5
Uinantaraki Tatawa Atan Aropiya!
Rvt 18:7-8; Deu 22:30 Natawa di ne anona. Ye yapeyap uinantaraki wakene. Uinantaraki meiba me Ju onan igiyawa yapowo wakene mina onan. Di kukaine. Apan da me mamawa biviwa aune. Megara ye yembo ivuiwa waiya ene. Ye apan meib anewa ye yapeyap den atan aropiyana, sira me oya danadawai den anoyana. 1Ko 2:5 Ne kwapunwa gumbe ye guniyap onan, go ne guwanwa gumbe ye guniyap wakeeni. Ne ye guniyap wakeeni mina apan me meib anewa Ayapan Iesu iviwa gumbe pui wait wanna. Ye Ayapan Iesu iviwa gumbe agonienewa, ne gwanwa gumbe ye guniyap wakeeni. Sira ne Ayapan numa Iesu yusiwa gumbe, 1Ti 1:20 apan meiba aug Seitan gumbe barauna me kwapiwa wakukamtan oya, me gumbe Ayapan kum meuma apa me guwawa waita aupe.
Gar 5:9 Ye yembo ivuiwa waiya enewa me oraimina onan. Ye den yaug anoyana? Iist kusikareren me parawa kamasi emewa undag koka ape. Ais 53:7; 1Pi 1:19Iist namuwa atan aoreya. Parawa mataiwa kamasi emewa mina ye waketan oya. Kuiyawa ye iist daneyap onan. Natawa di, Uwag Gaveya Buyunaeba Mae Sip Usiwa numawa Keriso me wait toen guriya. Deu 16:3 Meoya nu iist onan bredi gumbe sira esinewa ge natawa brediyawa gumbe buyunaeba aigimta. Iist namuwa ge iist kukaeba ge iist ugaeba gumbe den aigimta.
Ne numan gigirum neuma danave ye guniyap tena. Uinantaraki eme igiyawa gumbo evenan den aya. 10 Megara ne mamaib den veni, uinantaraki eme igiyawa, eneneme eme igiyawa, gau vintan oya yumeme igiyawa, god ugaugaeba waiyeme igiyawa gumbo ye evenan den aya onanape. Ye meib mu gumbo evenan den aya ipewa ye piyu mame kwetanit di. 11  2Te 3:6; Tai 3:10 Ne yenan tena bira da iyayapan tatanaiwa vemewa gumbo ye evenan den aya. Tatawa me uinantaraki ape ipewa, eneneme ape ipewa, god ugaugaeba waiya ape ipewa, eveba gumbe gae gwambe wape ipewa, yoi kokavit nape ipewa, gau vintan oya yumpe ipewa, ye me evenan den aya sira me gaibu nakwai den naya.
12 Iyayapan siosi daievewa ne pui den yuwampna. Me ne nau neuma onan. Iyayapan siosi danavewa pui yuwamtanwa me ye nau yeuma. 13  Deu 13:5; 17:7 God me siosi daievewa pui yuwampe. Sira ye yapeyap apan kukaeba atan aropiya.

5:1: Rvt 18:7-8; Deu 22:30

5:3: 1Ko 2:5

5:5: 1Ti 1:20

5:6: Gar 5:9

5:7: Ais 53:7; 1Pi 1:19

5:8: Deu 16:3

5:11: 2Te 3:6; Tai 3:10

5:13: Deu 13:5; 17:7