25
Vesin Otau Inipama Undag 10 Maibeyawa
Ruk 12:35; Rev 19:7 Meve kwimin toimuwawa me vesin otau inipama undag 10 mu dun muma bog apan matai vesin aunewa baigan muntan oya amiya mina. Vesin otau inipama undag 10 danave, undag 5 warago guramne sira upeba 5 ano yaug anoya. Warago guramne igiyawa dun muma boya, megara oira gaibu den boya. Anoyawa igiyawa mu dun muma gaibu oira muma kuningi danave usiya. Apan matai vesin aunewa tatevit den uwane, mu undag kub emamne sira amatog kubviniya.
Nup bagiwa apa auwaya, Apan vesin matai aunewa mapa! Dauwag oneya me yauya!
Meve vesin otau inipama undag wan yoig dun muma tamibarip aya. Warago vesinawa mu yaug anoyawa vesinawa gumbo waya, Oira yeuma upeba nuniya; dun numa botoivi.
Onan, mu garawa waya, Me oma den ane duwam nu ge ye oya. Oira gwiruwareme igiyawa gumbo aisiya sira yenan oya upeba yembovit gwiruwariya.
10 Oira gwiruwattan ebu taibe amomewa, apan matai vesin aunewa uwane. Otau inipama mu tam waribiyayawa me gaibu memgebip buyunai unigiya. Meve ankwin tobodne.
11  Ruk 13:25-27 Wanampa upeba uwaya. Mu waya, Ayapan! Ayapan! Ankwin nunan watapa!
12  Mat 7:23 Megara me garawa wane, Me natawa diruitna, ne den yaug anoyemna.
13  Mat 24:42 Meoya amat yaiyai aya, kuiyawa kum go kum koniwa ye den yaug anoyana.
Nau Usiwa Duwamdesi Maibeyawa
14 Sira kwimin toimuwawa me apan da me nau usitainawa auwane dividivi meumawa amaratan oya dirumne sira aramawa ainewa mina. 15  Rom 12:6 Apan me iyayapan desirom desirom ano ubeube tamiyawa yaug anomunne, meoya nau usiwa da anmaga 5 tarant* 1 tarant me 6,000 denari. Apan da oiyat desirom nau apewa 1 denari aupe. wanne, dawa anmaga 2 tarant, dawa anmaga 1 tarant munne. Meve me amdau aramawa aine. 16 Apan me anmaga 5 tarant aunewa tatevit aig sira anmaga meuma nau wattan oya baraune sira egave anmaga 5 tarant aune. 17 Dawa anmaga 2 tarant aunewa egave anmaga 2 tarant sira aune. 18 Megara apan dawa anmaga 1 tarant aunewa aig dukup wadne, kokawa anmaga meuma guwave baraune.
19 Kum yobutatae onananewa, nau usitainawa kokawa muma taig onne, sira mu gaibu anmaga muma basiyaya. 20 Apan me anmaga 5 tarant aunewa anmaga dawa 5 tarant egave aug uwane. Me wane, Kokawa, ge anmaga 5 tarant ne negana. Yawa, ne egave anmaga dawa 5 tarant sira auna.
21  Mat 24:45-47; Ruk 16:10 Kokawa meuma garawa wane, Bainda di ana. Ge oraimina ge anotumat nau usiwa! Ge dividivi kusikusiwa gaibu yaimoyai amarana, meoya ne matai barau gentna dividivi obiren amara. Onaga. Kokawa geuma gaibu degadega aya!
22 Apan me anmaga 2 tarant aunewa uwane. Me wane, Kokawa, ge anmaga 2 tarant ne negana, yawa, ne egave anmaga dawa 2 tarant sira auna.
23 Me kokawa meuma garawa wane, Bainda di ana. Ge oraimina ge anotumat nau usiwa! Ge dividivi kusikusiwa gaibu yaimoyai amarana, meoya ne matai barau gentna dividivi obiren amara. Onaga. Kokawa geuma gaibu degadega aya!
24 Sira apan anmaga 1 tarant aunewa uwane. Me wane, Kokawa, ne anona ge apan yaigipam, ge den verana arawa apa maura tam agoniyana sira ge yawa den irobabai ana arawa apa agoniyana. 25 Meoya ne gungap a ana, sira dauwag anedna anmaga geuma piyu danave guwave sig umna. Yawa, ge geumawa mame.
