16
Puyo God Iyayapan Meumawa Oya
Rom 15:25-26; 2Ko 8:1-9 Gare, iyakaisi igiyawa puyo mumawa oya tetan eni. Ne at Garatia siosi muma dirumna mina, meib diruitna. Pura desirom desirom kum namuwa apa, ye desirom desirom anmaga auenewa gumbe upeba megieyap barauk amaraigimiya. Ne guniyap uwatnave ne puyo botan den anoeni. Ne uwatnawa, ye kinuni ayana igiyawa te muntna mu gigirum aug Jerusarem oya puyo yeumawa bog ampe. Ne mu gaibu anetna me oraimina ape ipewa, ne mu gaibu anetna.
Ne Nekut Ano Neumawa
Apa 19:21 Ne Masedonia uwag gaveyag anetna ivi ye guniyap uwatna. Kuiyawa ne imug anona Masedonia uwag gaveyag anetna. Rom 15:24 Ne yaiyai den yaug anona, go ne anoeniwa ye guniyap koni pipi waketna. Anten ne taig kumiwa oya ye guniyap waketna go? At ampa anetna, ne anoeni ye baraunegiya anetna. Ne den anoeni guniyap uwag ye yaveka anetna. Ne anoeniwa Ayapan anoiviwa gumbe koni pipi ye gaibu waketna. Ne at Epesas apa waketna. Pentekost kumiwa uwapeve ne sira anetna. Apa 19:8-10; 2Ko 2:12 Kuiyawa nau oraimina oya ankwinawa kokawa ne gunap watabne, sira topainegiyawa obiren wakeya.
10  1Ko 4:17 Timoti ye guniyap uwape ipewa, amat waniya me divi da oya den anope. Kuiyawa me ne mina Ayapan nau meuma aivi. 11  1Ti 4:12 Bira da me yan den baraupe. Yum gumbe me barauya ne gunap taig ompe. Ne owanowan eni me t a tawaiwa gaibu onampe.
12  1Ko 3:6 Ne tatan Aporos oya tetaneni. Ne yusipamit me gumbe wana tatawaiwa gaibu yenan onampe. Gare me den di anoivi yenan aipe, go aitanwa kumiwa uwapewa me yenan ompe.
13 Ye yaukape. Anotumat gumbe kikikit em yoiya. Ye apan yusiwa auya, sira yusipam aigimiya. 14 Dividivi undag baigan gumbe aya.
15  1Ko 1:16 Tatangwanen, ne ye diruitna. Ye yaug anoyana Stepanas dam meumawa mu at Akaia danave magawa namuirenwa. Mu iyakaisi igiyawa waita oraivit amuniya. 16 Ye iyayapan mame mina mu nouwa auya, sira iyayapan nau desiroma emewa ge nau yaigipam gumbe emewa undag nouwa avigimiya. 17 Stepanas, Porutonatas ge Akaikas uwaya ne degadega eni. Kuiyawa mu ye nau den ayanawa me eme. 18 Mu ne nonenwa ge ye nonewa memeyaine. Iyayapan mame mina nau oraimina ayawa mu ivuwa waiyaya.
Gaun Oieba
19  Apa 18:2,18,26 At Esia danave siosi undag yenan gaun baraueme. Akuira ge Priska Ayapan gumbe mu nonemagowa yenan gaun baraueme, sira gwe muma siosi danave agoniemewa mu gaibu. 20 Tatangwanen undag gaun yenan baraueme. Ye garawan gaun ag iyakaisi gumbe uwa toya.
21 Ne, Poru, naninwa gumbe gaun mame teeni.
22  Gar 1:8-9; Rev 22:20 Da bira Ayapan den baigan apewa, me gumbe kukaeba uwape. Ayapan, onaga.
23 Ayapan ano oraiwa meuma ye guniyap wakeigimpe.
24 Baigan neuma Iesu Keriso gumbe ye undag guniyap wakeigimpe. Amen.

16:1: Rom 15:25-26; 2Ko 8:1-9

16:5: Apa 19:21

16:6: Rom 15:24

16:9: Apa 19:8-10; 2Ko 2:12

16:10: 1Ko 4:17

16:11: 1Ti 4:12

16:12: 1Ko 3:6

16:15: 1Ko 1:16

16:19: Apa 18:2,18,26

16:22: Gar 1:8-9; Rev 22:20