21
Iesu Eyawa Gumbe Jerusarem Unig Aine
Mu at Jerusarem uweme tui Orivu kuiyave at Betepage uwayawa, Iesu aigowawa duwam tene amiya, mu dirum wane, Gwetoimu asime aisiya, sira meve mae donki ge donki usiwa tuwamiyawa yawamiya. Murap vet tam nenan oneya. Apan da divi da yenan wapewa, me diya, Ayapan imiwa munan anoivi, sira me tatevit yempe oneya.
Mame propeta gumbe gae wanewa natawa uwane:
Jak 9:9 Saion gwaitawa diya,
Yawa, kin yeuma yenan uwaivi,
me memeyu gumbe mae donki egave onivi,
mae donki usiwa me tawara bog oniviwa me egave dauwag onivi.
Aigowawa amog Iesu aninin dirumnewa mu aya. Mu donki ge donki usiwa gaibu tam uwaya, wape geravewa muma egave teya, sira Iesu dauwag egave wakene. Iyayapan obiren wape muma ebu taibe, upeba bayan kwayawa kwab ebu taibe yupamiya. Sam 118:25-26 Iyayapan namu menan amiyawa, sira upeba amave omomewa au ge kwaru veme,
Osanna,* Natawa me, Waita nuna. (Sam 118:25). Iyayapan kum dada gae mame waya God watdega atan oya. Devid Usiwa gumbe!
Ayapan iviwa gumbe uwaiviwa, me gumbe waribiya wakeigimpe! Osanna at painauiren danave!
10 Iesu Jerusarem unignewa, gwetoimu undag terake singui aya, Mame me bira?
11 Iyayapan undag garawa waya, Mame Iesu, propeta, Gariri danave at Nasaret apa onne.
Iesu Temporu Apa
12 Iesu temporu arawa unignewa, iyayapan undag mu gwiruwaremewa ge garawa emewa amatog atatai imne dauwag amiya. Me teboro me anmaga biroriyag auemewa sira umuk gwiruwaremewa undag aug tobiyane. 13  Ais 56:7; Jer 7:11 Me dirumwane, Gigirum tene. Gwe neumawa me wape nun gweyawa, megara ye ene me yuaore toaore igiyawa dagup muma mina aivi.
14 Temporu danave yanga bored igiyawa ge amo kukaimusiawa me gumbe uwaya sira mu warinamunne. 15 Megara pirisi kokawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa yauya Iesu dividivi oraiwa anewa yauya sira temporu arawa danave yauya ud usiusiwa augek kwarueme, Osanna Devid Usiwa gumbe. Mu danowo piriwane.
16  Sam 8:2 Mu singui aya, Ud torawa mame dimbae vemewa ge anoege? E, Iesu garawa wane, Ye den basiyayana? Ud torawa ge kikiyan nouwa gumbe ge waiya waiya oraivit tamibarip ana.
17 Sira me kwem at toimu Betani dauwag aine. Asimeve me vinne.
Yoma Inaru Toyaine
18 Umae wanteigimpe mumbevit gwetoimu taig oniviwa ebu taibe me iyagon adne. 19 Yoma inaru ebu visive yaune, me gumbe uwane, megara yoma egave divi da den yaune kwayawa mekut yaune. Meve me dig wane, Ge natawa sira den impe! Tatevit yoma inaru toyaine.
20 Aigowawa mame yauyawa, mu teraya. Yoma inaru mame aninin ag tatevit toyaine? mu singui aya.
21  Mat 17:20; Ruk 17:6; Jon 14:12; 1Ko 13:2 Iesu garawa wane, Ne natawa diruieni. Ye anotumat guniyap wakepewa sira den pipamgisia, yoma inaru gumbe pawanewa ye oma ane aya, megara me mekut onan, sira ye tui mame dig waya, Aga, gembovit poeman danave aiga, sira meib atanit di. 22  Mat 7:7-11; 18:19 Ye anotumat ayawa, ye nun yeuma gumbe wayawa matai me auya.
Iesu Yusiwa Meuma Oya Singui Waya
23 Iesu temporu arawa unigne, sira me toyau muniviwa, pirisi koukawa ge namu yoiyoi igiyawa me gumbe uwaya, sira mu singui aya, Ge dividivi mame egewa divi yusiwa gumbe ege? Sira yutugwa mame bira genne?
24 Iesu garawa wane, Ne singui desirom yentna. Ye garawa didnegiyawa, ne matai ye diruitna ne dimbae yusiwa gumbe dividivi mame eni. 25 Jon Babataito meuma me ampa uwane? Me kwiminau aig onne, go iyayapan gumbe uwane? Mu mumbovit gae wageyau aya, sira waya, Me kwiminau aig onne nu watawa, me matai singui ape, Me divi oya me gumbe anotumat den ayana? 26  Mat 14:5 Iyayapan gumbe onne nu aib watawa, nu iyayapan gumbo a ete, kuiyawa mu undag anotumat eme Jon me propeta da.