26 Kokawa meuma garawa wane, Ge nau usiwa kukaeba sira ge topai abnawa! Ge anoana, ne den vedna arawa apa maura tam agoniyana sira ne yawa den irobababi ana arawa apa agoniyana? 27 Bainda divi oya, ge anmaga neuma anmaga gweyawa bank gumbe baraupa, sira ne taig uwapopowa, ne anmaga egavewa gaibu sira aupopo.
28 Anmaga me gumbe man auya, sira anmaga 10 tarant aunewa abnawa me waniya. 29  Mat 13:12; Mak 4:25; Ruk 8:18 Kuiyawa bira da dividivi aunewa sira wampe kokavit aupe. Megara bira da den aunewa me gumbe matai atan aupe. 30  Mat 8:12; Ruk 13:28 Nau usiwa kukaeba daieve sisip danave aorepe, asimeve me it ge donawa kitosaigimpe.
Mae Sip Ge Mae Goot Maibeyawa
31  Mat 16:27; 19:28 Apan Usiwa Me Iesu Keriso. aneya undag gaibu eyawa meuma gumbe uwapewa, me matai kwimin eyawa danave seya meuma gumbe wakepe. 32  Ejk 34:17; Rev 20:11-13 At piyu undag igiyawa matai me namive agoniyape, sira sip amaraiviwa abnawa mae sip ube mae goot ube togomiyape mina me iyayapan upeba gumbo meib togomiyape. 33 Me matai mae sip naniyutanwa ge mae goot naniketaiwa gumbe tepe.
34 Meve kin me iyayapan naniyutanwa wakeyawa dirum wape, Oneya, ye ne Maman waribiyennewa. God toimuwawa auya me piyu wadnewa gumbe yenan waribiyanewa. 35  Ais 58:7 Kuiyawa ne iyagon adnednewa ge nakwai negana nana. Ne meyanwa toyainewa, ge yoi negana nana. Ne at da abnawa anawa, ge nenan auwana gungap wakena. 36 Ne kwapunwa taibe wakenawa, ge wape ennegana. Ne yuwaranawa, ge amara negana. Ne nog danave wakenawa, ge amdau nenan uwana.
37 Meve iyayapan oraimumuwa garawa waya, Ayapan, nu aniyau ge iyagon aradne yautu sira nakwai gentu? 38 Aniyau nu ge at da ube abnawa ana yautu sira genan auwatu gunup wakeyana, go ge kwapugwa taibe wakeyanawa nu wape engentu? 39 Aniyau nu ge yuwarana sira nog danave wakeyana yautu genan amdau onantu?
40  Pro 19:17; Mat 10:42; Mak 9:41 Kin garawa wane, Ne natawa diruieni. Ye divi da ne tatanaiwa yapowo gwanenwa kusikarenwa gumbe ayanawa, me ne gunap ayana.
41  Mat 7:23 Meve kin me naniketaiwa apa wakeyawa igiyawa dirumwane, Ye inaiinai yeuma kukaine! Gunap atan aisiya. Iyam yaibobot me kukaeba igiyawa ge aneya meuma oya waribiyanewa danave ye undag aisiya. 42 Kuiyawa ne iyagon adnednewa, ye divi da den negiyana. Ne meyanwa toyainewa, ye yoi da den negiyana. 43 Ne at da abnawa anawa, ye den nenan auwayana. Ne kwapunwa taibe wakenawa, ye den wape ennegiyana. Ne yuwaranawa, sira nog danave wakenawa, ye den nenan amdau oneyana.
44 Meve mu garawa wape, Ayapan, nu aniyau yaugemtu ge iyagon aragne, meyagwa toyaine, at da abnawa ana, ingui wakeyana, yuwaranawa go nog danave wakeyanawa, nu den waita gentu?
45 Sira kin me garawa wape, Ne natawa diruieni. Ye divi da ne tatanaiwa yapowo gwanenwa kusikarenwa gumbe den ayanawa, nenan den ayana.
46  Dan 12:2; Jon 5:29 Meve mu matai garawa kukaeba yaibobot danave unikpe, megara iyayapan oraimumuwa inaiinai yaibobot danave unikpe.

25:1: Ruk 12:35; Rev 19:7

25:11: Ruk 13:25-27

25:12: Mat 7:23

25:13: Mat 24:42

25:15: Rom 12:6

*25:15: 1 tarant me 6,000 denari. Apan da oiyat desirom nau apewa 1 denari aupe.

25:21: Mat 24:45-47; Ruk 16:10

25:29: Mat 13:12; Mak 4:25; Ruk 8:18

25:30: Mat 8:12; Ruk 13:28

25:31: Mat 16:27; 19:28

25:31: Me Iesu Keriso.

25:32: Ejk 34:17; Rev 20:11-13

25:35: Ais 58:7

25:40: Pro 19:17; Mat 10:42; Mak 9:41

25:41: Mat 7:23

25:46: Dan 12:2; Jon 5:29