2
1Ko 4:21 Ne yusipamit yaug anonawa, ne sira ye guniyap danadawai amdaueba den onekna. Kuiyawa, ne danadawai yenna ipewa, da bira degadega anekpe? Ne danadawai wanna me mekut degadega anekpe. Ne gigirum namuwa tena. Kuiyawa ne guniyap uwatnawa, iyayapan mu degadega nektanit di, go ne anona mu danadawai nekpe. Me ne topayana. Sira ne imunwa yaigipam ye undag oya anoeni, degadega neuma me ye undag degadega yeuma. Apa 20:31 Ne ye guniyap gigirum tena. Ne dawai koka ge danadawai gumbe sira it gaibu tena. Kuiyawa ne danadawai yentan oya onan, ne baigan neuma ye guniyap kokavit ne imunap ye anoya.
Apan Kukaeba Anog Yankweya
Bira da danadawai amatonewa, me danadawai den negne, megara, kusi koka, ne imunap gae kokavit den watna, me ye undag danadawai yenne. Iyayapan obiren apan mame gumbe ibnawa waniya. Me gumbe oma ane. Megara, ye me anog yankweya sira watmemeyam waniya. Kuiyawa anten danadawai koka me ibnawa empetan. Ne ye ano yusipam yeneni ye sira anoya baigan yeuma me gumbe. Ne ye guniyap tenawa ye dividivi undag gumbe ebnotu aya go onan ne yau yempna oya. 10 Ye da bira anog yankweya ipewa, ne mina meib me anog yankwetna. Divi da anog yankwena ipewa, ne divi da anog yankwenawa me Keriso namive yenan anog yankwena. 11  Ruk 22:31 Kuiyawa Seitan ugai numpetan. Seitan ano kukaeba guwavewa nu gaibu yaug anotu.
Agi Mataiwa Oya Nau Eme
12  Apa 14:27; 1Ko 16:9 Ne Troas aneg Keriso gae oraiwa meuma opata wanawa, ne yaug anona Ayapan nenan ankwin watabne, 13  Apa 20:1 megara, ne yum onan, kuiyawa asime apa ne gwanenwa Taitosi den yauna. Sira, ne Troas igiyawa gumbo, Wakeyo, wana at Masedonia oya anedna.
14 Megara, nu God gumbe gaun wanta. God me evedni namu yoiyoi anunivi Keriso gumbe garawa nunivi. Sira Keriso yaug anotan upawa oraiwa nu gunup ampa ampa watete ampe. 15 Waita auyawa igiyawa yapowo sira wakukam igiyawa yapowo gaibu nu God oya Keriso upawa oraiwa. 16  Ruk 2:34; 2Ko 3:5-6 Iyayapan upeba oya nu bo upawa meuma, sira iyayapan dawa oya nu inaiinai upawa oraiwa meuma. Nau mame bira atanit di? 17 Iyayapan obiren eme mina onan, nu God gaiyawa ugaeba den bidwak ag gwiruwarete. Nu Keriso gumbe God namive God iyayapan meuma mina nonunmagawa oraiwa gumbe gae vete.

2:1: 1Ko 4:21

2:4: Apa 20:31

2:11: Ruk 22:31

2:12: Apa 14:27; 1Ko 16:9

2:13: Apa 20:1

2:16: Ruk 2:34; 2Ko 3:5-6