11
Anotumat Gumbe
2Ko 5:7Gare, anotumat gumbe anoetewa me uwatanit di, sira anotumat ape iyayapan yusipamit anope guwavewa oya sira anope me natawa. Iyayapan namuwa anotumat muma gumbe wag waiyeme.
Gen 1:1; Sam 33:6; Jon 1:3Anotumat gumbe nu yaug anotu piyu mame God gaiyawa gumbe wadne. Sira dividivi yawag anoetewa me dividivi yawag anoetewa gumbe den wadne. Gen 4:3-10Anotumat gumbe, Aber puyo oraivitwa wanne, Kein mina onan. Puyo me gumbe gae umum aune, Aber me apan oraivitwa. Kuiyawa God wane Aber puyo meuma me puyo oraimina. Me botone, megara me anotumat meuma gumbe iyayapan me oya gare ande veme.
Gen 5:21-24Anotumat gumbe, God ane Enok at da aine bo den yautanwa oya. God ane me aine, meoya iyayapan oma den ane sira me yaupe. Namu God wanewa Enok gumbe me degadega ane, ivi God ane me aine. Anotumat onanwa me gumbe God degadega den aivi. Bira da God gumbe aivinewa me dividivi mameiba me di anotumat atanit di. Me God meib di wakeiviwa, sira apan ambuwa God oya didimama aiviwa gumbe God matai garawa wampe.
Gen 6:13–7:1God me Noa dividivi me den yaunewa gumbe wag dine, me kumiwa apa anotumat gumbe Noa iyakaisiyapama namive a ane, meve vesin ud meuma waita muntan oya me wa koka sine. Wa koka me gumbe, me anewa piyu mame kukaeba, sira oraivitwa anotumat gumbe kwan autanwa abnawa ane. Gen 12:1-5God Ebraam dig wane at asime aga me ge kwan geuma, me kumiwa apa anotumat gumbe Ebraam noiwa aune. Me den yaug anone ampa aipe, megara me tam aine.
Gen 35:12At me God agiyawa wanewa apa me anotumat gumbe at da igiyawa mina wakeivi. Aisak ge Jekob mu mina agi me desiroma kwan igiyawa. Me tent* Me gwe wape kembesi minawa gumbe siemewa. danave mu gaibu wakeeme. 10 Me gwetoimu me gwe kuiyawa oraiminawa yautan oya anoivi. God me gwetoimu anog sine.
11  Gen 18:11-14; 21:2; Rom 4:19Seira me aita tone ud auwatanwa onan, megara God ane Seira yusiwa aune bug atanwa oya anotumat gumbe. Me yaug anone bira agi me wannewa me anotumat abnawa. 12  Gen 15:5; 22:17Meoya apan da, Ebraam me bo apan mina anewa me gumbe usitainawa obiren. Mu obiren marantun yayab yane sira poeman visive nuge mina.
13  Gen 23:4; 1Kr 29:15; Sam 39:12; 1Pi 2:11Iyayapan mame undag mu anotumat danave boriruwaya. Mu divi da agi munnewa den auya. Megara mu at yauya painauvit, sira degadega gumbe nuntosa aya. Mu taibe wayawa mu piyu mame danave at da igiyawa ge amdau igiyawa. 14 Mu aib waya. Natawa me mu at muma oya yawag anoeme. 15 Mu at muma ampa onamiyawa oya anoigimponono, mu mina ane watavit sira taig arowon ampono. 16 Megara bainda, mu at muma kwiminauwa me at muma oraiwa oya anoigimpono. God me God muma watanwa gumbe ubmam onan. Me gwetoimu muma oya wait tamibarip ane.
17  Gen 21:12; 22:1-14God me Ebraam gumbe amaorot ag wanne. Me kumiwa apa, me Aisak puyo ag wanne. Ebraam gumbe God agi wait wanne, megara me usiwa desiromirenwa puyo ag wanne. 18 God Ebraam gumbe wane, “Ud Aisak gumbe yaipewa me wape ge dam geuma apa yaig onnewa. 19  Rom 4:17Me yaug anonewa God oma ane bo abnawa ape sira inaipe. Meoya me Aisak boriruwayawa gumbo sira aune. Mame me guwaguwawa.
20  Gen 27:27-29,39-40Anotumat gumbe Aisak me kum iviwa oya Jekob ge Esou waribiya munne.
21  Gen 47:31–48:20Anotumat gumbe, Jekob bo aiviwa kumiwa apa me Josep usitainawa desirom desirom waribiya munne, sira tutu meuma gumbe yug yokeg waiya ane.
22  Gen 50:24-25; Eks 13:19Anotumat gumbe, Josep bo aiviwa kumiwa apa me Isuraeru usitainawa a dauwag amomewa oya gae wag dirumne, sira me marednawa meuma oya wag toewan munne.
23  Eks 1:22; 2:2Anotumat gumbe, Mosisi yaine kumiwa apa, me inamamawa mu Mosisi guwave barauya dud duwamdesi onanane. Kuiyawa me ud yauyawa me monak. Mu kin gwangwan meuma oya den a aya.
24 Anotumat gumbe, Mosisi koka aivi kumiwa apa, me Paro gwaitawa usiven atan wayawa me topayane. 25 Me watgomiyanewa God iyayapan meuma gaibu edawai autan oya. Kukaeba degadega oya autanwa me den watgomiyane. 26 Ejipt tawara oraivitwa me kusi, megara gae kukaeba Mosisi gumbe Keriso oya uemewa me koka. Mosisi meib anone. Me garawa oya yavivi. 27 Anotumat gumbe, me kin danapiriwa gumbe den a ane, sira Ejipt yankweg aine. God me guwavewa, megara Mosisi me nonemagawa gumbe me God yaug uiwa nikiyane. 28  Eks 12:21-30Anotumat gumbe, ud namu yaiyawa mu guttanwa abnawa den yumampe oya, me Uwag Gaveya Buyunaeba aune sira di gumbe yoi mina veramne.
29  Eks 14:21-31Anotumat gumbe, mu Poeman Diyapama, piyu kararuwa mina amog dauwaya. Ejipt igiyawa meib mina atan oya ageyau aya, megara mu poeman nono namne.
30  Jos 6:12-21Anotumat gumbe, iyayapan Jeriko pui yuyawa apa pura desirom gumbe birorot paneme, meve pui yuyawa Jeriko gwagwai an gumbe siyawa biyaug aigne. 31  Jos 2:1-21; 6:21-25; Jms 2:25Anotumat gumbe, Reiab me uinantaraki vesinawa, kaipat igiyawa yum gumbe tamne, meoya me den bo ane anotumat onan igiyawa gaibu.
32  Jaj 4:6–5:31; 6:11–8:32; 11:1–12:7; 13:2–16:31; 1Sm 16:1–1Ki 2:11; 1Sm 1:1–25:1Ne sira anin waten? Ne sira Gideon, Barak, Samson, Jepta, ge Devid, Samueru munan gae watnawa, kum oma den ane. 33  Dan 6:1-27Anotumat gumbe, mu at da auya, dividivi oraiwa gumbe amaraya, dividivi God agi gumbe wanewa auya, mae raion noiwa toboriya. 34  Dan 3:23-27Iyam igiviwa puwamiya, deba donawa ayun wariya, mu yutuwa onan megara God gumbe yusiyusi aya, mu mut igiyawa yusipamit aya, sira at da mut igiyawa guriya. 35  1Ki 17:17-24; 2Ki 4:25-37Vesin upeba oya, God ane boriruwayawa upeba mu bo gumbe sira inaimusia. Sira iyayapan upeba inuwa nog gumbe den tam tepe dauwape, sira edawai muniya. Kuiyawa mu sira inaitanwa oraiwa autan anoya. 36  1Ki 22:26-27; Jer 20:2; 37:15; 38:6Sira iyayapan upeba gumbo iyagon muniya, murap gumbe guriya, aiyan murapeba sein gumbe tuwamiya, sira nog danave temuniya. 37  2Kr 24:21Sira mu an gumbe guriya. Sowa gumbe mu tui amiya, deba gumbe kwapamiya boriruwaya, mae sip ge mae goot kwapuwa wape mina enam amome, pukpuk wagawag igiyawa aya, edawai kokavit auya. Iyayapan den yaug anoya oya edawai muniya. 38 —Piyu mame mu gumbo oraimina onan.—At inguiwa arawa, tui arawa ge dagup ge nog apa, mu pipam mutag gigeme.
39 Iyayapan mame munan aib waya, mu anotumat oraimina auya. Megara iyayapan mame mu divi da agi munnewa den auya. 40 God namiven dividivi oraivitwa nunanwa tamibarip ane, meoya God den ane mu mukut oraivitwa aya nu gaibu onan.

