17
Iesu Irawa Biroriyane
Oiyat 6 onananewa, Iesu me Pita Jemus ge Jemus tatawa Jon tam, mukut tui painau dog amiya. 2Pi 1:16-18 Asimeve me irawa mu namuwo biroriyane. Me ginanamiwa kum mina yune, sira wape meuma eyawa mina pupuyuiren biroriyane. Meve, yauya, me namive Mosisi ge Eraija uwaya Iesu gaibu gae veme.
Pita Iesu gumbe wane, Ayapan, nu mapa waketuwa me oraimina. Ge imugap anowawa, ne tent* Namu tenewa dawa me tabenako waivi. Tent me gugup gweyawa mina. Me wape yaigipam kokawa gumbe siyawa. duwamdesi siyampna desirom genan oya, desirom Mosisi oya ge desirom Eraija oya.
Deu 18:15; Sam 2:7; Ais 42:1; Mat 3:17; Mak 1:11; Ruk 3:22 Meve me gae waiviwa, irikup esinewa mu undag umamne. Noiwa irikup danave wane, Mame ne Utunwa nonenmagawa. Ne me gumbe degadega kokavit eni. Me gumbe anoigimiya!
Aigowawa mame anoyawa, mu ginungowa piyu gumbe kwanowa sig a aya. Megara Iesu uwag mu yumam wane, Wan yoiya, a den aya. Mu yangut wan ayawa, bira da den yauya Iesu mekut yauya.
Meve mu tui gumbe yan aig omomewa, Iesu mu gwangwan dirumne, Apan Usiwa bo gumbe sira inaipeve, ye divi yauyanawa iyayapan dirumiya.
10  Mak 4:5 Aigowawa me singui aya, Divi oya Gwangwan toewanewan igiyawa veme Eraija namu uwatanit di?
11 Iesu garawa wane, Me natawa. Eraija namu uwape. Me dividivi undag waribiyape. 12  Mat 11:14 Megara ne diruitna. Eraija wait uwane, go mu me den yaug anoya sira dividivi undag anoemewa me gumbe aya. Ebu desirom, Apan Usiwa mu nanuwo gumbe dawai autan aivi. 13  Ruk 1:17 Kum me apa aigowawa yaug anoya me gae dirumiviwa me Babataito Abnawa Jon oya.
Ud Me Airapu Kukaeba Gumbe Wakenewa Iesu Warinamne
14 Mu iyayapan obiren gumbo uwayawa, apan da Iesu gumbe uwane namive koniwa yune. 15 Me wane, Ayapan, ud neuma oya ano wanna. Me bototo ag igetet aivi dawai kokavit anoivi. Me iyam danave kum evedni aigivi sira yoi danave meib aigivi.
16 Ne me aigo geumawa munan aug onedna, go mu oma den ane warinamiya. 17 Iesu garawa wane, Kum gare igiyawa mu anotumat den eme sira danowo siwavit onan. Ne kum anintoi mina guniyap waketna? Ne kum anintoi mina iyagit guniyap waketna? Ud apan me mapa nenan aug onaga. 18 Iesu airapu kukaeba gumbe gae yusipam dinewa, airapu kukaeba ud apan gumbe dauwag aine. Kum me koniwa apa me inaine.
19  Mat 10:1 Meve aigowawa guwave uwag Iesu singui aya, Divi oya nu oma den ane airapu kukaeba atataitu dauwag aine?
20  Mat 21:21; Mak 11:23; Ruk 17:6; 1Ko 13:2 Me garawa wane, Kuiyawa ye anotumat yeuma me kusi. Ne natawa diruitna. Ye anotumat yeuma gayum yawa kusi mina da ipewa, ye tui mame waya, Biyau asime aga, me biyau aipe. Ye oma ane dividivi undag aya. 21 (-) Namu tenewa upeba danave V21 apa mamaib tene. (Mame den dauwag aivi, megara nun ge kwit gumbe mekut oma ane atatai impe.)
22  Mat 16:21 Mu at Gariri apa undag uwag agoniyayawa, Iesu mu dirum wane, Apan Usiwa ominawa iyayapan nanuwo baraupe. 23 Mu tope boape, go kum duwamdesiyawa me sira inaig yoipe. Aigowawa undag danadawai kokavit auya.
Temporu Oya Takesi Teemewa
24  Eks 30:13; 38:26 Iesu ge aigowawa at Kapenaum uwayawa, temporu oya anmagawa tameme igiyawa duwam Pita gumbe uwag singui aya, Toewanewan geuma me temporu oya anmagawa barauivi go?
25 E, me aivi, me garawa dirumne. Pita gwe danave unignewa, Iesu namu me gumbe gae wane, Saimon, ge aninin anoege? me singui ane. Piyu kin mumawa bira gumbe nauwawa ge takesi tameme? Kin usitainawa gumbo go iyayapan upeba gumbo?
26 Pita gara wane, Iyayapan upeba gumbo. Iesu dirumne, Usitanawa mu den teya me bainda. 27 Megara anopipanum den amunta. Ge awau ag gwambui oya kimai aoreya. Gwambui namu aropawa me auya. Noiwa watapawa anmaga stateru desirom Stateru desirom me anmaga 4 drakuma, sira takesi me 2 drakuma. yawa. Me aug aga takesi neumawa ge geumawa oya mu muna.

17:2: 2Pi 1:16-18

*17:4: Namu tenewa dawa me tabenako waivi. Tent me gugup gweyawa mina. Me wape yaigipam kokawa gumbe siyawa.

17:5: Deu 18:15; Sam 2:7; Ais 42:1; Mat 3:17; Mak 1:11; Ruk 3:22

17:10: Mak 4:5

17:12: Mat 11:14

17:13: Ruk 1:17

17:19: Mat 10:1

17:20: Mat 21:21; Mak 11:23; Ruk 17:6; 1Ko 13:2

17:21: Namu tenewa upeba danave V21 apa mamaib tene. (Mame den dauwag aivi, megara nun ge kwit gumbe mekut oma ane atatai impe.)

17:22: Mat 16:21

17:24: Eks 30:13; 38:26

17:27: Stateru desirom me anmaga 4 drakuma, sira takesi me 2 drakuma.