9
Rev 20:1Aneya duwam ge duwamdesiyawa kae trampet meuma upine. Ne yauna. Marantun desirom kwimin apa piyu egave aig onne. Me kii* Kii me iyayapan ankwin wataptanwa ge tobottanwa meumawa. wanne me niba onan nogawa wataptanwa. Gen 19:28; Eks 10:12-15; Joe 2:2,10Me niba onan nogawa watabnewa, me gumbe aup dog aine. Aup me ig puiwaivi arawa kokawa gumbe dog aine mina. Niba onan nogawa gumbe aup dog ainewa, kum ge kwimin aram uwane. Aup gumbe kaip piyu egave aigiya. Mu yusiwa munne. Yusiwa me piyu egave wawano mina. Rev 7:3Kaip dine, mu piyu egave wayo, wayo kaningawa, yoma den wakukampe. Go, mu iyayapan namuwo God batamiyawa den barautuwa mu wakukampe. Mu iyayapan guttan oya yutuwa den munne, go mu yutuwa auya dud nanin gambenit danave dawai mumpe. Mu dawai aupewa me wawano apan atpe dawai aupe mina. Job 3:21; Jer 8:3Me kumive iyayapan bo kinuni ape, go mu oma den ane yaupe. Sira, mu bo oya anope, go bo mu gumbo kwem aipe. Joe 2:4Kaip mu mae osi mut amtan tamibarip eme mina. Kin keretawa mu gooru gumbe wariya minawa mu kuiyowo tonasiya. Mu ginongowa iyayapan mina. Joe 1:6Mu kuiyo gumawa me vesin kuiyo gumawa mina. Sira mu donowa mae raion donawa mina. Joe 2:5Mu togewa toboremewa eniyawa aiyan gumbe wariyawa mina. Sira mu mavuwa noiwa me mae osi obiren mut gumbe emewa bui muma ororiyag mut atan igemat amome mina. 10 Sira kaip mu wawano mina viruwo ge donowa kainup minawa gaibu. Viruwo yutuwa gau dud nanin gambenit danave iyayapan wakukampe. 11 Mu kin mumawa oya niba onan nogawa aneyaeba wakene. Me iviwa gae Ibru gumbe Abadon ge gae Griik gumbe Aporion veme.
12 Kukaeba namuirenwa me yaug anoya gaveyag uwag aine. Kukaeba duwam da matai uwape.
13 Aneya nanin gamben botone gamben desirom kae trampet muma upiya. God namive kem iyakaisi me gooru gumbe wariyawa wakene. Sira kem iyakaisi nib yuniwa duwam ge duwam gumbe noiwa dauwane ne anona. 14 Aneya nanin gambenit botone gamben desirom kae trampet muma gumbo. Noiwa me dine, “Aneya duwam ge duwam vet muna. Mu yoi kokawa Yupurates apa tuwamiyawa vetpe.” 15 Sira aneya duwam ge duwam mu kum me ge dud me ge bairawan me oya tamibarip amuniya wakeya. Mu iyayapan duwamdesi danave kebayawa desirom guttan oya vet munne. 16 Sira mae osi mut igiyawa agoniyag basiyawa me 200,000,000. Tobot mumawa anintom ne anona. 17 Mae osi ge iyayapan egowo wakeyawa ne Guwawa danave yauna. Me mamaib. Mut igiyawa togowa toboremewa mumawa meru mina buruburu, pumpune e den sinewa sira sarupa mina yanepam. Mae osi kuiyowa me mae raion kuiyowa mina, sira mu nouwa apa meru, aup ge sarupa dauweme. 18 Kukaeba duwamdesi mame iyayapan duwamdesi danave kebayawa desirom toen guriya. Kukaeba mame me meru, aup ge sarupa, sira mu mae raion nouwa apa dauweme. 19 Mae osi yutuwa me nouwa ge viruwa danave. Kuiyawa mu viruwa mokare mina, sira viruwa kuiyowa gaibu, mu gumbo iyayapan wakukamiya. 20  Sam 115:4-7; 135:15-18; Dan 5:23; Rev 16:9,11Iyayapan upeba kukaeba mame oya den guriya ande wakeya. Ande mu nanuwa nauwawa kukaeba muma oya nonemagowa den tobiroriyaya. Sira, mu airapu kukaeba ge god ugaugaeba waieme den kweya. God ugaugaeba mu gooru, siruva, bronsu, an ge yoma gumbe wariya, me oma den ane yaupe, anope, sira ampe. 21 Sira mu guriya, dum okereme, uinantaraki eme sira ub eme. Mu kukaeba muma gumbe nonemagowa den biroriyaya.

9:1: Rev 20:1

*9:1: Kii me iyayapan ankwin wataptanwa ge tobottanwa meumawa.

9:2: Gen 19:28; Eks 10:12-15; Joe 2:2,10

9:4: Rev 7:3

9:6: Job 3:21; Jer 8:3

9:7: Joe 2:4

9:8: Joe 1:6

9:9: Joe 2:5

9:20: Sam 115:4-7; 135:15-18; Dan 5:23; Rev 16:9,11