27
Iyayapan Iesu Aug Pairat Gumbe Amiya
Mumbevit, pirisi koukawa ge namuyoiyoi igiyawa undag uwag Iesu bo totan oya dima yuya. Mu Iesu tuya, me tueg aug Pairat, kansoru kokawa, nanive barauya.
Me kumiwa apa, Judas me Iesu anavi anewa yaug anone mu waya Iesu me kukaeba abnawa. Me ano gugut ane, sira taig aig, anmagawa siruva 30 pirisi koukawa ge namuyoiyoi igiyawa gumbo sira munne, Me wane, Ne kukaeba ana. Kuiyawa apan oraiwa diyawa gumbe anavi ana. Megara mu waya, Nu gunup me aninin? Me ge anoano geuma.
Mat 26:14-15; Apa 1:18-19 Judas anmaga siruva temporu danave baraug aine. Meve me aig meyawa membovit kuigi en boane.
Pirisi koukawa anmaga siruva tam waya, Anmaga mame puyo bokesiyawa danave barautanwa me oraimina onan, kuiyawa me diyawa garawa oya. Mu gae wag anoyawa anmaga me gumbe ui wariviwa abnawa arawa gwiruwariya. Mu aya at da igiyawa babat muma. Meoya waya me diyawa arawa me kumiwa onne gare mame di. Jak 11:12-13 Me kumive, propeta Jeremaiya wanewa natawa matadne. Mu anmaga siruva 30 tamiya. Me garawa me Isuraeru igiyawa menan anog barauyawa, 10 sira Ayapan didnedne mina, mu garawa baraug ui wariviwa abnawa arawa gwiruwariya.
Iesu Pairat Namive
11 Iesu Keriso me kansoru kokawa namive wanyoine. Meve kansoru kokawa singui ane, Ge Ju igiyawa kin muma? Iesu gara wane, Anin vegewa me natawa.
12  Ais 53:7 Megara pirisi koukawa ge namuyoiyoi igiyawa menan pui yuyawa, me garawa anin da den wane. 13 Meve Pairat Iesu dig wane, Ge den anoege? Inaiinai kukaeba undag mu gungap pui yuwageme. 14 Megara pui yuemewa Iesu garawa da den wane. Kansoro kokawa me kokavit terane.
15 Gare, buyunai kokawa kumive, kansoru kokawa anoanowawa wakene. Nog aegiya iyayapan wagomiya waniyawa desirom ingui arob baraupe dauwag aipe. 16 Me kumive, nog aigne abnawa iviwa Barabas wakene. Iyayapan me yaug anoya. 17 Meoya, iyayapan obiren agoniyayawa, Pairat dirum wane, Ye bira oya anoene ne aropna dauwag aipe? Barabas go Iesu iyayapan Keriso vemewa? 18  Jon 11:47-48; 12:19 Kuiyawa me yaug anone mu gunarepam eme oya Iesu aug waniya.
19 Pairat keptete arawa apa seya egave wakenewa, biviwa umum abnawa menan baraune onne, wane, Apan oraiwa asime gumbe divi da den a. Ne gare uyavi me namiwa vinnawa danadawai auna.
20 Megara pirisi koukawa ge namuyoiyoi igiyawa mu iyayapan obiren gumbo dirumiya, Barabas oya waya, sira Iesu boatan waya.
21 Kansoro kokawa singui munne, Apan duwam ambuwa oya anoene aropna? Mu waya, Barabas.
22 Pairat dirum wane, Ne Iesu mu vemewa Keriso oya aninin aten?
Mu undag gara waya, Yoma korosi gumbe toya!
23 Megara Pairat wane, Divi oya? Kukaeba meuma divi ane? Megara mu nouwa au ge kwaruwag waya, Korosi gumbe toya!
24  Deu 21:6-9 Pairat gare yaug anone me oma den ane mu tobot mumpe, mut amatog wadarareak eme. Me yoi aug iyayapan obiren namuwo naniwa muin wane, Apan mame diyawa gumbe ne kukaeba onan. Me ye anoano yeuma.
