16
Kabum 7 God Danapiri Meumawa
Sira ne anona. Noiwa wansin temporu apa dauwag aneya 7 diruivi, “Aisiya. Kabum 7 God danapiri meumawa piyu egave egamiya.”
Eks 9:10; Rev 13:12-17Aneya namuirenwa aine piyu egave kabum meuma egamne. Kamot kukaeba iyayapan kuwapuwo dauwane. Iyayapan mu mae yusiatatuwa irayauyau auyawa sira mae yusiatatuwa irawa wariyawa wai emewa.
Eks 7:17-21Aneya duwameba kabum meuma poeman egave egamne. Poeman tobiyak ganigani ane. Me bo apan ganiganiyawa mina ane. Dividivi undag poeman danave vinemewa boriruwaya.
Aneya duwamdesiyawa kabum meuma yoi ge yamarogu dauemewa egave egamne. Mu ganigani aya. Sira ne anona. Aneya yoi amaraiviwa wane,
“Evedni wakeigimpewa, numan wakenewa, Iyakaisiyapama, ge oraimina.
Kuiyawa ge dividivi mame kepteyana.
Mu iyakaisi igiyawa geuma ge propeta ganigani mumawa aigiya.
Ge ganigani mumawa munana mu naya.
Mu kukaeba aya oya garawa muma auya.”
Sam 19:9; Rev 15:3Sira ne anona. Kem iyakaisi garawa wane,
“E. Natawa di. Ayapan, God Yusipamitwa.
Ge keptete geuma natawa di ge oraimina.”
Aneya duwam ge duwameba kabum meuma kum egave egamne. Sira kum yusiwa wanne iyayapan igamne boriruwaya. Rev 9:20-21Kum amiwa kokavit iyayapan igamne. Mu God iviwa gumbe ae waya. God yusiwa meuma gaibu aune, kukaeba mame oma ane amara munivi. Megara mu kukaeba muma gumbe nonemagowa den biroriyaya sira God den waiyaya.
10  Eks 10:22; Ais 8:21-22Aneya nanin gambenitwa kabum meuma mae yusiatatuwa kin seya meuma egave egamne. Kin arawa meuma at sisip wadne. Iyayapan dawai oya pednowa ariya. 11 Iyayapan mu dawai mumawa ge kamot mumawa oya God kwiminau ae waya. Sira mu kukaeba emewa gumbe nonemagowa den biroriyaya.
12  Ais 11:15Aneya nanin gambenit botone desirom kabum meuma yoi kokawa Yupurates egave egamne. Sira yoi toyaine kum dauwaiviwa arawa apa kin igiyawa uwatan ebu muma tamibarip ane. 13 Sira ne airapu kukaeba duwamdesi yawamna. Mu giyam mina. Mu mae dragon noiwa, mae yusiatatuwa noiwa ge ugauga propeta noiwa gumbo dauwag onamiya. 14  Rev 19:19Mu airapu kukaeba guwowa. Mu irawa eme. Mu piyu ega undag kin gumbo dauwag amiya. God Yusipamitwa kum kokawa meuma apa mut oya kin igiyawa agoniyatan oya dauwag amiya. 15  Mat 24:43-44; Rev 3:3“Yawa. Ne ub abnawa mina uwatna. Bira da yangawa mereruwape wakepe, sira wape empe kuwapiwa taibe den gigivi ubman meuma iyayapan den yaupewa, me waribiyape.” 16  Jak 12:11Mu gae Ibru gumbe Arumagedon veme me apa kin igiyawa agoniyaya.
17 Aneya kabum 7 meuma painau egamne. Noiwa kokavit kin seya meuma apa dauwak sira temporu danave dauwag on waivi, “Me wait matadne onanane.” 18  Rev 4:5; 8:5Meve kapesi meramivi, noiwa waivi, kwimin waivi sira pinunu kokawa matadne. Iyayapan piyu egave amatog wakeemewa me apa onne gare mame pinunu me minawa den matadne. Pinunu me kokavitwa. 19  Rev 14:10Gwetoimu kokawa asime tokedumne duwamdesi ane. At sinsin igiyawa gwetoimu mumawa wakukamiya. God at kokawa Babiron imug anone. Sira God ap wanne. Me ap wain egamne noidauwane. Wain me egamnewa me God danapiri meuma. 20  Rev 6:14Ginayapawa undag a amiya, sira tui undag inanadmusia oma den ane yauya. 21  Eks 9:23-24; Rev 11:19Kwiminau yamduiwa taigipam kokawa iyayapan egowo aigiya. Mu desirom desirom ibnawa meuma tarant* Tarant desirom me 34 kirograms mina. desirom mina. Yamduiwa taigipam me kukaeba oya iyayapan God gumbe ae waya. Kuiyawa me gwambe dadi.

16:2: Eks 9:10; Rev 13:12-17

16:3: Eks 7:17-21

16:7: Sam 19:9; Rev 15:3

16:9: Rev 9:20-21

16:10: Eks 10:22; Ais 8:21-22

16:12: Ais 11:15

16:14: Rev 19:19

16:15: Mat 24:43-44; Rev 3:3

16:16: Jak 12:11

16:18: Rev 4:5; 8:5

16:19: Rev 14:10

16:20: Rev 6:14

16:21: Eks 9:23-24; Rev 11:19

*16:21: Tarant desirom me 34 kirograms mina.