5
Gigirum Paniyawa Ge Sip Usiwa
Ais 29:11; Ejk 2:9-10Sira ne yauna, me kin seya meuma egave yan wakene gigirum paniyawa naniyutanwa egave wakene. Gigirum paniyawa gamben gamben gigirum tene sira tobot batamnewa 7 gumbe tobodne. Sira ne aneya yusipama yauna. Me noiwa kokavit umum wag gigivi, “Tobot batamiyawa togomiyag gigirum paniyawa wataptan oya oraiwa bira?” Megara kwimin danave, piyu egave, piyu ankwatave bira da oma den ane gigirum paniyawa watab danawa yaupe. Ne it wansin wana. Kuiyawa bira da oraiwa ne den yauna gigirum paniyawa watab danawa oma ane basiyag yaupe. Gen 49:9; Ais 11:1,10; Rev 22:16Meve koukawa igiyawa desirom gunap wane, “Den it wa. Yawa. Mae raion me Dam Juda danave onnewa, sira Devid taiwa meuma, me aune. Me oma ane gigirum paniyawa watappe sira tobot batamiyawa 7 watappe.” Jak 4:10; Jon 1:36; Rev 13:8Sira ne Sip Usiwa yauna. Me wait toen guriyawa mina yaveni. Me kin seya meuma—me apa vinemewa 4 wakeya—ge koukawa igiyawa yapowo wakene. Me kuiyawa donawa gegeraimusiawa 7 ge yangawa 7 gaibu. Mu God Guwawa 7 mu piyu egave at undag tene aig onamiyawa. Sip Usiwa me kin seya meuma egave yan wakenewa on gigirum paniyawa naniyutanwa gumbe aune. Sam 141:2; Rev 8:3-4Me gigirum paniyawa aunewa, vinemewa 4 ge koukawa igiyawa 24 Sip Usiwa namive aigeg konuwa yuya. Mu desirom desirom bererin kae aap gaibu, sira kabum gooru gumbe wariyawa gaibu. Me danave yoma otawa noidauwane. Me iyakaisi igiyawa nun mumawa. Sam 33:3; 40:3; 96:1; 98:1Mu bererin mataiwa tog veme,
“Ge oraiwa oya gigirum paniyawa aug Guwawa batamiyawa watapa.
Kuiyawa ge toen gut geniya.
Ge di geuma gumbe dam desirom desirom gumbo, gae desirom desirom gumbo, iyayapan desirom desirom gumbo, at sinsin igiyawa desirom desirom gumbo, God oya iyayapan gwiruwat munana.
10  Eks 19:6; Ais 61:6; Rev 1:6; 20:6Ge iyayapan mame kin toimuwawa ge pirisi waramana, God numawa nauwawa atan oya.
Mu piyu egave amaraigimpe.”
11  Dan 7:10; Ibr 12:22Sira ne yauna. Aneya obiren nouwa anona, mu kin seya meuma ge vinemewa ge koukawa igiyawa birorot wakeya. Mu tobot mumawa 10,000 egave egave, 1,000 egave egave. 12 Mu nouwa kokavit veme,
“Sip Usiwa toen guriyawa me oraimina,
me yusiwa, dividivi oraiwa, anoano oraiwa, bimbim, iviwa kokawa, eyawa ge waiya aupe.”
13 Sira kwiminau, piyuwau, piyu ankwatave ge poeman egave me wadnewa undag, sira dividivi undag poeman danave, mu bererin toeme ne anona,
“Kin seya meuma egave yan wakenewa ge Sip Usiwa gumbe waiya,
iviwa kokawa, eyawa ge yusiwa evedni wakeigimpe.”
14 Vinemewa 4 waya, “Amen.” Sira koukawa igiyawa aigag konuwa yuweg waiyaya.

5:1: Ais 29:11; Ejk 2:9-10

5:5: Gen 49:9; Ais 11:1,10; Rev 22:16

5:6: Jak 4:10; Jon 1:36; Rev 13:8

5:8: Sam 141:2; Rev 8:3-4

5:9: Sam 33:3; 40:3; 96:1; 98:1

5:10: Eks 19:6; Ais 61:6; Rev 1:6; 20:6

5:11: Dan 7:10; Ibr 12:22