1 TIMOTI
Poru Gigirum Meuma Desiroma Timoti Menan Tenewa
1
God nu Waita Abnawa ge nu owanowan numa Keriso Iesu mu gwangwan muma gumbe, ne Poru Iesu Keriso apasoro meuma ana.
Apa 16:1-3; Tai 1:4Timoti me ne di utunwa anotumat gumbe, genan teeni. Mamunwa God ge Ayapan numa Keriso Iesu gumbe, ano oraiwa ge ano nuniviwa ge yum gungap wakeigimpe.
Uga Toewanewan Gumbo Yaukapa
3-4  1Ti 4:7; Tai 1:14At Masedonia oya anednawa, ne ge Epesas apa waketan oya wag dirugna. Iyayapan upeba wag dirumigima, mu gina ubewa den toewan mumpe, sira mu kuinui ugauga ge isimuranaiwa dam gina ubeubewa oya mu den anoigimpe.
Dividivi mame apewa gara di aigimpe. Me God nauwawa onan. Kuiyawa God nauwawa yumateba matai veniyape anotumat gumbe. Gwangwan mame natawa me baigan. Baigan mame me nonemagowo muinnewa ge nonemagowo oraiminawa ge anotumat oraiwa apa onnewa. Iyayapan upeba natawa mame mu waropiyag, sira ebu ube auya. Meoya gae muma natawa onan. Mu Gwangwan toewanewan atan anoeme, megara mu den yaug anoya mu divi veman ge mu divi yusipamit vemewa.
Rom 7:12,16Megara nu yaug anotu. Mu Gwangwan gumbe yaug anog matai yaimoyai ape ipewa, Gwangwan me oraimina. Nu yaug anotu Gwangwan me iyayapan oraiwa munan den wakene. Megara Gwangwan togomieme amat den emewa munan, anotumat onan ge kukaeba igiyawa munan, iyakaisi den akape diguragut eme igiyawa munan, sira mamowaviwa ge inawaviwa guremewa munan, iyayapan guremewa igiyawa munan, 10 uinantaraki eme igiyawa munan, apan mumbovit uinantaraki eme igiyawa munan, iyayapan ub eme igiyawa munan, ugauga veme igiyawa munan, keptete gumbe ugauga veme igiyawa munan oya wakene. Sira toewanewan oraiwa gumbe anavi emewa oya wakene. 11 God waribiya nuniviwa me gae oraiwa eyawa meuma gumbe munne. Gae oraiwa me gumbe me me. God anotumat mame anedne meoya ne nedne.
Ayapan Ano Oraiwa Poru Gumbe
12  Apa 9:15; 1Ko 15:9-10; Gar 1:15-16Ayapan numa Keriso Iesu me yusiwa negivi. Ne me gumbe gaun veni. Kuiyawa Keriso me ne aunedne anotumat neuma oya sira wogomiya nedne nau meuma oya. 13  Apa 8:3; 9:1-5Ne namu gae kukaeba wanawa, edawai munnawa sira iyayapan upeba gumbo kukaeba anawa. Megara me ne ano nedne, kuiyawa me apa ne anotumat den ana den yaug anona. 14 Ayapan numa ano oraiwa mame gunap aivi maura vinivi, anotumat neuma ge baigan neuma me Keriso Iesu gumbe.
15  Ruk 19:10“Keriso Iesu me kukaeba igiyawa waita muntan oya piyu mame uwane.” Gae mame me natawa di, meoya nu autan mekut di. Ne kukaeba igiyawa gumbo ayapanoa. 16 Ne namu apan kukaeba, megara gare me ne ano nedne. Iesu Keriso namu ano kokawa oraivitwa me toyau nedne. Kuiyawa me imive ne gunap me iyayapan munan guwaguwawa ape, meve mu yaug anog me gumbe anotumat ag inaiinai yaibobot autanwa oya. 17 God desiromirenwa me guwavewa sira den boapewa. Me kin yaibobot. God gumbe ayamat ge eyawa wakeigimpe oieba onan. Amen.
18 Ne utunwa Timoti. Gae me genan watavit wanewa me gumbe ne mame dirukna. Sira gae me watavit wanewa gumbe mut oraiwa a. 19 Anotumat ge nonegumagawa oraiwa yumnasiya. Iyayapan upeba nonemagowa oraiwa epa aoreya, sira wa tobiroriyaivi mina anotumat mumawa tobiroriyaya. 20  1Ko 5:5; 2Ti 4:14-15Yapowo apan Aimenaeus ge apan Arekisanda wakeya. Ne Seitan gumbe mu munna, kuiyawa ne imunap mu yaug anope God gumbe gae kukaeba den wape.

1:2: Apa 16:1-3; Tai 1:4

1:3-4: 1Ti 4:7; Tai 1:14

1:8: Rom 7:12,16

1:12: Apa 9:15; 1Ko 15:9-10; Gar 1:15-16

1:13: Apa 8:3; 9:1-5

1:15: Ruk 19:10

1:20: 1Ko 5:5; 2Ti 4:14-15