6
Nu God gaibu nau etewa ye guniyap nun vete, ye God ano oraiwa meuma ui onan di den auya. Ais 49:8 Me wane,
Ano oraiwa kumiwa apa ne garawa dirugna, sira waita kumiwa apa ne waita genna.
Yauya, gare mame God ano oraiwa kumiwa, sira waita kumiwa.
Poru Ibnawa Meuma
Nu anoetewa iyayapan nu God nau numawa pui den yu numpe, meoya nu anoete divi da ewadan den wanta, bira da den aiktan oya. Nu God nauwawa ete igiyawa. Mame gumbe, nu dividivi undag danave numbovit taibe toyau munete. Yaimoyai waketan kokavit danave, danadawai danave, yaigipam danave, anogugut gumbe, 2Ko 11:23-27 sira nu gud nuniviwa, nog dana wakeetewa, iyayapan obiren gud nuntan emewa, nau ibnawa yaigipam etewa, aram kub den vinetewa, kwit atanwa, 1Ti 4:12 sira dananwa esinewa gumbe, ano numawa gumbe, yaiyai waketanwa gumbe, nonunwa amipamit gumbe, Guwawa Iyakaisiyapama gumbe, baigan uga onan gumbe, gae natawa di gumbe, God yusiwa gumbe, naniyutanwa ge ketaiwa oraivit muriwa gumbe, sira iviwa koka ge iviwa koka onan auetewa, nu gunup oraiwa ge kukaeba vemewa, nu numbovit God nauwawa ete igiyawa taibe toyau munete. Iyayapan nu yaunun ugauga ete veme, megara nu natawa ete. 2Ko 4:10 Mu anoeme nu den yaug ano nuniya mina, go nu yai yaug ano nuniya. Mu anoeme nu bo atan ete, megara yauya, nu waketa. Mu anoeme nu gwambe ag ibnawa auete, megara nu den gud nuneme. 10 Mu anoeme nu danadawai auete, go evedni degadega ete. Mu anoeme nu tawara onan igiyawa, go nu wattu iyayapan obiren tawara igiyawa aya. Mu anoeme nu divi da gunup onan, go dividivi undag nu gunup wakene.
11 Ye Korint igiyawa, nu dividivi undag guwave ye guniyap den atu taibe diruitu. Nu nonunmagawa ye guniyap watabne. 12 Nu ye den kapet yenete. Ye yembovit nonenmageyap kapet ene. 13  1Ko 4:14 Ne ud neumawa mina ye guniyap gae veni. Meoya ye meib nu gunup ye nonemagewa watapiya.
Anotumat Den Eme Igiyawa Gaibu Yo Den Barauya
14  Epe 5:11 Anotumat onan igiyawa gaibu yo den auya. Oraivit ge oraivit onanwa divi da ano desirom wakene? Onan. Eyawa ge sisip divi da ano desirom wakene? Onan. 15 Keriso ge Beriaru* Me Seitan. divi da ano desirom wakene? Onan. Anotumat igiyawa ge anotumat onan igiyawa divi da ano desirom wakene? Onan. 16  Rvt 26:12; 1Ko 3:16 God temporu ge ugauga god divi da ano desirom wakene? Onan. Kuiyawa nu God viniviwa temporu meuma, sira God wane,
Ne mu yapowo vin gigimpna. Ne God mumawa atna, sira mu iyayapan neuma ape.
17  Ais 52:11; Rev 18:4 Meoya mu gumbo dauwag oneya,
sira ube wakeya,
Ayapan meib waivi.
Dividivi miyot gaibuwa den yumiyawa, ne au yentna,
18  2Sm 7:14; Jer 31:9 Ne ye Mamewa atna,
sira ye ne utuntainanwa ge gwaitanaiwa aya.
Ayapan Yusipamitwa meib waivi.

6:2: Ais 49:8

6:5: 2Ko 11:23-27

6:6: 1Ti 4:12

6:9: 2Ko 4:10

6:13: 1Ko 4:14

6:14: Epe 5:11

*6:15: Me Seitan.

6:16: Rvt 26:12; 1Ko 3:16

6:17: Ais 52:11; Rev 18:4

6:18: 2Sm 7:14; Jer 31:9