8
Apan Me Yuwat Reprosi Gaibuwa
Iesu tui apa aig onnewa, iyayapan obiren amave onamiya. Apan me yuwat warumne iviwa reprosi gaibuwa Iesu namive uwag konive yug wane, Ayapan, ge imugap anoigima ipewa, ge oma ane ne warinam nega.
Iesu naniwa baraune apan yumne. Me wane, Ne imunap anoeni. Oraimina a! Tatevit reprosi meuma onanane. Rvt 14:1-32; Mat 9:30; Ruk 17:14 Meve Iesu me dig wane, Yaukapa. Iyayapan da den diruma. Megara gembovit ag pirisi gumbe toyauwana. Sira Mosisi gwangwan wanewa mina puyo baraug wana me gumbe iyayapan yaug anope ge wait oraimina ana.
Senturion Anotumat Meuma
Iesu Kapenaum unignewa, senturion* Me mut igiyawa 100 amaraivi abnawa. uwane me gumbe waita autan oya. Me wane, Ayapan, nau neuma abnawa gwe dana vinivi, me naniwa ge amawa buburuimusia sira dawai kokavit warivi.
Iesu me dig wane, Ne aneg me warinampna.
Senturion garawa wane, Ayapan, ne oraimina onan, meoya oma den ane ge gwanob neuma ankwatave unig onaga. Gae mekut nega. Meve nau neuma abnawa me inaipe. Kuiyawa ne nembo apan da yusiwa ankwatave wakenawa, sira mut igiyawa ne ankwatanap wakeya. Ne apan mame, Aga, ditnawa me aipe; sira da wa, Onaga, ditnawa me ompe. Ne nau neuma abnawa, Mame a, ditnawa me ape.
10 Iesu mame anonewa, me terane sira amave amomewa igiyawa gumbo wane, Ne natawa diruitna, ne at Isuraeru apa mame mina anotumat kokavit den yauna. 11  Ruk 13:29 Ne yenan veni. Iyayapan obiren kum dauwaiviwa ge kum aigiviwa apa onampe, sira Ebraam, Aisak ge Jekob gaibu kwimin toimuwawa danave buyunai apa wakepe. 12  Mat 22:13; 25:30; Ruk 13:28 Megara God toimuwawa usitainawa daieve sisip danave emepe asimeve mu it ge donowa kitosai aigimpe.
13 Meve Iesu senturion dine, Aga! Ge anotumat ana mina me gumbe ape. Nau meuma abnawa me kumive inaine.
Iesu Iyayapan Obiren Warinamunne
14 Meve Iesu Pita gwe meuma uwag gwe danave unigne. Pita nimnagawa vesinwa yuwat amipam aug deriyat egave parau vinivi yaune. 15 Iesu me naniwa yumne, meve yuwat amipam yankwene. Me wan yoine amatog Iesu amara wanne.
16 Aram muniwaiviwa, iyayapan airapu kukaeba danowo wakeyawa obiren me gumbe tam uwaya. Iesu me gae meuma gumbe airapu kukaeba tam atatai imne amiya, sira yuwat igiyawa undag inaimusia. 17  Ais 53:4 Mame propeta Aisaya me gumbe wanewa natawa uwane: Me danadawai numa aune, sira yuwat numa aug aine.
Iesu Amave Anigimtanwa Garawa Meuma
18 Iesu me iyayapan obiren yawamne mu me gumbe birorot aya. Me wag dirumne poeman visi gambenwa dauwag ampe. 19 Meve Gwangwan toewanewan abnawa me gumbe uwag dine, Toewanewan, ne ge ampa agawa ne amagap anekna.
20  2Ko 8:9 Iesu garawa wane, Mae okusi Me mae wasipen kusi mina. nog gaibu, sira nenip painauwa enawa gaibu, megara Apan Usiwa kubvintan oya at neuma onan.
21  1Ki 19:20 Aigowawa desirom da me dine, Ayapan, namu ne kwenega anekna maman neuma sitna.
22 Megara Iesu dig wane, Amanap onaga. Bo igiyawa kwema mumbo si ampe.
Iesu Wane Taig Koka Memeyaine
23 Iesu wa danave aignewa aigowawa me amave amiya. 24  Sam 4:8 Yauya! Taig kokawa awau gumbe uwane, yawarat uwag wa tog umne. Megara Iesu kubvinivi. 25 Aigowawa amog me wagwanamiya, waya, Ayapan, waita nuna! Nu nonun natan aivi!
26  Sam 89:9; Mat 14:31 Iesu me garawa wane, Ye anotumat yeuma kusikareren, divi oya ye a ene? Meve me wan yoine, taig ge awau dirumne, meve me memeyaig botone.
27 Apan undag a aya sira singui garawa aya, Apan mame divi? Taig ge awau noiwa auya.
Iesu Airapu Danowo Wakeyawa Warinamunne
28 Me Gadarin igiyawa arawa me poeman asiwama gambenwa apa uwanewa, apan duwam airapu kukaeba danowo wakeyawa mu babat danave dauwag omog Iesu yauya. Mu iyayapan gureme igiyawa, meoya bira da oma den ane ebu asime aivi. 29  Mak 1:24; Ruk 4:41 God Usiwa, nu gunup divi amon? mu kwaruwaya. Kum me ge barauwanawa den uwane me matai, megara watkukam nuntan oya ge mapa onagana?
30 Mu gumbo kusi asinut bui obiren amareme. 31 Airapu Iesu gumbe nun waya, Ge taibe tenuna antawa bui obiren danowo unikta.
32 Me dirum wane, Aisiya. Mu dauwag amog bui danowo unigiya. Bui obiren undag uyug visive tatevit aigeg awau danave aigiya. Meve yoi danave boriruwaya. 33 Bui amareme igiyawa a ag kintog amiya. Mu amog toimu danave uwaya. Sira gae mame undag dirumiya. Apan duwam airapu kukaeba danowo wakeyawa gumbe sira dividivi undag gaibu gae waya. 34 Meve Iesu yautan oya iyayapan undag toimu danave wakeyawa dauwag uwaya. Mu me yauyawa dig waya me at muma kweg aipe.

8:4: Rvt 14:1-32; Mat 9:30; Ruk 17:14

*8:5: Me mut igiyawa 100 amaraivi abnawa.

8:11: Ruk 13:29

8:12: Mat 22:13; 25:30; Ruk 13:28

8:17: Ais 53:4

8:20: 2Ko 8:9

8:20: Me mae wasipen kusi mina.

8:21: 1Ki 19:20

8:24: Sam 4:8

8:26: Sam 89:9; Mat 14:31

8:29: Mak 1:24; Ruk 4:41