25  Apa 5:28 Iyayapan undag garawa waya, Diyawa gunup aikpe, sira utuntainunwa gumbo aikpewa me divi da onan.
26 Meve me Barabas me arobne munan dauwag aine. Me Iesu murap yaigipama gumbe toya, sira korosi gumbe totan oya mu nanuwo baraune.
Mut Igiyawa Iesu Gumbe Iyagau Okeriya
27 Meve kansoru kokawa mut igiyawa meumawa mu kansoru kokawa gwe meuma danave Iesu aug unig amiya, mut igiyawa undag me birorot yoiya. 28  Ruk 23:11 Meve Iesu wape meuma atan aug wape diyapama enwaniya. 29 Meve mu murap ipuni ganaganapam aug ikoki ag, Iesu kuiyave tonasiya, naniwa yutanwa gumbe tutu* Namu tenewa dawa waivi me riid. Riid me gwab tumbiri mina. waniya aune, me namive koniwa yuweg iyagau eme, waya, Kaiwa kaiwa, Ju igiyawa Ayapan mumawa. 30  Ais 50:6 Mu gwitup Iesu emkwaniya, tutu aug kuiyave toya. 31 Mu Iesu gumbe iyagau wag, wape asime atan aropeg wape meuma aug enwaniya. Meve me aug amiya yoma korosi gumbe tope boitan oya.
Iesu Korosi Gumbe Toya
32 Mu dauwag amomewa, at Sairin abnawa iviwa Saimon yauya, sira mu ayag waniya me korosi oieve autan oya.
33 Mu at iviwa Gorugosa uwaya. (Me natawa at me kuiyamarednawa.) 34  Sam 69:21 Asimeve mu wain sisiwa gaibu biroriyayawa aug Iesu waniya, megara me di dimuine, den nane. 35  Sam 22:18 Mu me korosi gumbe tog yudapke wape meuma oya kae kusi akape wape meuma kep teya. 36 Mu asime yan wakeg yangowa Iesu yaveme. 37 Mu pui yueg gigirumawa teg me kuiyawa egave barauya, me teg waya, APAN MAME ME IESU, JU IGIYAWA KIN MUMAWA. 38  Ais 53:12 Ub igiyawa duwam korosi gumbe Iesu gaibu guriya, desirom naniyutanwa apa, dawa naniketaiwa apa. 39  Sam 22:7; 109:25 Iyayapan bira bira uwag amomewa gae kukaeba Iesu gumbe veme, kuiyowa viyaviya eme, 40  Mat 26:61; Jon 2:19 mu veme, Ge wana, Temporu toyayag sira kum duwamdesi danave sitna. Gembovit wag inaigita. Ge God Usiwa ipewa, korosi gumbe yan aig onaga.
41 Ebu desiroma, pirisi koukawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa mu Iesu gumbe iyagau eme. 42 Mu waya, Me iyayapan upeba waita munne, megara membo oma den ane wad inaine. Me Isuraeru kin mumawa ipewa, gare mame korosi gumbe aiga, meve nu anotumat genta. 43  Sam 22:8 Me God gumbe anotumat aivi. Gare God menan anopewa, me waita wampe, kuiyawa me wane, Ne God Usiwa di. 44 Ebu desiroma, ub igiyawa mu Iesu gaibu korosi gumbe guriyawa mu mina meib yano veme.
Iesu Boane
45 Kum kuiyunup ge kum koniwa duwamdesi yapave aramsisip at undag umne. 46  Sam 22:1 Kum koniwa duwamdesi mina apa Iesu kwaruwane, Eroi Eroi rama sabakutani? Me natawa, Maman maman, divi oya ne yankwenegana?
47 Iyayapan upeba asime apa yoiemewa anog waya, Me Eraija oya auwaivi.
48  Sam 69:21 Mu da tatevit kintog aig sponji Me yoi danave unigiviwa wape tautau mina. aune, me wain sisipama em arob, tutu Namu tenewa dawa waivi me riid. Gwab riid me gwab tumbiri mina. ginave yug Iesu natan oya wanne. 49 Megara iyayapan upeba waya, Me yankweya wakepe. Nu yauta Eraija uwag me waita wampe, go.
