7
144,000 Tobot Batam Munne
Jer 49:36; Dan 7:2Mame onananeve ne meve yauna. Aneya 4 piyu ginawa 4 apa yokeeme, sira mu piyu egave taig 4 yumnateme. Taig 4 piyu egave, poeman egave, yoma da den tope. Sira ne yauna. Aneya dawa me kum dauwaiviwa apa dauwag onivi. Me God wakeiviwa tobot batamiyawa aug onivi. Me noiwa wansin aneya 4 gumbo wane. Aneya 4 mu yusiwa munne piyu ge poemam watkukampe. Ejk 9:4,6; Rev 9:4“Piyu, poeman, yoma da den watkukamiya. Namu nu God ankwatave nau emewa namuwo tobot batamiyawa barauta. Ivi mu watkukampe.” Rev 14:1,3Meve ne tobot batamiyawa basiyayawa anonawa, mu 144,000 Isuraeru usitainawa dam undag gumbe onamiya.
Dam Juda gumbe tobot batamiyawa 12,000
Dam Ruben gumbe 12,000
Dam Gad gumbe 12,000
Dam Aseru gumbe 12,000
Dam Naptari gumbe 12,000
Dam Manase gambe 12,000
Dam Simeon gumbe 12,000
Dam Rivai gumbe 12,000
Dam Issakaru gumbe 12,000
Dam Seburun gumbe 12,000
Dam Josep gumbe 12,000
Dam Benjamin gumbe 12,000
Iyayapan Obiren Di Wape Yobutatae Pupuyu Eniya
Mame onananeve ne meve yauna. Yawa. Iyayapan obiren di wakeya bira da oma den ane basiya mumpe. Mu at undag gumbo, dam undag gumbo, iyayapan undag gumbo ge gae undag gumbo onamiya. Mu kin seya meuma namive ge Sip Usiwa namive yokeeme. Mu wape muma puipuyuwa enamiya nanuwo bayan nanuwo yumnateme. 10  Rev 5:6-7Mu nouwa kokavit waya,
“Waita me God numawa gumbe, God me kin seya egave yan wakene.
Sira waita me Sip Usiwa gumbe.”
11 Aneya undag kin seyaeba, koukawa igiyawa ge vinenewa 4 wakeya gumbo birorot yokeya. Mu kin seyaeba namive kwanowa siyag konuwa yug God waiyag, 12  Rev 5:12mu waya,
“Amen! Waiya, eyawa,
anoano oraiwa, gaun, iviwa kokawa,
yusiwa ge yusipama,
me God numawa gumbe evedni wakeigimpe. Amen!”
13 Koukawa igiyawa da ne didneg wane, “Iyayapan mame wape pupuyu eniyawa mu bira? Mu ampa onamiya?”
14  Dan 12:1; Mat 24:21Ne me gumbe wana, “Ayapan neuma, ge anoana.”
Meve me didnedne, “Iyayapan mame mu yaigiwa kokavit danave dauwag onamiya. Mu wape mumawa Sip Usiwa di meuma gumbe muiniya pupuyu aya. 15 Meoya,
mu God seya meuma namive wakeg oiyat ge aram temporu meuma danave nau meuma eme.
Sira kin seya meuma egave wakenewa me tent* Me gugup gweyawa mina, sira Kembesi minawa gumbe umiya. wan egowo umpe.
16  Ais 49:10Mu sira den di iyagon arampe,
den di mu meyowa toyaipe.
Kum mu den di igampe,
Kum amiwa den di yapampe.
17  Sam 23:2; Ais 25:8; Rev 21:4Kuiyawa Sip Usiwa me kin seya meuma yapave wakeg sip amaraivi muma ape.
Me yoi yamarogu inaiinai yoiba mu wemun aipe.
Sira God mu yangowa undag it muin aorepe.”

7:1: Jer 49:36; Dan 7:2

7:3: Ejk 9:4,6; Rev 9:4

7:4: Rev 14:1,3

7:10: Rev 5:6-7

7:12: Rev 5:12

7:14: Dan 12:1; Mat 24:21

*7:15: Me gugup gweyawa mina, sira Kembesi minawa gumbe umiya.

7:16: Ais 49:10

7:17: Sam 23:2; Ais 25:8; Rev 21:4