7
Iyayapan neuma. Nu agi mame auete. Meoya, dividivi kukaeba undag nu kwapunwa gumbe ge guwunwa gumbe atuwa nu numbovit muin oraimina ata. Sira God gumbe a ake inaiinai numa iyakaisi gumbe wakeg anigimta oieba gumbe.
Poru Degadega Meuma.
Ye nonewa nunan watapiya. Nu bira da gumbe gwambe den atu. Nu bira da gumbe den wakukamtu. Nu bira da gumbe ugauga wag dividivi da den tamtu. Ne pui yu yemtan oya mame den veni. Ne numan wana ye nu nonunup, me nu ye gaibu vinigimta sira ye gaibu bo atan oya. Ne anotumat ye guniyap kokavit sira ye guniyap waiya kokavit. Ne watmemeyam gunap noidauwane, sira danadawai numa undag danave ne degadega kokavit wat umnedne.
2Ko 2:13 Nu at Masedonia uwatuwa, nu kwapunwa nonowa den emiya. Nu ebu ubeube gumbe danadawai auete, nu daiyunup mut mageme sira nu danunup a ete. Megara God me iyayapan danowo topaipam emewa watmemeyam mumpe, Taitosi nu gunup uwane, me gumbe God watmemeyam nunne. Taitosi me uwanewa mekut onan. God sira watmemeyam nunne kuiyawa ye memeyam Taitosi waniyana. Ye nenan anoene, sira ye danadawai kokavit auene, ye imuyap yusipamit nenan anoene. Meoya ne degadega neuma kokavit ane.
2Ko 2:4 Gigirum neuma gumbe ne danadawai yenna, megara ne topai den ana. Sira gigirum neuma gumbe koni pipi mekut ne danadawai yenna, ne me anog topai ana, megara, gare ne degadega eni. Ne danadawai yenna oya onan, ye danadawai yeuma gumbe nonemagewa biroriyayana. Ye God imiwa gumbe danadawai auyana, meoya nu wakukam da den aiyentu. 10  Mat 27:3-5; Ibr 12:16-17 God imiwa gumbe danadawai aupewa, me ape nonemagowa biroriyape. Nonemagowa biroriyatanwa me iyayapan waita mumpe, sira me apa danadawai den wakene. Megara piyu danadawai muma bo aug uwape. 11 Yauya. God imiwa gumbe danadawai auyana. Me imuyap yusipamit koka aninin daneyap dauwane? Kokavit di. Sira, yembovit amat yennewa, danepiripiri kukaeba, a enewa, anoenewa, imiwa yusipamit, sira ye keptete oraiwa waniyana. Danadawai mame oya dividivi undag gumbo ye yembovit esine taibe toyau muniyana. 12 Ne gigirum yenan tena. Kuiyawa apan me kukaeba anewa oya onan, kukaeba aunewa oya onan. Me nunan ye imiwa yusipamit God namive taibe toyau muntan oya. 13 Meoya nu watmemeyam autu.
Wat memeyam mame egave Taitosi aninin degadega ane nu yautu, me gumbe degadega numa sira koka ane. Kuiyawa ye undag Taitosi guwawa yum waniyana. 14 Ne Taitosi gumbe yenan oya waiyana, sira ne ubmam den ana. Kuiyawa dividivi undag nu ye diruietuwa me natawa di mina, nu Taitosi gumbe yenan waiyatuwa me natawa di ane. 15 Me imug anone, ye undag ebnotu ayana, sira ye me a kokavit gaibu auyana. Meoya ye guniyap baigan meuma koka ane. 16 Ne degadega eni ne dividivi undag oya ye anotumat aieneni.

7:5: 2Ko 2:13

7:8: 2Ko 2:4

7:10: Mat 27:3-5; Ibr 12:16-17