3
Ano Ubeube Siosi Danave
Tatangwanen, ne oma den ane ye guniyap Guwawa gaibu igiyawa mina wana. Ne ye guniyap kwapiwairen igiyawa mina Keriso gumbe kikiyan mina wana. Ibr 5:12-13; 1Pi 2:2 Ne ye am yenna. Ne nakwai yaigipama den yenna. Kuiyawa ye oma den ane nayana. Ande gare ye oma den ane naya. 1Ko 1:10-11 Ye ande kuwapiwairen igiyawa. Ye yapeyap yano ge diguragut wakepe ipewa, ye kuwapiwairen igiyawa, sira ye apaniren igiyawa mina gigene. 1Ko 1:12 Apan da wape, Ne Poru amave anetna. Sira dawa wape, Ne Aporos amave anetna. Meib eme ipewa, ye apaniren igiyawa.
Apa 18:4,11,27-28 Aporos me bira? Sira, Poru me bira? Mu anotumat yeuma oya God nauwawa eme. Ayapan mu desirom desirom nauwawa munne mu eme. Ne vedna, Aporos yoi egave areriyane. Megara God wadne yoine. Bira vetpe bira yoi areriyape me divi da onan. Megara, natawa me God, Me dividivi watpe yoipe. Mat 16:27; Epe 2:20-22 Apan me vetpe, sira apan da me yoi areriyape. Mu ano desirom oya eme. Iyayapan mu desirom desirom mu emewa gumbe garawa muma bope. Nu God gaibu nauwawa ete igiyawa. Ye God piyu meuma, God gweyawa.
10 God ano oraiwa ne nedne. Me gumbe ne kuiyanwa oraimina gwe sivi abnawa mina nium barauna. Sira apan dawa me egave gwe siivi. Megara ye desirom desirom gwe aninin sitanwa iyaiyai siya. 11  Ais 28:16; 1Pi 2:4-6 Kuiyawa nium wait baraunewa me egave bira da oma den ane nium da baraupe. Nium me Iesu Keriso. 12 Apan da nium mame egave, gooru, siruva, an oraiwa, yoma, waya toyainewa go gwab powawa toyainewa, me gumbe gwe sipe ipewa, 13  1Ko 4:5 mu desirom desirom nau mumawa taibe ape. Kuiyawa kum uwapewa nau mumawa esipe yaupe. Kum me iyam gumbe uwape. Iyam me mu desirom desirom nau mumawa aninin ayawa natawa taibe ape. 14 Apan da gwe sipe, me den ikpe ipewa, me garawa aupe. 15 Me itpe ipewa, gwe wakukam waropiyape, megara me membo iyam meru danave dauwag a aipe inaiinai aupe.
16  1Ko 6:19; 2Ko 6:16 Ye God gweyawa, God Guwawa meuma ye daneyap vinivi. Ye den yaug anoyana? 17 Bira da God gweyawa watkukampe ipewa, God me apan mame watkukampe. Kuiyawa God temporu me iyakaisi, ye me temporu.
18 Ye yembovit den ugaiyaya. Ye yapeyap desirom da me membo anope kum garewa ano abnawa ipewa, me membo biroriyag kuiyawa onan abnawa ape. Me matai ano abnawa ape. 19  Job 5:13 Kuiyawa piyu mame anoano oraiwa me God namive natawa onan. Meib tene, Anoano oraiwa igiyawa mu ugauga emewa God mu yumampe. 20  Sam 94:11 Sira meib tene, Ayapan anone anoano oraiwa igiyawa anoano oraiwa mumawa me natawa onan. 21 Meoya ye apaniren den waiyaya. Kuiyawa dividivi undag me yeumawa. 22 Poru go Aporos go Kepas* Me Pita. go piyu mame go inaiinai go bo go kum garewa go kum iviwa go, mu undag yeumawa. 23 Sira ye Keriso meuma. Keriso me God meuma.

3:2: Ibr 5:12-13; 1Pi 2:2

3:3: 1Ko 1:10-11

3:4: 1Ko 1:12

3:5: Apa 18:4,11,27-28

3:8: Mat 16:27; Epe 2:20-22

3:11: Ais 28:16; 1Pi 2:4-6

3:13: 1Ko 4:5

3:16: 1Ko 6:19; 2Ko 6:16

3:19: Job 5:13

3:20: Sam 94:11

*3:22: Me Pita.