11:1: 2Ko 5:7

11:3: Gen 1:1; Sam 33:6; Jon 1:3

11:4: Gen 4:3-10

11:5: Gen 5:21-24

11:7: Gen 6:13–7:1

11:8: Gen 12:1-5

11:9: Gen 35:12

*11:9: Me gwe wape kembesi minawa gumbe siemewa.

11:11: Gen 18:11-14; 21:2; Rom 4:19

11:12: Gen 15:5; 22:17

11:13: Gen 23:4; 1Kr 29:15; Sam 39:12; 1Pi 2:11

11:17: Gen 21:12; 22:1-14

11:19: Rom 4:17

11:20: Gen 27:27-29,39-40

11:21: Gen 47:31–48:20

11:22: Gen 50:24-25; Eks 13:19

11:23: Eks 1:22; 2:2

11:28: Eks 12:21-30

11:29: Eks 14:21-31

11:30: Jos 6:12-21

11:31: Jos 2:1-21; 6:21-25; Jms 2:25

11:32: Jaj 4:6–5:31; 6:11–8:32; 11:1–12:7; 13:2–16:31; 1Sm 16:1–1Ki 2:11; 1Sm 1:1–25:1

11:33: Dan 6:1-27

11:34: Dan 3:23-27

11:35: 1Ki 17:17-24; 2Ki 4:25-37

11:36: 1Ki 22:26-27; Jer 20:2; 37:15; 38:6

11:37: 2Kr 24:21