6
Epe 6:5Ankwatave nau eme igiyawa undag mu apan koukawa mumawa gumbo ayamat kokavit atanit di. Kuiyawa iyayapan God iviwa ge toyau meuma iyagau mumpetan. Prm 16Apan kokawa me anotumat abnawa ipewa, me tatawa, megara me ayamat kusi gumbe den ape, nau meuma yaimoyai aigimpe. Kuiyawa anoano oraiwa ape ipewa, dividivi oraiwa uwape. Sira anotumat abnawa ge bira da iyayapan baigan wanemewa mu dividivi oraiwa aupe. Ge dividivi mame iyayapan toyau muna sira diruma.
Anmaga Baigan Niatanwa
Gar 1:6-9Bira da giu gina ube toyau muniviwa, sira bira da giu oraiwa me Ayapan numawa Iesu Keriso gaiyawa oraiwa ge giu meuma gumbe gina desiromawa me gumbe bainda den waiviwa, me apan apan aivi, divi da den yaug anoivi, anopipanum aivi, sira yuwat me gae gumbe garawa aiviwa aune. Me apa, gunat atanwa, mut atanwa, gae kukaeba watanwa, anopipanum kukaeba atanwa mu me gumbe dauwag onivi. 2Ti 3:8; 4:4; Tai 1:14Sira kuiyowa kukaimusiawa wakeya. Mu gae natawa waropiyaya. Mu anoemewa God anoanowawa gumbe dividivi oraiwa aupe. Mu yapowo evedni mut pawaigimpe.
Pir 4:11-12; 1Ti 4:8; Ibr 13:5Anotumat numawa God gumbe me danunwa memeyu gumbe, me ebu garawa kokavit autanwa oya. Job 1:21Kuiyawa nu divi da den aukape piyu mame uwatu, sira nu divi da den aukape dauwag anta. Nu nakwai ge enwape gunuba, danunwa memeyaipe. Megara bira da me tawara abnawa atan anoigimpewa, me amaorot gumbe aikpe sira nama gumbe unikpe. Sira me ano kukaeba me anoano onanwa ge kukaeba gumbe unikpe. Ano kukaeba mame me iyayapan watkukampe. 10  Epe 5:5Anmaga oya anoiviwa me kukaeba kuiyabariwa. Iyayapan upeba anmaga oya yaveg anoeme, sira anotumat gumbe dauwag amiya. Mu danadawai kokavit obiren gumbe mumbo yuwamiya.
Poru Timoti Toewanne
11  2Ti 2:22Megara ge God abnawa, dividivi undag mame ge ayun wara, sira ge anoano oraiwa, God anoanowawa, anotumat, baigan, yaimoyai waketanwa sira inaiinai oraiwa autan oya aga. 12  1Ko 9:25-26; 2Ti 4:7Ge anotumat muriwa yaigipamit mura, sira inaiinai yaibobot auwa. God genan auwane mame oya, sira iyayapan obiren yangowo ge boru oraimina ana. 13  Jon 18:36-37God me inaiinai dividivi undag munne. Keriso Iesu me Pontio Pairat namive boru oraimina ag taibe wane. God ge Keriso Iesu namuwo ne ge dirugeni. 14 Namu ge gwangwan amara, miyot gaibu onan sira kukaeba da iyayapan ge den dirukpe, ge meib wakeya. Ivi Ayapan numa Iesu Keriso uwanumpe. 15  Rev 17:14Me kumiwa oraimina apa toewan numpe. God me Amaraiviwa painauvit desiromirenwa me waribiya noidauwanewa, Kin painauvitwa ge Ayapan painauvitwa. 16 Me mekut meib wakeigimpe bo onan, sira me eyawa gumbe wakeivi, nu oma den ane eyawa mame an auta. Bira da den me yaune, sira nu oma den ane me yauta. Ayamat ge yusiwa yaibobot me God gumbe meib wakeg aigimpe. Amen.
17  Ruk 12:20-21Tawara igiyawa piyu mame danave wakeyawa gumbo mu diruma, apan apan den aigimpe sira tawara gumbe den anotumat aigimpe. Megara God wakeiviwa gumbe mu anotumat aigimpe. God dividivi undag nunivi nu degadega aigimtanwa oya. 18 Sira mu diruma oraivit ape, dividivi oraiwa obiren ape, sira iyayapan upeba gumbo baigan gumbe keb aigimpe. 19  Mat 6:20Mu inaiinai natawa autan oya, sira kum iviwa oya nium oraiwa barauka.
20 Timoti, me gennewa amara. Sira gae me anoano ugaugaeba ge nata onanwa ayun wara. Sira gambenwa gaiyawa me iyayapan gwambe gumbe wayawa anoano meuma oraiwa wakene. Ge me mina ayun wara. 21  1Ti 1:6; 2Ti 2:18Iyayapan upeba mu gae mame ano yusipamit wayawa, mu anotumat apa anopipanum ag dauwag amiya.
Ano oraiwa guniyap wakeigimpe.

6:1: Epe 6:5

6:2: Prm 16

6:3: Gar 1:6-9

6:5: 2Ti 3:8; 4:4; Tai 1:14

6:6: Pir 4:11-12; 1Ti 4:8; Ibr 13:5

6:7: Job 1:21

6:10: Epe 5:5

6:11: 2Ti 2:22

6:12: 1Ko 9:25-26; 2Ti 4:7

6:13: Jon 18:36-37

6:15: Rev 17:14

6:17: Ruk 12:20-21

6:19: Mat 6:20

6:21: 1Ti 1:6; 2Ti 2:18