4
Kin Seyaeba Kwimin Danave
Rev 1:1,10Dividivi mame onanane. Yawa, ne yauna kwimin danave ankwin watab yokene. Noiwa me kae trampet mina namu ne gunap waiviwa anona. Me wane, “Mapa dog onaga. Dividivi mame onanape ivi di matatpewa ne toyau gentna.” Ais 6:1Ne tatevit Guwawa demtawa auna. Ne namunap kwimin danave kin seya meuma wakene apan da egave yan wakeivi. Ejk 1:28Apan me yan wakeiviwa me an oraiwa jaspa ge kanerian mina yauna. Met me an oraiwa emerarud mina kin seya meuma gumbe birorot wakeya. Rev 3:18Kin seya meuma wakene gumbe seya 24 birorot wakeya. Sira koukawa igiyawa 24 seya egave wakeeme. Mu wape pupuyuwa enamiya, sira kin keretawa gooru gumbe wariyawa mu kuiyowo teya. Ejk 1:13; Jak 4:2; Rev 1:4; 8:5; 11:19; 16:18Kin seya meuma gumbe kapisi warivi, noiwa waivi, sira kwimin noiwa waivi. Kin seya meuma namive dun 7 igeme. Me God Guwawa meuma 7. Ejk 1:5-10,22; 10:14Sira, kin seya meuma namive poeman geyuwawa me an oraiwa krisutaru mina wakene. Kin seya meuma yapave ge birorot arave vinemewa 4 wakeya. Mu ui kwapuwa namuwo ge daiyowa yangowa noidauwane. Mae viniviwa namuwa me mae raion mina, duwameba me burumakau mina, duwamdesiyawa me apan ginangawa mina gaibu, duwam ge duwameba me tukwau vereg aiviwa mina. Ais 6:2,3; Ejk 1:18; 10:12Mae vinemewa 4 mame mu desirom desirom maviwa 6 boya. Sira mavuwa birorot ge danowo yangowa noidauwane. Oiyat ge aram mu kwaruvemewa den kweya,
“Iyakaisi, iyakaisi, iyakaisi.
Ayapan God Yusipamitwa,
Me numan wakenewa, gare wakeiviwa, matai uwapewa.” Me kin seya meuma egave yan wakeg yaibobot vinigimpe. Kum evedni vinemewa mame eyawa ge iviwa kokawa ge gaun me gumbe wampewa, 10  Rev 19:4Koukawa igiyawa 24 kin seya egave wakeyawa namive aig koniwa yug yaibobot vinigimpewa waiyape. Sira mu kin seya namive kin keretawa muma emeg wape,
11 “Ayapan numa God,
ge oraimina meoya ge oma ane eyawa ge iviwa kokawa ge yusiwa auwa.
Kuiyawa ge dividivi undag warana,
sira ge ano geuma gumbe mu wad munana wakeya.”

4:1: Rev 1:1,10

4:2: Ais 6:1

4:3: Ejk 1:28

4:4: Rev 3:18

4:5: Ejk 1:13; Jak 4:2; Rev 1:4; 8:5; 11:19; 16:18

4:6: Ejk 1:5-10,22; 10:14

4:8: Ais 6:2,3; Ejk 1:18; 10:12

4:10: Rev 19:4