4
Keriso Apasoro Meuma
Meoya ye yaug anoya, nu Keriso nauwawa ete sira God anoano guwavewa amarete igiyawa. Ruk 12:42 Sira amareme igiyawa mu natawa gumbe nau atanit di. Ye pui yunegiyawa go iyayapan pui yunetpewa, ne gunap me kusikareren. Natawa di ne nembo pui den yutna. Ne nembo anona ne kukaeba da den ana, go ne kukaeba onan den veni. Ayapan mekut ne pui yunetpe. 1Ko 3:8 Meoya ye divi da pui den di yuya. Matai kum meuma uwag Ayapan uwape. Me sisip danave dividivi guwave wakeyawa taibe ape, sira me iyayapan nonomagowa danave divi atan anoemewa me taibe ape. Meve God gumbe ye desirom desirom guniyap waiya meuma uwape.
Rom 12:3 Tatangwanen, gare ne dividivi mame ne nembo ge Aporos guwaguwawa tam ye yenan oya gae veni. Meoya ye nu gunup yaug anoya. Ye wait tenewa egave den anoya, sira ye gambenwa evenan ene gambenwa onan wag ye ivuiwa owan den enagasiya. Rom 12:6 Bira ane ge upeba gumbo ube ana oraimina ana? Dimbae ge den auwana? Ge wait auwana ipewa, divi oya ge den auwana mina gembo wai ege?
Ye anoenewa undag wait auyana, sira ye wait tawara obiren boyana. Ye yekut kin ayana, go nu gaibu onan. Ne anoeniwa ye kin natawa apono, me gumbe nu mina ye gaibu kin apono. Ne meib anoeni. God nu apasoro keb teg bo atan ete mina wat nunne, sira me yobu ororiem amomewa gumbo oieba muma te nunne. Aneya munan sira iyayapan munan, piyu undag oya God nu tenunne nu taibe yawaniya. 10 Nu Keriso oya kuiyunwa onan, go ye Keriso gumbe anoano oraiwa. Nu yutunwa onan, go ye yusipam. Ye ivuiwa kokawa, go nu ivunwa kusikaren. 11  2Ko 11:23-27 Onigin gare uwane apa nu iyagon, meyunwa toyaine sira wape viyodmusia entu. Sira nu gunup kukaeba anuniya, yaimoyai vin waketan arawa onan. 12  Mat 5:44; 2Te 3:8 Nu nanunwa gumbe nau yaigipam ete. Nu iyayapan namuwo ai didnuniya, go nu waribiya muntu. Mu nu edawai nuniya, go nu iyaiyai waketu. 13 Mu kukaeba didnuniya, go nu gae memeyuiren dirumtu. Gare ande nu piyu egave mutat atu, sira dividivi undag danave nu topai nuniyawa atu.
14 Ne mame ye guniyap teeniwa ne ubmam yentan oya onan, ye ud usiusiwa neuma nonenmagawa mina ye naunewa wataptan oya. 15  Gar 4:19 Ye Keriso gumbe iyayapan 10,000 amat a yenemewa wakepe ipewa, go ye mameaiwa obiren onan. Kuiyawa Keriso Iesu danave gae oraiwa gumbe ne mamewa ana. 16  Pir 3:17 Meoya ne diruieni ye ne minan aya. 17  Apa 19:22 Mame oya ne Timoti yenan barauna aine. Me ud neuma nonenmagawa, sira me Ayapan gumbe anotumat abnawa. Ne ampa ampa siosi desirom desirom danave ne toyau muneni mina, Timoti me Keriso gumbe ne inaiinai ebuwawa toyau yempe ye sira me yaug anoya.
18 Ye upeba ivuwa waiyeme. Mu anoya ne yenan den onetna. 19 Megara Ayapan imive wakepe ipewa, ne koni yenan onetna. Sira ne ivuwa wai eme igiyawa mu yutuwa muma yautna, gae muma onan. 20  1Ko 2:4 God toimuwawa me gae gumbe onan, yusiwa gumbe. 21 Ambuwa ye anoene? Ne greniwa aug yenan onekna, go baigan ge guwawa memeyuirenwa gumbe yenan onekna?

4:2: Ruk 12:42

4:5: 1Ko 3:8

4:6: Rom 12:3

4:7: Rom 12:6

4:11: 2Ko 11:23-27

4:12: Mat 5:44; 2Te 3:8

4:15: Gar 4:19

4:16: Pir 3:17

4:17: Apa 19:22

4:20: 1Ko 2:4