50 Meve Iesu noiwa koka auwane me gaup meuma oieba dauwane.
51  Eks 26:31-33; Ibr 10:19-20 Me kumive, wape kokawa me temporu danave barauya aignewa yapave viyodne aig gina gambenwa uwane duwam ane, piyu ipunapun ane, an koukawa pepeyodmusia, 52 dagup watabmusia, boriruwayawa iyakaisi obiren kwapuwa sira inai musia. 53 Mu dagup danave dauwaya, namu Iesu yoine, ivi mu dagup danave dauwaya, sira mu gwetoimu kokawa iyakaisiyapama danave unig amiya, iyayapan obiren gumbo uwag toyau muniya.
54 Senturion§ Me mut igiyawa 100 amaraivi abnawa. ge iyayapan me gaibu Iesu yangut yavemewa mu pinunu sira dividivi undag matadmusiawa yauya, sira mu a ag waya, Natawa di, me God Usiwa.
55  Ruk 8:2-3 Vesin obiren asimeve painauvit Iesu yangut yaveme. Mu Iesu at Gariri apa Iesu amave amiya amat meuma atan oya. 56 Mu danave Magdara vesin Meri, Meri me Jemus ge Josep inawa, Jebedi usitainawa inawa gaibu wakeya.
Iesu Dagup Danave Barauya
57 Augoi uwag onne, tawara abnawa iviwa Josep me Arimataya apan me uwane. Me membo gaibu Iesu aigowawa ane. 58  Deu 21:22-23 Me Pairat gumbe aig Iesu kwapiwa autan oya nun wane, Pairat me kwapiwa wantan wane. 59 Josep me kwapiwa aune, wape rinen oraimina gumbe panne, 60  Ais 53:9 sira dagup mataiwa meuma me an koka kwabnewa me danave baraune. Dagup ankwin noive an koka itarag tobot aine. 61 Me apa Magdara vesin Meri, ge Meri dawa mu dagup visigambenwa apa wakeya.
Dagup Amaratan Oya Mut Igiyawa Teya
62 Kum dawa, kum me Tamibarip Kumiwa onananewa, pirisi koukawa ge Parisi igiyawa Pairat gumbe amiya. 63  Mat 12:40; 16:21; Mak 9:31; 10:33-34; Ruk 9:22; 18:31-33; Jon 2:19-21 Mu waya, Kokawa, ugauga waivi abnawa wakenewa kumiwa apa wane, Kum duwamdesi danave ne sira inaigitna, nu anoete. 64 Meoya gae muna kum 3 danave dagup yaiyai amaraigimpe. Meib den ape ipewa me aigowawa matai onam me kwapiwa ub ag aug ampetan. Sira iyayapan dirum wape, Bo igiyawa gumbo, me sira inaine. Ugauga namuwa me kusi, ugauga iviwa me kokavit.
65 Pairat garawa wane, Mut igiyawa tetna ampe, dagup yaiyai amarape. 66 Meoya mu amog dagup an gumbe tobot wabatamiya, mut igiyawa dagup amaraya.

27:5: Mat 26:14-15; Apa 1:18-19

27:9: Jak 11:12-13

27:12: Ais 53:7

27:18: Jon 11:47-48; 12:19

27:24: Deu 21:6-9

27:25: Apa 5:28

27:28: Ruk 23:11

*27:29: Namu tenewa dawa waivi me riid. Riid me gwab tumbiri mina.

27:30: Ais 50:6

27:34: Sam 69:21

27:35: Sam 22:18

27:38: Ais 53:12

27:39: Sam 22:7; 109:25

27:40: Mat 26:61; Jon 2:19

27:43: Sam 22:8

27:46: Sam 22:1

27:48: Sam 69:21

27:48: Me yoi danave unigiviwa wape tautau mina.

27:48: Namu tenewa dawa waivi me riid. Gwab riid me gwab tumbiri mina.

27:51: Eks 26:31-33; Ibr 10:19-20

§27:54: Me mut igiyawa 100 amaraivi abnawa.

27:55: Ruk 8:2-3

27:58: Deu 21:22-23

27:60: Ais 53:9

27:63: Mat 12:40; 16:21; Mak 9:31; 10:33-34; Ruk 9:22; 18:31-33; Jon 2:19-21