2
Iyayapan Amat Gwambe Amunemewa Bainda Onan
Apa 10:34; Jms 2:9Tatangwanen, ye Ayapan numa Iesu Keriso eyawa gumbe anotumat ene. Meoya ye amat gwambe den amuniya. Apan da nanigiriwa gooru kwit meumawa enne ge wape oraiwa ennewa sinagogu yeuma danave unig onne. Sira apan da kayakayawan aiviwa ge wape miyotapam ennewa me gaibu unig onne. Wape oraimina ennewa abnawa mekut ye yaug waya ipewa, “At oraiwa geumawa mawa yan wakeya,” megara kayakayawan abnawa gumbe waya, “Ge yame yokeya, go ne amanwa megiyave yan wakeya.” Ye yapeyap iyayapan amat gwambe amunene, sira ano kukaeba gumbe mu kepte muneme.
1Ko 1:26-28Tatangwanen nonenmagawa, anoya. God kayakayawan igiyawa piyu egave gomiya munne. Mu waramne anotumat igiyawa aya sira God toimuwawa kwan auemewa igiyawa aya. God baigan eme igiyawa gumbo meib agi wane. Megara, ye kayakayawan igiyawa topai muniyana. Tawara igiyawa mu ye topai yeneme sira mu keptete arawa tamiyen amome. Sira mu iviwa kokawa gumbe ai veme. Ye iviwa kokawa gumbe intum ayana.
Mat 19:19; Gar 5:14Ye Gwangwan painauvitwa Baiboru danave wakenewa natawa aigimiya ipewa, divi ye enewa me oraimina. Gwangwan mame wane, “Ge iyayapan baigan munigima ge gembo baigan niege mina.” Deu 1:17Ye iyayapan amat gwambe amunene ipewa, ye kukaeba ene sira Gwangwan togomiene matai pui auya. 10  Rvt 19:37; Nam 20:7-12,24; Mat 5:19Bira bira Gwangwan undag amave aivi, megara desirom da togomiyape ipewa, me ibnawa undag avivi. 11  Eks 20:13-14; Rom 13:9Kuiyawa God wane, “Uinantaraki den a,” sira wane, “Den toen gura.” Ge uinantaraki den a, go ge toen gurawa, ge Gwangwan togomiege.
12  Gar 6:2; Jms 1:25; 1Pi 2:16Gwangwan me ui onan waketanwa nuniviwa gumbe nu matai pui yunumpe. Ye watanwa ge atanwa gumbe yaiyai aigimiya. 13  Mat 5:7; 18:32-35Bira da ano nuniviwa den wampewa, me ano nuniviwa den aug puyuyu aupe. Anoano me puyuyu gaviyape.
Anotumat Ge Aiviwa
14 Tatangwanen, apan da wane ne anotumat eni, go divi da den ape ipewa, me natawa dimbae? Anotumat me oma ane membo waita wampe? 15  1Jn 3:17Tatawa go yogiyawa wape go nakwai evedni onan ipewa, 16 ye bira da mu gumbo wape, “Ye yum gumbe aisiya. Amipam amat yempe, sira naya oma ape.” Megara ye kwapuwa ano muma den muniyawa, me oraiwa dimbae? 17 Ebu desirom mina, anotumat geuma aiviwa onan ipewa, anotumat membovit botone.
18  Gar 5:6Go, bira da wape, “Ge anotumat ana. Ne eni. Anotumat geuma aiviwa gaibu onan. Me toyau nega. Sira ne anotumat neuma dimbae eniwa me toyau gentna.” 19 Ge anotumat ege God desirom. Me oraimina. Airapu kukaeba mu mina anotumat meib eme a daram daram eme.
20 Ge kuiyagwa onan. Anotumat me aiviwa gaibu onanwa me natawa onan, me ge anotan anoege? 21  Gen 22:9-12Ebraam nu mamunwa me iyakaisi kem meuma egave usiwa Aisak puyo baraune. Me anewa gumbe God yangave me oraimina sira me aune. 22  Ibr 11:17-18Ge yavege anotumat meuma ge me anewa tobot nau aya. Sira anotumat meuma me anewa gumbe oraimina ane. 23  Gen 15:6; 2Kr 20:7; Ais 41:8“Ebraam God gumbe anotumat ane. Anotumat meuma oya me God namive oraivit ane,” Baiboru gaiyawa me natawa uwane. Sira me God evenan ane. 24 Ye yaug anoya apan me anewa gumbe God namive oraivit ane. Me anotumat meuma mekut gumbe onan.
25  Jos 2:1-21; Ibr 11:31Ebu desirom mina, uinantaraki vesinawa Raab gaibu me anewa gumbe God namive oraivit ane. Kuiyawa me kaipat igiyawa amat munne ebu da ube tene amiya. 26 Kwapiwa guwawa gaibu onan ipewa me boane mina, me mina anotumat aiviwa gaibu onan ipewa me boane.

2:1: Apa 10:34; Jms 2:9

2:5: 1Ko 1:26-28

2:8: Mat 19:19; Gar 5:14

2:9: Deu 1:17

2:10: Rvt 19:37; Nam 20:7-12,24; Mat 5:19

2:11: Eks 20:13-14; Rom 13:9

2:12: Gar 6:2; Jms 1:25; 1Pi 2:16

2:13: Mat 5:7; 18:32-35

2:15: 1Jn 3:17

2:18: Gar 5:6

2:21: Gen 22:9-12

2:22: Ibr 11:17-18

2:23: Gen 15:6; 2Kr 20:7; Ais 41:8

2:25: Jos 2:1-21; Ibr 11:31