2
Iesu Yainewa
Kum me danave Siisa Augustus gaiyawa iyayapan undag dirumne, iyayapan at undag danave agoniyape ivuwa tetan oya. (Apan kokawa Kirinius at Siriya apa amaraiviwa kumiwa apa, mame me namuiren ivuwa tetan.) Iyayapan undag at kokawa muma gumbe ivuwa tetan oya amiya.
Meoya Josep mu mina gaibu, at kokawa Nasaret me Gariri danave wakenewa dauwag Devid arawa kokawa Betureem me Judia danave wakenewa dog aine. Kuiyawa me Devid dam meuma desiroma. Me Meri gaibu ivuwa tetan oya asime amiya. Meri me gaibu mem atan oya me gumbe yapapara ane, sira me ud autan oya amaraivi. Mu asime wakeyawa kumive, ud kikiyan yaitanwa kumiwa uwane. Me ud apan namu meuma baraune. Me wape gumbe panne sira yoma kabum kwapiyawa me danave baraune. Kuiyawa gwe kokawa iyayapan vinemewa danave mu at onan oya.
Sip Amaremewa Igiyawa Ge Aneya
Sira at megiyave wayo arawa apa sip amareme igiyawa mu daieve wakeya. Arampuna mu den kubvineme mu sip muma amareme. Ayapan aneya meumawa mu gumbo uwane. Ayapan eyawa meuma mu gumbo birorot esinewa, mu a aya. 10 Megara aneya mu gumbo wane, “Ye den a aya. Ne gae oraiwa aug onedna. Me degadega kokawa iyayapan undag munan. 11 Gare mame Devid arawa kokawa meuma danave Waita Abnawa me yenan yaine. Me Keriso Ayapan. 12 Mame me ye irayauyau yeuma. Ye kikiyan yauya. Me wape gumbe paniya yoma kabum kwapiyawa danave barauya vinivi.”
13 Pungi den wane, kwiminau mut igiyawa abototoi aneya gaibu uwaya, sira God waiya ag waneme.
14  Ruk 19:38“Painauvitwa danave eyawa God gumbe.
Piyuwau iyayapan mu me meumawa yum gumbo.”
15 Aneya yankwem kwimin danave dog amiyawa, sip amaremewa garawa ano aya, “Betureem anta, sira mame matadnewa yauta, Ayapan me oya wag did nunnewa.”
16 Meve mu tatevit amog Meri ge Josep yawamiya. Mu kikiyan me kabum danave viniviwa yauya. 17 Mu yauyawa, ud mame oya wait dirumiyawa mu gae wateteyamiya. 18 Iyayapan undag mu anoyawa, sip amaremewa wait wayawa oya anog teraya. 19  Ruk 2:51Megara Meri dividivi undag mame nonemagave imug teg anoivi. 20 Sip amaremewa God wag degawan sira taig amiya. Kuiyawa dividivi undag mu anog yauyawa me aneya wayawa mina di.
Iesu Aug Temporu Dana Amiya
21  Ruk 1:31Kum naningamben duwamdesiyawa apa, me kwapiwa tuitan kumiwa uwane. Mu ug Iesu yuya. Iviwa me watavit aneya wannewa, ivi bug ane.
22  Rvt 12:1-8Mu miyot muintan muma kumiwa me Mosisi Gwangwaneba gumbe me onananewa, Josep ge Meri me Ayapan gumbe me wantan oya aug Jerusarem amiya. 23  Eks 13:2,12Ayapan Gwangwaneba danave aib tene, “Ud apan undag me inowa danowa watap namu yaiemewa me Ayapan oya iyakaisi ape.” 24  Rvt 12:8Sira Ayapan gwangwaneba danave aib tene, “Unatun vesin apan duwam, go umuk mataiwa duwam.” Me gumbe mu puyo muma God wantan oya amiya.
25 Kum me apa apan iviwa Simeon at Jerusarem apa wakeivi. Me apan oraiwa sira anotumat abnawa. God me Isuraeru watmemeyam muntan oya amaraivi. Guwawa Iyakaisiyapama Simeon me egave. 26 Guwawa Iyakaisiyapama toewanne namu Iesu Keriso yaupeve, me bo ape. 27 Guwawa gumbe demtawa aunewa, me temporu arawa danave unigne. Ud oya Gwangwan anoanowawa atan oya inamamawa kikiyan Iesu aug unigiya. 28 Simeon ud nanive wan aug God waiyag wane:
