3
Babataito Abnawa Jon Ebu Waribiyaivi
Me kumiwa apa Babataito Abnawa Jon at Judia apa inguiwa arawa danave uwag opata waivi, Mat 4:17; Mak 1:15 Nonemagewa biroriyaya, kuiyawa God toimuwawa koni aivi.
Ais 40:3 Apan mame me propeta Aisaya gumbe wanewa:
Apan da noiwa at inguiwa arawa danave auwaivi,
Ayapan oya ebu waribiya, ebu siwavit menan waribiya.
2Ki 1:8 Jon wape meuma mae kameru gumawa gumbe wadne, sira me powawa oya mae kwapiwa berip gaibu. Nakwai meuma me paki ge kemari. Iyayapan Jerusarem ge Judia undag, sira at Jodan visive undag apa Jon oya amiya. Mu kukaeba muma boruwawa aya, sira mu yoi Jodan danave Jon gumbe babataito aya.
Mat 12:34; 23:33 Megara me Parisi ge Sadusi igiyawa obiren at meve babataito atan omome yawamne. Me dirum wane, Ye mokare kukaeba usitainawa! Bira wat diruine ye oma ane God danapiri meuma oniviwa me aninin gaveamon? Nonemagewa biroriyag natawa oraivit inamigimiya. Jon 8:33,39; Rom 4:12 Ye daneyap den anoya, ye oma ane yembovit waya, Nu mamunwa me Ebraam. Ne diruitna, God oma ane an mame tobiyape Ebraam usitainaven ape. 10  Mat 7:19; Ruk 13:6-9 Gwit yoma taiwa apa wait baraune wakene, sira yoma desirom desirom me natawa oraivit den impewa me kwatpe aikpe, me iyam danave aorepe.
11  Jon 1:26-27,33; Apa 1:5 Ne yoi gumbe nonemagewa biroriyatan oya babataito aiyempna. Megara ivi amanap apan da onivi, me yusiwa kokavit ne mina onan. Ne oma den ane sandoro meuma wapukiyag autna. Me Guwawa Iyakaisiyapama ge iyam gumbe babataito aiyempe. 12 Me ereri kokawa meuma me nanive, sira me natawa ge kwapiwa kepteivi arawa yug waribiyape. Nakwai wiit agoniyag buim danave tepe, meve nakwai wiit kwapiwa iyam yaibobot danave aorepe itpe onanape.
Iesu Babataito Ane
13 Meve Iesu Gariri apa Yoi Jodan onivi Jon oya. Babataito me gumbe awantan oya. 14 Megara Jon me yankwetan anog wane, Ne imunap ge gungap babataito atna. Megara ge nenan onagana?
15 Iesu garawa wane, Gare mame di atna, oraivitwa undag atanwa me nunan oraiwa. Meve Jon bainda wane.
16  Jon 1:32 Iesu babataito anewa, me tatevit yoi yankweg dauwag aine. Me konive kwimin watabne, sira God Guwawa meuma nenip umuk mina menan aig onivi yaune. 17  Sam 2:7; Ais 42:1; Mat 12:18; 17:5; Ruk 9:35 Sira noiwa kwimin danave uwag wane, Mame ne utunwa me ne nonenwa aunewa, me gumbe ne degadega eni.

3:2: Mat 4:17; Mak 1:15

3:3: Ais 40:3

3:4: 2Ki 1:8

3:7: Mat 12:34; 23:33

3:9: Jon 8:33,39; Rom 4:12

3:10: Mat 7:19; Ruk 13:6-9

3:11: Jon 1:26-27,33; Apa 1:5

3:16: Jon 1:32

3:17: Sam 2:7; Ais 42:1; Mat 12:18; 17:5; Ruk 9:35