2
God Toyau Toyau Meuma Gumbe Wakeg Aigimta
Ge toyau toyau oraiwa gumbe gae diruma. Iyai tayawa toyau muna. Mu mumbovit yaimoyai amarape, ayamareme igiyawa wakepe, sira mokona ag anotumat oraiwa ge baigan ge yaimoyai amaraigimtanwa gumbe bainda wakepe.
1Ti 3:11Ebu desiroma, vesin tayawa gaibu toyau muna, mu God nauwawa eme, meoya mu God gumbe yaimoyai ape, yano den waigimpe, yoi yusipama kokavit den naigimpe, dividivi oraiwa toyau munigimpe. Mu meib ape ipewa, vesin mataiwa oma ane toyau mumpe, memoutuwa ge usitainowa gumbo baigan atanwa, Epe 5:22mokona atanwa, uinantaraki onanwa, gwe danave dividivi undag amaraigimtanwa, baigan gumbe wakeigimtanwa, memoutuwa nouwa autanwa. Meib toyau mumpe. Mu gumbo iyayapan God gaiyawa den yan yawampe.
Gina desiroma, iyayapan mataiwa mu toyau muna, yaimoyai anog amaraigimpe. 1Ti 4:12Sira dividivi undag gumbe ge oraiwa a, sira guwaguwawa oraiwa a. Ge toyau toyau geuma gumbe oraiwa ge ebnotu yaug anope. 1Pi 2:15Gae oraiminawa me iyayapan pui den yupewa ge wa. Meib a ipewa, anavi numawa oma den ane gae kukaeba nu gunup wape, mu ubmam ape.
1Ti 6:1Ankwatave nau eme igiyawa diruma, dividivi undag gumbe kokawa muma nouwa aupe, yaug anope oma ape, sira kokawa muma gumbo gae garawa den dirumpe. 10 Sira diruma, ub mu gumbo den ape, natawa di wape. Me dividivi undag mu emewa gumbe God Waita Abnawa numawa toyau meuma ben waramtan oya.
11 Kuiyawa God ano oraiwa mu waita muniviwa iyayapan undag gumbo uwane. 12  1Jn 2:16Me toyau nunnewa, God namive ebnotu onanwa ge piyu mame anoano meuma yankweta. Sira kum gare mokona gumbe, oraivit gumbe, inaiinai oraiwa God namive gumbe wakeigimta. 13 Sira toyau nunnewa, nu owanowan me waribiya nunnewa amaraigimta. Me natawa meib. God kokawa ge Waita Abnawa numawa Keriso Iesu mu eyawa gumbe matai uwape. 14  Eks 19:5; Deu 7:6; Ejk 37:23; Gar 1:4; 1Pi 2:9Keriso me nunan boanewa me nu kukaeba numa oya sira gwiruwad nuntan oya, sira iyayapan meuma mu oraiwa atan oya anoemewa, me membovit oya wat muintan oya.
15  1Ti 4:12Dividivi mame yusiwa kokavitwa gumbe toyau muna, wak diruma ape, sira pui yua. Mu den kwema, ge yan barau gempe.

2:3: 1Ti 3:11

2:5: Epe 5:22

2:7: 1Ti 4:12

2:8: 1Pi 2:15

2:9: 1Ti 6:1

2:12: 1Jn 2:16

2:14: Eks 19:5; Deu 7:6; Ejk 37:23; Gar 1:4; 1Pi 2:9

2:15: 1Ti 4:12