10
Aneya Ge Gigirum Paniyawa Kusiwa
Sira ne yauna aneya dawa yusipama kwimin apa aig onne. Me guwaveru wape mina enne me kuiyave egave met gaibu. Me ginangawa kum mina, sira me amawa meru irap mina. Me gigirum paniyawa kusiwa yumnasivi, sira me nanive watabne. Me amawa yutanwa poeman egave baraune, sira amawa ketaiwa piyu egave baraune. Me mae raion waivi mina wansin wane. Me wansin wanewa, kwimin aet 7 nouwa waya. Dan 12:4,9Kwimin aet 7 nouwa wayawa, ne gigirum tetan ana. Go, ne anona kwimin apa noiwa waivi, “Kwimin aet 7 nouwa wayawa, tobot batama me den teya.” Deu 32:40; Dan 12:7Sira ne yauna aneya poeman ge piyu egave yokeivi. Me naniyutanwa kwimin oya enagadne. Me evedni wakeigimpe, kwimin ge kwimin danave wakeyawa undag wadne, piyu ge piyu danave wakeyawa undag wadne, sira poeman ge poeman danave wakeyawa undag wadne. Aneya me agi gumbe wane, “Kum ginave da den yunatpe. Ams 3:7Aneya nanin gamben botone duwam me kae trampet meuma upuitan aivi. Me noiwa iyayapan anope me kumiwa uwape. Me kumiwa uwapewa, God ano guwavewa meuma ape onanape. Propeta meuma mu God nauwawa emewa gumbo dirum wane mina di ape onanape.” Kwimin apa ne numan noiwa anona. Me gunap sira wane, “Aga. Aneya poeman ge piyu egave yokeivi. Gigirum paniyawa me nanive watabnewa auwa.” Ejk 2:8–3:3Ne aneya uwag dina. “Gigirum paniyawa kusiwa ne nega.” Me didnedne, “Aug na. Ge nog danave kemari mina demtawa, go ge danagwa biroriyag sisiwa ape.” 10 Ne gigirum paniyawa kusiwa aneya nanive aug nana. Ne non danave kemari mina demtawa. Go ne nanawa, me dananwa biroriyag sisiwa ane. 11 Me kumive noiwa ne didnedne, “Iyayapan obiren, at sinsin igiyawa obiren, pednawa ubewa obiren, kin igiyawa obiren namuwo ge ivi matattanwa gaiyawa sira dirumtanit di.”

10:4: Dan 12:4,9

10:5: Deu 32:40; Dan 12:7

10:7: Ams 3:7

10:9: Ejk 2:8–3:3