2
Ano Koukawa Igiyawa Amudau Onamiya
Iesu Betureem at Judia danave yainewa kumive, kin Erod kumiwa apa, ano koukawa igiyawa kum dauwaiviwa apa onam at Jerusarem uwaya, Nam 24:17 sira waya, Ud me Ju igiyawa kin muma atan oya yainewa ampa wakene? Kum dauwaiviwa apa nu marantun meuma yautu, meoya nu waddega wantan oya onantu.
Kin Erod mame anonewa, me anogugut aune, sira Jerusarem igiyawa mu gaibu anogugut auya. Sira me pirisi koukawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa undag munan auwane, meve dirum wane Keriso ampa yaine wag didnegiya? Betureem at Judia apa garawa waya, Kuiyawa mame propeta wait tenewa:
Mik 5:2; Jon 7:42 Ge Betureem, at piyu Juda apa,
Juda namuyoiyoi igiyawa danowo ge kusikarenwa da onan di:
kuiyawa namuyoiyoi abnawa ye guniyap uwape,
sira me iyayapan neuma Isuraeru amat a mumpe.
Meve kin Erod ano koukawa igiyawa munan guwave auwane, sira mu gumbo kum divi marantun me dauwane yaug anone. Me mu temunne at Betureem amiya. Me mu gumbo wane, Aisiya sira ud kikiyan oya yaimoyai diuya. Me yauyawa, tatevit didnegiya anotna, meve ne gaibu aneg me waddega wantna.
Namu mu kin aninin wanewa anog amiya, yauya, mu marantun me kum dauwaiviwa apa yauyawa namuwon aiginke, at me ud kikiyan wakenewa apa tumag yoine. 10 Mu marantun yauyawa, mu degadega kokavit aya. 11  Sam 72:10-15; Ais 60:6 Gwe dana unig amiyawa, mu kikiyan inawa Meri gaibu yawamiya. Sira mu me kwanowa poyag petat ag waddega aya. Meve mu dividivi oraimumu mumawa watapiya, sira mu puyo waniya: gooru ge tayawa oraiminawa ge gegura maaru.* Me iragi barautan oya geguraeba. 12 God uyavi gumbe dirum wane kin Erod gumbe den taig aisiya, meve at muma sira taig ebu ube amiya.
At Ejipt Apa Guwave Amiya
13 Mu taig amiyawa, yauya, Ayapan aneya meuma uyavi gumbe uwag Josep dine, Wan yoiya, arampuna ud ge inawa tama, sira yankwek at Ejipt a guwave aisiya, sira asime wakeya meve ne watna anoa, kuiyawa kin Erod ud yaug aug toinguttan oya aivi. 14 Meve me wan yoig ud ge inawa arampuna tam a guwave at Ejipt amiya, 15  Ose 11:1 sira asimeve wakeya, meve kin Erod boane. Meoya propeta gumbe Ayapan wanewa natawa uwane. Ejipt apa ne utunwa auwana dauwag onne.
16 Kin Erod yaug anone ano koukawa igiyawa ugai waniya, meoya danawa piriwane, sira me dirumne urapan at Betureem apa wakeyawa undag gutpe, sira gwetoimu megiyave wakeyawa gaibu undag gutpe. Mu bairawan muma duwam ge ankwatavewa. Me bairawan me ano koukawa igiyawa gumbo yaug anone. 17 Me apa propeta Jeremaiya gumbe wanewa natawa uwane:
18  Gen 35:19; Jer 31:15 At Rama apa iyayapan nouwa anoya, it aen,
Reiseru me usitainawa munan iruwaivi, me watmemeyamtanwa topayane,
kuiyawa mu den wakeya.
Josep Meri Iesu Sira Taig At Nasaret Amiya
19 Kin Erod boane, meve Ayapan aneya meuma uyavi danave Ejipt apa Josep uwag wane, 20 Wan yoiya, ud ge inawa tam at piyu Isuraeru aisiya, kuiyawa iyayapan mu ud inaiinai meuma autan ayawa wait boriruwaya.
21 Meve me wan yoig, ud ge inawa tam at piyu Isuraeru danave amiya. 22 Megara me anone Akeraius me mamawa kin Erod at meuma aune at Judia amaraivi, me asime aitanwa a ane. Uyavi danave God gwangwan dine, meve me at Gariri amiya, 23  Ais 11:1; 53:2; Ruk 2:39; Jon 1:45 sira me gwetoimu me at iviwa Nasaret amog wakeya. Meve propeta gumbe wanewa natawa uwane: Iyayapan me Nasaret apan waya.

2:2: Nam 24:17

2:6: Mik 5:2; Jon 7:42

2:11: Sam 72:10-15; Ais 60:6

*2:11: Me iragi barautan oya geguraeba.

2:15: Ose 11:1

2:18: Gen 35:19; Jer 31:15

2:23: Ais 11:1; 53:2; Ruk 2:39; Jon 1:45