19
Memgebip Garakue Den Aya
Iesu dividivi gaiyawa wane onananewa, me at Gariri kwene sira yoi Jodan visi gambenwa aine at Judia danave unigne. Iyayapan obiren me amave amiya, sira me asimeve mu warinamumne.
Parisi igiyawa upeba me gumbe uwag amaorot awaniya. Mu singui aya, Natawa divi da wakepewa apan me biviwa yankwepe, me Gwangwan gumbe bainda?
Gen 1:27; 5:2 Me garawa wane, Ye den basiyana? Wait namu piyu wadne abnawa me apan ge vesin gaibu wadne, Gen 2:24; Epe 5:31 sira wane, Kuiyawa mame oya, apan mamawa ge inawa yankwe munke biviwa gumbe yunatpe, sira mu duwam kwapuwa desirom ape. Meoya mu duwam onan mu desirom. Meoya God toboranewa apan oma den ane tam ubeube tepe.
Deu 24:1-4; Mat 5:31 Mu singui aya, Divi oya Mosisi gwangwan wane, memgebip garakue oya vesin yankwetan gigirumawa teg wana kwegem vesin aipe?
Iesu garawa wane, Mosisi vesin yeuma yan kwektanwa bainda wane kuiyawa ye nonewa yaigiwa dadi. Megara wait namuiren apa ebu me meib onan. Mat 5:32; 1Ko 7:10-11 Ne diruitna, biviwa me apan da gaibu den vinne go memawa me yankwepe sira vesin da ube aupewa me uinantaraki.
10 Aigowawa me diya, Apan ge vesin yapowo inaiinai muma mamaib minawa, memgebip den apewa me oraimina go?
11 Iesu garawa wane, Iyayapan undag oma den ane gae mame aupe. Upeba mukut oma ane me aupe. 12 Kuiyawa upeba mu mamaraga meib yaiya. Upeba iyayapan gumbo mamaraga aya. Sira upeba kwimin toimuwawa oya memgebip den ape. Apan da bira gae mame aupe oma apewa me aupe.
Ud Usiusiwa Ge Iesu
13 Meve ud usiusiwa Iesu gumbe tam uwaya, me naniwa gumbo tek munan nun watan oya. Megara aigowawa munan diguragut aya.
14  Mat 18:2-3 Iesu wane, Ud usiusiwa yan kwemiya nenan onampe, sira mu den toboriya. Kuiyawa kwimin toimuwawa iyayapan meiba mu mumawa. 15 Me naniwa gumbo baraunewa, me asime apa aine.
Apan Mataiwa Tawara Abnawa
16 Me kumive apan da Iesu gumbe uwag singui ane, Toewanewan, ne oraiwa divi akape inaiinai yaibobot auten?
17  Rvt 18:5; Ruk 10:28 Iesu garawa wane, Oraiwa divi oya ge singui negege? Oraiwa me God mekut. Ge inaiinai uniktan anowawa, gwangwan noiwa avigima.
18  Eks 20:13-16; Deu 5:17-20 Me ambuwa? apan me singui ane. Iesu garawa wane, Den toingura, uinantaraki den a, ub den a, gae ugauga den wa, 19  Eks 20:12; Rvt 19:18 mamag ge inag ebnotu aigima, sira ge iyayapan baigan munigima ge gembo baigan niege mina.
20 Apan mataiwa wane, Ne undag mame amareni. Ne ambuwa sira aten?
21 Iesu garawa wane, Ge oraivit atan anoegewa, aga, dividivi geuma gwiruwara tawara onan igiyawa muna, sira oraiwa geuma kwimin danave teya. Meve amanap onaga.
22 Apan mataiwa me mame anonewa, danadawai gumbe me aine, kuiyawa me tawara kokavit gaibu.
23 Meve Iesu aigo meuma dirumne, Ne natawa diruieni. Tawara abnawa kwimin toimuwawa danave uniktanwa me yaigiwa dadi. 24 Sira ne diruieni. Mae kameru inup nogawa uniktanwa me taibe, megara tawara abnawa God toimuwawa danave unikpewa me yaigiwa dadi.
25 Aigowawa gae mame anoyawa, mu tet kokavit aya sira singui aya, Bira da oma ane waita aupe?
26  Job 42:2 Iesu yangut yawam dirumwane, Apan me gumbe mame den oma ane, megara God dividivi undag me gumbe oma ane.
27 Pita me garawa wane, Nu dividivi undag yankweg amagap ongete! Nunan divi?
28  Mat 25:31; Ruk 22:30; Rev 3:21 Iesu mu dirumwane, Ne natawa diruieni, dividivi undag mataiwa biroriyape, Apan Usiwa eyawa seya egave wakepewa, ye bira da amanap oneyawa sira kin seyaiba 12 egave wakeg Isuraeru dam mumawa 12 mu amaraya. 29 Sira iyayapan undag bira da gwe meuma, tatawaiwa, yogeyawaiwa, mamawa, inawa, usitainawa go nau meumawa ne ivunwa oya kwepewa, garawa undag koni 100 mina aupe, sira inaiinai yaibobot matai aupe. 30  Mat 20:16; Ruk 13:30 Megara iyayapan obiren namu yoiemewa mu ivi ape, sira ivi yoiemewa mu namu ape.

19:4: Gen 1:27; 5:2

19:5: Gen 2:24; Epe 5:31

19:7: Deu 24:1-4; Mat 5:31

19:9: Mat 5:32; 1Ko 7:10-11

19:14: Mat 18:2-3

19:17: Rvt 18:5; Ruk 10:28

19:18: Eks 20:13-16; Deu 5:17-20

19:19: Eks 20:12; Rvt 19:18

19:26: Job 42:2

19:28: Mat 25:31; Ruk 22:30; Rev 3:21

19:30: Mat 20:16; Ruk 13:30