27 Meoya mu Iesu garawa dig waya, Nu den yaug anotu. Meve Iesu mu dirumwane, Ne mina den diruitna ne dimbae yusiwa gumbe dividivi mame eni.
Ud Duwam Maibeyawa
28 Ye aninin anoene? Apan da me ud duwam. Me aig ud namuwa gumbe dine, Ud, gare aga greip nauwawa danave nau wara.
29 Me garawa wane, Ne topai, megara ivi me kuiyawa tobiyane nau aine.
30 Meve mamawa usiwa dawa gumbe aig gae desiroma dine. Me garawa wane, Maman ne atna, megara me den aine.
31 Ud duwam ambuwa mamawa anoiviwa ane? Namuwa, mu garawa waya. Iesu mu dirumwane, Ne natawa diruieni. Takesi tameme igiyawa ge uinantaraki vesinawa mu God toimuwawa namuyap unigeme. 32  Ruk 3:12; 7:29-30 Kuiyawa Jon guniyap uwane ebu oraiwa toyauyenne, megara ye me gumbe anotumat den ayana. Megara takesi tameme igiyawa ge uinantaraki vesinawa anotumat aya. Sira ivi mame yauyanawa, ye nonemagewa den biroriyayana sira anotumat me gumbe den ayana.
Nau Igiyawa Maibeyawa
33  Ais 5:1-2 Maibe dawa yaiyai anoya. Piyu abnawa me yoma greip vedne. Me si birorot tune, nau danave wain oya dukup wadne, sira amaratan gweyawa sine. Meve me nau wareme igiyawa upeba gumbo greip nau meuma amaratan oya dirumne aramawa aine. 34 Maura kumiwa uwanewa, nau amareme igiyawa gumbo natawa botan oya me nau meuma eme igiyawa tene amiya.
35 Nau amareme igiyawa mu nau meuma eme igiyawa wa tam desirom toya, dawa toya boine; sira duwamdesiyawa an gumbe toya. 36 Sira me nau meuma eme igiyawa da tene munan amiya. Mu namuwa mina onan me obiren tene amiya. Sira nau amareme igiyawa ebu desirom mu gumbo aya. 37 Oieba, me usiwa munan baraune aine. Me wane, Mu matai ne utunwa ebnotu wampe.
38  Mat 27:18 Megara nau amareme igiyawa mu usiwa yauyawa, mu mukut gara wa ano aya, Mame at piyu me matai kwan aupewa. Anta, me toin gutta boipe at piyu meuma nu auta. 39  Ibr 13:12 Meoya mu me auwag greip nauwawa si daieve aoreya me toya boine.
40 Meoya greip nauwawa kuiya mamawa uwanewa, me nau amareme igiyawa gumbo aninin ape?
41 Mu garawa waya, Me matai kukaeba igiyawa undag gutpe boriruwape, sira me matai greip nauwawa meuma nau amareme igiyawa da amarape. Mu maura kumiwa natawa me gumbe matai wampe.
42  Sam 118:22-23; Rom 9:33; 1Pi 2:6-8 Iesu mu dirum wane, Ye Baiboru den basiyana?
An me gwe sisi igiyawa topayayawa
me an natawa oraivitwa me visidonawa apa teyawa ane.
Mame Ayapan ane,
nu yangunup yautunewa me oraimina me da den kukaine.
43 Meoya ne diruitna. God toimuwawa me matai ye guniyap atan aupe, sira iyayapan bira yaiyai yoma magawa danowo natawa impewa mu mumpe. 44 Bira da an mame egave aikpewa me dumetpe musimusi ape, sira an mame me apan da egave aikpewa apan mame matai musimusi ape.
45 Pirisi koukawa ge Parisi igiyawa mu Iesu maibe gumbe wane anoyawa, mu yaug anoya me gae mu gumbo waivi. 46 Mu me yum autanwa ebu didimama eme, megara mu iyayapan munan a aya, kuiyawa iyayapan mu yaug anoya Iesu me propeta.

21:5: Jak 9:9

21:9: Sam 118:25-26

*21:9: Natawa me, Waita nuna. (Sam 118:25). Iyayapan kum dada gae mame waya God watdega atan oya.

21:13: Ais 56:7; Jer 7:11

21:16: Sam 8:2

21:21: Mat 17:20; Ruk 17:6; Jon 14:12; 1Ko 13:2

21:22: Mat 7:7-11; 18:19

21:26: Mat 14:5

21:32: Ruk 3:12; 7:29-30

21:33: Ais 5:1-2

21:38: Mat 27:18

21:39: Ibr 13:12

21:42: Sam 118:22-23; Rom 9:33; 1Pi 2:6-8