29 “Ayapan. Ge gae geuma meib. Gare mame yum gumbe nau abnawa geuma yankweg aipe.
30  Ais 52:10; Ruk 3:6; Tai 2:11Kuiyawa ne yanganap waita geuma yauna.
31 Waita me iyayapan undag namuwo tamibarip anawa.
32  Ais 42:6; 49:6; 52:10Sira waita me dun. Me Ju onan igiyawa gumbo toyau mumpe. Sira me eyawa iyayapan geuma Isuraeru gumbo.”
33 Ud mamawa ge inawa me wanewa mu anog teraya. 34  Ais 8:14; Mat 21:42; 1Pi 2:8Simeon waribiya munka inawa Meri dine, “Yawa. Ud mame watgomiyane. Me gumbe Isuraeru danave iyayapan obiren aigimpe sira yoigimpe. Sira me irayauyau ape me iyayapan dig watkukampewa. 35 Deba gumbe guwagwa yupe. Me anoano obiren mu nonemagowo wakeyawa matai taibe atan oya.”
36 Me mina vesin propeta Anna wakene. Me dam Aseru, apan Panueru gwaitawa. Me vesin tayawa. Namu memgebip aya, ivi memawa gaibu bairawan 7 wakeya. 37 Meve kwapura ane, me gumbe wakene bairawan meuma 84 aune. Vesin me temporu arawa danave wakeivi yan den kweivi. Kum aram kwit aivi nun waivi God waiyaivi. 38 Kum koni me apa di, me munan dog onne. Vesin me God gaun wanne. Iyayapan mu Jerusarem gumbe God waita wantan oya amaremewa wakeya. Vesin mu undag gumbo ud oya wane.
39  Mat 2:23Josep ge Meri dividivi undag mu Ayapan Gwangwaneba wanewa ayawa, mu at Gariri, gwetoimu muma Nasaret sira taig amiya. 40 Ud usiwa koka ane. Yusipam ane. Me anoano meuma oraiwa gumbe noidauwane. God baigan meuma me egave wakene.
Ud Iesu Wabuwabu Kumive Temporu Aine
41  Eks 12:24-27; 23:14-17; Deu 16:1-8Bairawan evedni, mamawa inawa Uwag Gaveya Buyunaeba oya Jerusarem amome. 42 Iesu bairawan meuma 12 aunewa, mu gwe anoanowawa gumbe buyunai oya dog amiya. 43 Buyunai onananewa, meve me mamawa inawa gwe amome. Ud wabuwabu Iesu Jerusarem danave wakene, megara mu den yaug anoya. 44 Mu anoya Iesu iyayapan gaibu wakene, meoya mu kum desirom mina amiya. Meve mu amatog menan diuya mu iyayapan muma ge owawa gumbo. 45 Mu me den yauyawa, me oya didimama ag Jerusarem taig amiya. 46 Kum duwamdesiyawa, mu temporu arawa danave me yauya. Me Gwangwan toewanewan igiyawa yapowo wakeg ano mumivi sira singui mumivi. 47 Iyayapan undag mu me wane anoya a aya, me anoiviwa ge gara waiviwa gumbe. 48 Mamawa inawa me yauyawa, a kokavit aya. Me inawa me gumbe wane, “Ud neuma, diwan ge mameib nu gunup ana? Ge mamag ge ne anogugut anog ag genan diuete.”
49 “Divi oya ye nenan diuene?” me singui wane. “Ye den anoyana ne Mamanwa gweyawa danave waketanit di?” 50 Megara mu den yaug anoya Iesu gaiyawa natawa dimbae waivi.
51  Ruk 2:19Meve Iesu mu gaibu Nasaret aig amiya, sira mu nouwa aune. Megara dividivi undag mame inawa noneve teg anoivi. 52  1Sm 2:26; Pro 3:4Meve Iesu anoano oraiwa gaibu koka ane, sira yaig dorivi. God ge iyayapan baigan muma me gumbe wakene.

2:14: Ruk 19:38

2:19: Ruk 2:51

2:21: Ruk 1:31

2:22: Rvt 12:1-8

2:23: Eks 13:2,12

2:24: Rvt 12:8

2:30: Ais 52:10; Ruk 3:6; Tai 2:11

2:32: Ais 42:6; 49:6; 52:10

2:34: Ais 8:14; Mat 21:42; 1Pi 2:8

2:39: Mat 2:23

2:41: Eks 12:24-27; 23:14-17; Deu 16:1-8

2:51: Ruk 2:19

2:52: 1Sm 2:26; Pro 3:4