ge kigemuk mut oya anoyawa, me den teraya. Dividivi meiba pawatanit di, go oieba oya me matai uwape. At sinsin igiyawa mu at sinsin igiyawa dawa gaibu matai yoig mut watpe, sira at kokawa me at kokawa dawa gaibu matai yoig mut watpe. At upeba gumbe matai iyagon ge pinunu ape, sira iyagon kumiwa uwape. Undak mame ud yaitan dawaiba amatoiviwa mina.
Mat 10:17-20Ye yembovit amaraya. Iyayapan ye tam teempe daiboru yemboa nanuwo, sira sinagogu danave gurepe. Sira ne nau neumawa oya ye amareme igiyawage kin yeuma mu namuwo yoiya. Me dividivi undag ye yauyanawa mu dirumtan oya. 10 Gae oraiwa namuiren dig gwetoimu undag gumbo opata wape. 11  Ruk 12:11-12Mu ye da tuepewa sira nanuwo te yempewa, namu gae anin watan oya den anoya. Kum me kumiwa apa toyau yempewa me di waya, kuiyawa ye den gae waya, Guwawa Iyakaisiyapama me wape.
12  Mat 10:21Tatawa gwaneba anavi ag omin baraupe, da botope. Mamawa usiwa gumbe anavi ape botope; usitainawa mu mamuwa ge inowa gumbo gara kwaviyape, mu boriruwape. 13  Mat 10:22; Jon 15:21Kuiyawa me ivunwa oya, iyayapan undag ye diruipe watkukam yempe, go bira da oiyeba konive yusiyusi ag yoigimpewa matai waita wampe.
14  Dan 9:27; 11:31; 12:11Wanan ye yauya ‘Topai abnawa me di wakukampewa’ me yokeigimpe megara at meumawa onan—Basiemewa igiyawa yaug anoya—iyayapan mu Judia apa wakeyawa mu tui gumbe a ampe. 15  Ruk 17:31Bira da me gweyawa gwanob gerave wakenewa den kweg aikpe, sira divi da autan oya gwe den unikpe. 16 Bira da nau danave wakenewa wape autan oya den sira taig ompe. 17  Ruk 23:29Me kumiwa di kukaipe, vesin bug ayawa gumbo, sira inanaiwa ud am munemewa gumbo. 18 Meoya ye nun waya mame taigipam kumiwa danave den pawape. 19  Dan 12:1; Rev 7:14Kuiyawa me danadawai kokavitwa kumiwa. Me God at piyu wadne kumiwa apa onne gare mame, me den pawane sira me matai den pawape. 20 Ayapan me kumiwa den kwagomiyape pipi apewa, iyayapan desirom da den vinigimpe. Megara wak tamne igiyawa oya, Ayapan me kumiwa kwagomiyane pipi ane. 21 Me kumiwa apa, iyayapan da guniyap wapewa, ‘Yauya, Keriso mame!’ go ‘Yauya, me asime!’ megara den anotumat aya. 22  Rev 13:13Keriso ugaugaeba sira propeta ugaugaeba mu matai uwape, sira mu guwaguwawa ge irayauyau ape, sira me oma apewa mu wak tamne igiyawa gumbo matai uga yempe. 23 Meoya yembovit amaraya. Ne dividivi undag kum namiven wait ye diruina.
24  Ais 13:10; Joe 2:10,31; 3:15; Rev 6:12-13Megara danadawai kumiwa me amave atataivi,
‘Kum matai sisip uwag ompe,
sira dud den esipe; sira kwimin yusiwa ipunapun ape.
25 marantun kwimin gumbe aikpe,
Sira kwimin yusiwa meuma ipunapun ape.’
26  Rev 1:7Me kumive, iyayapan mu Apan Usiwa* Me Iesu Keriso. me irikup danave yusiwa ge eyawa koka gaibu uwaigimpe yaupe. 27  Mat 13:41Sira Apan Usiwa me aneya meuma tepe ompe, kwimin piyu gina gambenwa yunadnewa aig gambenwa uwanewa, at ginawa duwam ge duwam gumbe, iyayapan gomiya munnewa matai agoniyape.
28 Gare yoma inaru gumbe maibe mame yaug anoya. Yoma begawa duwaipe sira kwayawa taibe apewa, tate ye yaug anoya me kum kumiwa me koni aivi. 29 Ebu me desiroma, ye me dividivi mame undag yauyawa, Apan Usiwa me ankwin noive koni aivi yaug anoya. 30 Ne natawa diruitna, namu dividivi undag mame veniyape, ivi matai kum garewa uwag aipe. 31 Kwimin ge piyu mame onanape, megara gae neumawa den onanape.”
Mamunwa God Me Mekut Kum Yaug Anone
32 Oiyat me, nib koniwa da bira den yaug anone. Aneya kwiminauwa ge Usiwa mu mina den yaug anoya. Megara Maman mekut yaug anone. 33 Amat yembovit aya! Yangewa mereruwape yangut aigimiya! Ye den yaug anoyana kum divi me uwape. 34 Me gwe mamawa ampa aivinewa mina. Me gwe meuma yankweg nau meumawa amaratanwa igiyawa kuiyave kuiyave tepe amarape, desirom desirom nau meumawa anin tenewa ape, sira ankwin noive amaraivi abnawa dipe yangut aigimpe.
35  Ruk 12:38Meoya yangut ande aigimiya, kuiyawa ye den yaug anoyana kum divi gwe mamawa taig uwape—anten augoiyau go aram nub bagiwa apa go kokorek waigimpe gumbe go wantete apa go. 36 Me ui onan da uwapewa, me den kubvinigimiya yawaipe. 37 Ne ye guniyap veniwa ne meib iyayapan undag gumbo veni, ‘Yangewa mereruwape kaipat aigimiya!”

13:2: Ruk 19:44

13:9: Mat 10:17-20

13:11: Ruk 12:11-12

13:12: Mat 10:21

13:13: Mat 10:22; Jon 15:21

13:14: Dan 9:27; 11:31; 12:11

13:15: Ruk 17:31

13:17: Ruk 23:29

13:19: Dan 12:1; Rev 7:14

13:22: Rev 13:13

13:24: Ais 13:10; Joe 2:10,31; 3:15; Rev 6:12-13

13:26: Rev 1:7

*13:26: Me Iesu Keriso.

13:27: Mat 13:41

13:35: Ruk 12:38