14
Babataito Abnawa Jon Me Meyawa Kwagomiyaya Botone
Me kumiwa apa, at amaraiviwa kin Erod Iesu umumawa anone, sira me nau meuma eme igiyawa dirum wane, Mame me Babataito Abnawa Jon. Jon boriruwayawa igiyawa gumbo sira inaig yoine, meoya inaiinai ubeube yusiwa me gumbe nau aivi.
Rvt 18:16; 20:21; Ruk 3:19-20 Kin Erod Jon aune, sira naniwa tune, nog danave baraune, me Erodias me tatawa Pirip biviwa oya. Jon yusipamit dine: Ge vesin me auwanawa me Gwangwan togomiege. Mat 21:26 Erod Jon tope boitan anone, megara iyayapan oya a ane, kuiyawa mu me propeta anoeme.
Erod yainewa kumiwa apa, Erodias gwaitawa mu munan tare wadne, Erod degadega kokavit ane, meoya divi da gwaitawa me nun wapewa me wantan oya agi yaigipamit wane. Megara inawa me otau meib toewanne, me wane, Gare Babataito Abnawa Jon kuiyawa en egave baraug nega. Kin danadawai anone. Megara agi meuma yaigipamit wane oya, sira iyayapan buyunai gumbewa yaveme oya, me dirumne otau nun waiviwa wampe. 10 Me iyayapan upeba tene nog amiya. Mu Jon meyawa kwagomi aya. 11 Me kuiyawa en egave baraug aug onam otau wanne. Otau me aug inawa oya aig wanne. 12 Jon aigowawa uwag me kwapiwa aug sig umiya. Meve mu amog Iesu umum mame diya.
Iesu Iyayapan 5,000 Nakwai Utamne
13 Iesu umum mame anonewa, me mekut wa gumbe dauwag pomtone arawa aine. Iyayapan me anoyawa, iyayapan obiren gwetoimu apa dauwag Iesu amave amiya. 14 Iesu yoi visi gambenwa wa gumbe dauwanewa, iyayapan obiren yawamne. Me mu gumbo danadawai anone sira yuwat muma warinamunne.
15 Augoi ariviwa, aigowawa mu Iesu gumbe uwag waya, Mapa gina inguiwa arawa, sira at augoi arivi. Iyayapan teya ampe. Mu gwetoimu ampe mumbovit nakwai muma gwiruwatpe.
16 Megara Iesu gara wane, Mu den ampe. Ye nakwai da muniya.
17 Aigowawa garawa waya. Mapa bredi naningambenit ge gwambui duwam mekut wakeya.
18 Tam mapa nenan oneya, Iesu wane. 19  Mat 15:35-39; Mak 8:6-10 Sira Iesu me iyayapan obiren wayo egave yan waketan dirumne. Me bredi naningambenit ge gwambui duwam tam owan kwimin yaug gaun wane. Meve bredi warensine aigowawa munne. Aigowawa iyayapan obiren keb ag muniya. 20 Mu undag naya oma ane. Sira aigowawa mu musimusiwa ande wakeyawa kwiniyag pot 12 enamiya noidauwaya. Mu undag naya oma ane. Aigowawa mu musimusiwa ande wakeyawa kwiniyag pot 12 enamiya noidauwaya. 21 Iyayapan me nayawa undag apan 5,000, vesin ge usitainowa gaibu den basiyaya.
Iesu Poeman Egave Aivi
22 Iesu tatevit aigowawa dirumne wa danave unigiya sira visi gambenwa namiven amome, Iesu me iyayapan tene taig amiya. 23  Ruk 6:12; 9:28 Me iyayapan tene taig amiyawa, me tui visi gambenwa dodne me mekut nun watan oya aine. At augoi uwag onnewa, me mekut asimeve wakene. 24 Wa wait asinut aine piyu visive onan, yawarat tone aig ge dauwaivi kuiyawa taig gaibu garadodot aya.
25 Iesu wanteteyau aram kum koniwa duwamdesi mina poeman egave munan aivi. 26  Ruk 24:37 Aigowawa me Iesu poeman egave oniviwa yaug a aya. Me airapu, mu waya. Mu a ake kwaruwaya.
27 Iesu tatevit mu dirumne: Yusiyusi aya! Ma ne. A den aya.
28 Pita garawa wane, Ayapan, ge ipewa, ne didnega yoi egave genan onekna.
29 Me wane, Onaga. Meve Pita wa gumbe atan dauwag yoi egave amave Iesu menan aine. 30 Megara me taig yaune a ane. Me amatog yoi dana unig wane, Ayapan waita nega!
31  Mat 8:26; Mak 4:39 Iesu tatevit me nanive wan aune. Me wane, Anotumat geuma kusi. Divi oya nenan pipangitege?
32 Sira Iesu ge Pita wa danave dauwaya, taig memeyaig aigne. 33 Meve wa dana wakeya igiyawa me gumbe kwanagapoe ag waya, Natawa di ge God Usiwa.
34 Meve mu awau togomiyag at piyu Genesaret apa uwaya. 35 Sira at asime igiyawa mu Iesu yaug anoya. Mu at toimu undag birorot wakeyawa gumbo gae barauya aine. Iyayapan yuwat igiyawa undag tam Iesu gumbe onamiya. 36  Mat 9:20-21 Sira Iesu gumbe nun waya, yuwat igiyawa me gumbe uwag wape meuma ginawa yumtan oya. Yuwat igiyawa yumiyawa mu undag inaimusia.

14:3: Rvt 18:16; 20:21; Ruk 3:19-20

14:5: Mat 21:26

14:19: Mat 15:35-39; Mak 8:6-10

14:23: Ruk 6:12; 9:28

14:26: Ruk 24:37

14:31: Mat 8:26; Mak 4:39

14:36: Mat 9:20-21