18
Kwapura Yumnad Aiviwa Me Maibeyawa
1Ko 4:2; 1Te 5:17Meve nun evedni waigimpe sira topai den di ape, me gumbe Iesu toyau muntan oya aigowawa gumbo maibe mame wane. Me wane, “At kokawa da apa, keptete abnawa wakene. Me God gumbe a den aivi sira me iyayapan munan den anoivi. Sira at me apa, kwapura da wakene, me gumbe nun gumbe kum evedni onivi. Me waivi, ‘Anavi neuma gumbe pui yuwana, sira nenan engambana.’
Kuiyawa kum upeba me topayaivi. Megara iviren me membovit wane, ‘Ne God gumbe a den eni sira iyayapan oya den anoeni, megara kwapura mame ande danadawai negivi. Nenan oniviwa ne matai unuwa topayatpe, meoya me pui yuwantna!’ ”
Sira Ayapan wane, “Keptete abnawa kukaeba wanewa me anoya. Gomiyamunne igiyawa God gumbe kum aram auemewa oya munanwa oya God matai den puiyu mumpe? Me matai mu ande topai mumigimpe? Ne ye diruitna. God imive puiyu munan oya tatevit ape. Megara Apan Usiwa uwapewa, piyu egave me matai anotumat oma ane yaupe?”
Parisi Abnawa Ge Takesi Tamivi Abnawa Maibeyawa
Iyayapan mu oraivitwa muma oya anotumat emewa sira iyayapan upeba gumbo ivuwa aug yan barauemewa munan Iesu maibe mame wane. 10 “Apan duwam nun watan temporu arawa danave unig amiya. Dawa Parisi abnawa sira dawa me takesi tamivi abnawa. 11 Parisi abnawa wan yoig sira membo oya nun wane, ‘God, ne ge gungap gaun veni me ne iyayapan upeba mina onan. Ne ub emewa kukaeba emewa uinantaraki emewa go apan mame takesi tamiviwa abnawa mu mina onan. 12  Ais 58:1-4; Mat 23:23Ne pura desirom danave koni duwam nakwai kwit eni, sira undag me aueniwa naninwanit danave kebag desirom puyo wanigimpna.’
13  Sam 51:1Megara takesi tamivi abnawa painau wan yoine. Me kwimin wan den yaune, sira togewa tog wane, ‘God, ne kukaeba eniwa, nenan anoa.’
14  Mat 23:12Ne ye diruitna. Apan mame me God namive oraimina ane sira gwe aine, megara apan dawa mina onan. Kuiyawa da bira iviwa membovit wan enagappewa me matai yan baraupe, sira da bira membovit mokona apewa me iviwa matai enagatpe.”
Ud Usiusiwa Ge Iesu
15 Iyayapan ud usiusiwa tam Iesu yumampe oya tam amome. Iesu aigowawa mame yauyawa mu tobotmuniya. 16 Megara Iesu ud usiusiwa menan omome oya munan auwane sira wane, “Ud usiusiwa yan kwemiya nenan onampe, sira mu den toboriya. Kuiyawa God toimuwawa iyayapan meiba mu mumawa. 17  Mat 18:3Ne natawa diruitna, Da bira me ud usiusiwa mina God toimuwawa den aupewa den di God toimuwawa unikpe.”
Amaraivi Abnawa Me Tawara Abnawa
18  Ruk 10:25Namuyoiyoi abnawa da Iesu singui ane, “Toewanewan oraiwa, ne divi akape inaiinai yaibobot auten?”
19 Iesu garawa wane, “Divi oya ne gunap wana oraiwa? Da bira oraimina onan, me God mekut. 20  Eks 20:12-16; Deu 5:16-20Ge Gwangwan yaug anoana. ‘Uinantaraki den a, den toengra, ub den a, gae ugauga den wa, ebnotu inag mamag gumbo aigima.’ ”
21 Me wane, “Ne ud toranap dividivi mame undag yumnadna.”
22 Iesu mame anonewa, me gumbe wane, “Ge desirom ande wakene. Dividivi undag geumawa gwiruwara, sira tawara onan igiyawa waita muna, Ge kwimin apa oraiwa matai auwa. Meve ne amanap onaga.”
23 Me mame anonewa, me danadawai koka aune. Kuiyawa me tawara kokavit gaibu.
24 Iesu me yaug wane, “Tawara igiyawa mu gumbo yaigiwa dadi me God toimuwawa uniktan oya! 25 Mae kameru inup nogawa gumbe uniktanwa me taibe, megara tawara abnawa God toimuwawa uniktanwa me yaigiwa dadi.”
26 Iyayapan da mame anoyawa singui aya, “Me natawa ipewa, bira oma ane waita aupe?”
27 Iesu garawa wane, “Iyayapan gumbo oma den ane, megara God gumbe oma ane.”
28 Pita me gumbe wane, “Nu dividivi undag yankweg amagap ongete!”
29 Iesu mu gumbo wane, “Ne natawa ye diruitna. Da bira gwe go biviwa go tatawaiwa go inamamawa go usitainawa mu God toimuwawa oya yankwenewa, 30 me kum mame danave koni obiren tampe, sira kum mataiwa uwapewa inaiinai yaibobot aupe.”
Iesu Bo Meuma Oya Sira Namiven Wane
31  Ruk 24:44Iesu aigowawa 12 tam megiyave tene dirumne, “Nu Jerusarem oya dog angetan ete, sira Apan Usiwa gumbe dividivi propeta teyawa undag me pawape. 32  Ruk 9:22,44Me aug Ju onan igiyawa gumbo mumpe. Mu me gumbe iyagau ape, sira gutup gumbe empe me gumbe wape pimpanoine, sira murap gumbe tope toengutpe boape. 33 Kum duwamdesiyawa apa, me sira inaig yoipe.”
34  Mak 9:32Aigowawa mu gaiyawa mame desirom da den yaug anoya. Natawa mu gumbo guwave ane, sira Iesu divi oya waiviwa mu den yaug anoya.
Iesu Yangabored Abnawa Warinamne
35 Iesu at Jeriko uwaiviwa, yangabored abnawa da ebu megiyave wakeke nun waivi. 36 Me iyayapan megiyave uwag amomewa anone, me singui munne mame divi pawaivi. 37 Mu me gumbe waya, “Nasaret apan Iesu uwag aivi.”
38 Me kwaruwane, “Iesu, Devid Usiwa, ano nega!”
39 Iyayapan ebu namu yoiyoi emewa me gae yankwetan oya dig waya. Megara me kwat kokavit gerave gerave wane, “Devid Usiwa, ano nega!”
40 Iesu tumag yoine, apan yan me nenan aug onamtan oya wane. Me Iesu megiyave uwanewa, Iesu me singui ane, 41 “Ge imugap ne dimbae genan atna?” Me gara wane, “Ayapan, ne yautan anoeni.”
42 Iesu me gumbe wane, “Yangagwa auwa. Anotumat geuma warinam genne.” 43 Me yangawa tatevit oraimina ane, sira God waiya waiya ake Iesu amave aine. Iyayapan undag mame yauyawa, mu mina God gumbe waiya waiya aya.

18:1: 1Ko 4:2; 1Te 5:17

18:12: Ais 58:1-4; Mat 23:23

18:13: Sam 51:1

18:14: Mat 23:12

18:17: Mat 18:3

18:18: Ruk 10:25

18:20: Eks 20:12-16; Deu 5:16-20

18:31: Ruk 24:44

18:32: Ruk 9:22,44

18:34: Mak 9:32