12
God Me Usitainawa Toyau Munivi
1Ko 9:24-25Mame mina, irikup mina iyayapan obiren bira yangowo yauyawa birorot umanne. Meoya nu ibnawa undag ge kukaeba undag yankweta. Kin namunup wakene. Nu unuwa nikiyag ebu yaug tog anigimta. Yangunwa tem tem Iesu yavigimta. Iesu me anotumat numa amatonewa ge anotumat numa aivi oraivit aiviwa. Iesu namive degadega wakene, meoya ubmam oya den anone, uiwa nikiyag korosi aune. Meve me God naniwa yutanwa apa yan wakene. Kukaeba eme igiyawa mu Iesu gumbe noiwa den auya. Me uiwa nikiyane. Ye Ayapan mame me oya anoya. Me ye nonemagewa yusi den uwatan oya sira uiwa den topayatan oya.
Ye kukaeba oya mut ayana, megara ye di den auyana, kuiyawa ye yaigipamit den toboriyana. Job 5:17; Pro 3:11-12; Rev 3:19Ye guniyap toyau yemiyawa wakene. Me wanewa usitainowa gumbo waiviwa mina. Ye imuiwa atataine.
“Utunwa, Ayapan geuma togigimpewa me bembemu onan, me ibnapam.
Ayapan dirug wapewa yutugwa den uwape.
Kuiyawa Ayapan me iyayapan baigan muniviwa mu toyau munivi.
Usitainawa undag me tamtanwa me gutpe.”
Deu 8:5Yaug anoigimiya me ag yautanwa oya, ye uiwa nikiyaigimiya. God me ye ag yavemivi, kuiyawa ye me usitainawa. Bira da mamawa usiwa den tope go? Ye den gurepewa me undag autanit di den auyawa, ye ebu taibe usitainawa, ye me usitainawa onan. Sira nu kwapunwa mamunwa autu, sira mu toewan nuniya. Nu munan ayamat atu. Sira obiren nu guwunwa mamunwa gumbe ayamat ag wakeigimta? 10 Kuiyawa kwapunwa mamunwa toewan nunemewa, me kum kusida pipi, sira me mu anoemewa oraiwa gumbe. Megara guwunwa mamunwa toewan nunemewa, me oraiwa numa oya, sira nu me iyakaisiyawa autanwa oya. 11  Jms 3:17-18Toewanewan undag me degadega mina yawatanwa onan, megara yautanwa me danadawai. Megara kum ivi me yum natawa impe toewan munemewa munan.
12  Ais 35:3Meoya ame naniwa yusi uwayawa wanit auya, yusiwape. 13  Pro 4:26Sira ebu siwabit waribiyaya amewa oya. Amo gegeraimusiawa mu den uyug aikpe oya, obiren mu amowa matai oraimina ape.
14 Iyayapan undag ape yum gumbe wakeigimiya, sira iyakaisi oya anoya. Bira da iyakaisi den apewa, me Ayapan den yaupe. 15 Meoya, ye iyayapan upeba yaimoyai yawamigimiya, bira da God ano oraiwa gumbe uyug aikpetan, sira sisiwa taiwa biyaupewa me ibnawa koka apetan, mame gumbe iyayapan obiren miyot umampetan. 16  Gen 25:29-34Sira uinantaraki igiyawa den wakepe. Esou me anotumat abnawa onan. Me usiwa namu yainewa kwanawa meumawa wanne nakwai desirom gumbe. Meoya bira da Eso mina den ape. 17  Gen 27:30-40Ye ebu aninin aivinewa yaug anoyana. Ivi me waribiya kwanawa autan anoivi, megara yankwene. Iripam nun wane, megara Esou den yaug anone ampa ano meuma tobiyape.
18-19  Eks 19:16-20; 20:18-21; Deu 4:11-12; 5:22-27 Eks 20:18-21; Deu 5:22-27Ye den manene. Tui me nu oma ane nanunup yumtawa, iyam me igiviwa, irikup puntonewa, sisip, taig okup, kae trampet noiwa sira gae noiwa kokawa mu gumbo ye den manene. Iyayapan gae noiwa kokawa mame anoyawa sira da utupa den di wape anoya. 20  Eks 19:12-13Gwangwan yusipamit wakene, “Mae tui yumpewa, me an gumbe tope, sira iyayapan me mina meib.” Mu oma den ane Gwangwan mame gumbe uwa nikiyaya. 21  Deu 9:19Irawa yawatanwa me ui aeba ane. Meoya Mosisi wane, “Ne a eni. Daram daram eni.”
22 Megara tui Saion, God wakeiviwa toimuwawa, Jerusarem kwiminauwa, aneya obiren buyunaeba mu gumbo ye manene. 23 Sira ud namuwa siosi mumawa, mu kwiminau ivuwa teyawa, God me iyayapan undag pui yumtanwa, iyayapan oraiminawa guwowa, God a munne guwowa oraivitwa. 24  Gen 4:10; Ibr 8:6Sira Iesu me yapavewa gwangwan agiyawa mataiwa oya, me gumbe ye manene. Di yoi mina veramiviwa me gumbe ye manene. Me oraimina megara Aber diyawa mina onan.
25  Ibr 2:1-3; 10:26-29Ye yaiyai yaukape. Bira da gae waiviwa den topaya. Kuiyawa piyu mame apa iyayapan upeba apan ambuwa gumbe gae waiviwa mu topayaya, meoya mu pui yumunne. Iyayapan mu apan ambuwa gumbo kwiminau gae waiviwa mu daiyowa tobiyag wampewa, mu matai pui yumumpe. 26  Aga 2:6Me kumiwa apa, noiwa piyu ipuniyane. Megara kum mame, me agi ag waivi, “Ne sira atna piyu mame ipun ape. Piyu mame mekut onan, megara kwimin gaibu.” 27 “Sira” natawa meumawa me mamaib. Dividivi undag anewa me sira ipuniyape, meve aug aipe. Dividivi undag ambuwa den ipuniyapewa me yaibobot wakepe.
28 Meoya, nu God toimuwawa me den ipuniyaiviwa wait autuwa, nu God gumbe gaun wanta. Mame mina, nu oma ane God gumbe ayamat ge a gumbe meib di aigimta. 29  Deu 4:24; 9:3Kuiyawa God numawa me iyam me dividivi undag oketpe itpewa.

12:1: 1Ko 9:24-25

12:5: Job 5:17; Pro 3:11-12; Rev 3:19

12:7: Deu 8:5

12:11: Jms 3:17-18

12:12: Ais 35:3

12:13: Pro 4:26

12:16: Gen 25:29-34

12:17: Gen 27:30-40

12:18-19: Eks 19:16-20; 20:18-21; Deu 4:11-12; 5:22-27

12:18-19: Eks 20:18-21; Deu 5:22-27

12:20: Eks 19:12-13

12:21: Deu 9:19

12:24: Gen 4:10; Ibr 8:6

12:25: Ibr 2:1-3; 10:26-29

12:26: Aga 2:6

12:29: Deu 4:24; 9:3